×
การกำหนดส่วนแสดงผลหน้าเว็บไซต์ Marketplace

        ในเบื้องต้นคุณสามารถปรับแต่งการแสดงผลต่างๆ ที่ต้องการให้ปรากฏผ่านหน้าเว็บไซต์ Marketplace โดยระบบเปิดโอกาสให้คุณสามารถเลือก “เปิด-ปิด” การใช้งานคุณสมบัติที่ไม่ต้องการได้ การดำเนินการมีดังนี้

        1. คลิกเลือกที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” จากนั้นเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น


        2. จากนั้นให้คุณคลิกเลือกที่หัวข้อ “การแสดงผล” เพื่อมากำหนดคุณสมบัติที่ต้องการ คุณจะพบรายการคุณสมบัติต่างๆ ที่สามารถเลือกเปิด หรือปิดใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 2 

รูปที่ 2 การใช้งานส่วนการแสดงผล

        3. โดยคุณสมบัติที่ปรากฏภายในหน้าเว็บไซต์ Marketplace ที่คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดคุณสมบัติที่ไม่ต้องการให้แสดงที่หน้าเว็บไซต์ Marketplace ได้ โดยตัวอย่างการใช้งานมีดังนี้

        ตัวอย่าง การเปิด-ปิด การแสดงภาพแบนเนอร์ ดังแสดงในรูปที่ 3 

รูปที่ 3 การเปิด-ปิด การแสดงภาพแบนเนอร์

        พื้นที่ที่แสดงแบนเนอร์ในหน้าเว็บไซต์ Marketplace ดังแสดงในรูปที่ 4 

รูปที่ 4 พื้นที่การแสดงแบนเนอร์ที่หน้าร้านค้าออนไลน์

        ตัวอย่าง การเปิด-ปิด ส่วนแสดงสินค้ามาใหม่ ดังแสดงในรูปที่ 5 

รูปที่ 5 การเปิด-ปิดการแสดงสินค้ามาใหม่

        พื้นที่ที่แสดงสินค้ามาใหม่ในหน้าเว็บไซต์ Marketplace ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6 ตัวอย่างพื้นที่การแสดงสินค้ามาใหม่


        ตัวอย่าง การเปิด-ปิด การแสดงสินค้าแนะนำ และสินค้าขายดี ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 7 การเปิด-ปิดการแสดงสินค้าแนะนำ และสินค้าขายดี


        4. คุณสามารถกำหนดการแสดงคุณสมบัติอื่นๆ ได้ตามต้องการ โดยต้องไม่ลืมว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใดๆ ต้องมีการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง โดยทำการคลิก “บันทึก”ทุกครั้ง ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 ปุ่มบันทึกข้อมูล

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.