×
การกำหนดหมายเลยบัญชีธนาคาร (Bank Transfer)

        ในกรณีที่คุณต้องการกำหนดเลขที่บัญชีเพื่อให้ลูกค้าโอนเงินสำหรับการชำระค่าสินค้า เข้ามายังบัญชีของร้านค้าที่ต้องการ ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์แก้ไขของข้อมูล  Bank Transfer จากนั้นคุณจะพบหน้าแก้ไขช่องทางชำระเงิน ให้คุณทำการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังตัวอย่างรูปที่ 1รูปที่ 1 หน้าช่องทางชำระเงิน


        หมายเหตุ : ในกรณีที่คุณต้องการใช้สกุลเงินที่มากกว่า 1 สกุลเงิน คุณสามารถกำหนดสกุลเงินได้ โดยสกุลเงินจะแสดงในทุกช่องทางของการแสดงค่าเงิน
        - เปิดใช้งาน : ใช้ในกรณีที่ต้องการ เปิด-ปิด การใช้งานช่องทางการชำระเงิน
        - ชื่อช่องทางการชำระเงิน : คุณสามารถกำหนดใหม่ได้ตามต้องการ
        - คำบรรยาย : คำบรรยายแสดงข้อมูลเพิ่มเติมให้กับช่องทางการชำระเงินแบบโอนเงิน ซึ่งคุณสามารถกำหนดใหม่ได้ตามต้องการ
        - รูปภาพ : แสดงรูปภาพที่สื่อสารถึงช่องทางการชำระเงิน ซึ่งคุณสามารถกำหนดใหม่ได้ตามต้องการ
        - เปิดใช้งานส่วนลด : กรณีที่คุณต้องการเปิดให้ใช้งานส่วนลด เมื่อลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทางนี้

        

        ในกรณีที่คุณเปิดใช้งานต้องทำการกำหนดเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ช่อง “ส่วนลด (เปอร์เซ็นต์)”
คุณสามารถทำการเพิ่มธนาคารที่คุณต้องการได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
        1.หลังจากที่คลิกสัญลักษณ์ "แก้ไข" ข้อมูลของ Bank Transfer แล้วให้คุณเลื่อนลงด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นให้คุณคลิก “เพิ่ม” ดังตัวอย่างรูปที่ 2รูปที่ 2 การเพิ่มบัญชีธนาคาร


        2. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่จำเป็นในการระบุบัญชีที่ต้องการ ดังตัวอย่างรูปที่ 3รูปที่ 3 การระบุเลขบัญชีธนาคาร

 
ข้อมูลที่ต้องทำการระบุมีดังนี้
                - ชื่อธนาคาร : สามารถเลือกได้จากรายชื่อธนาคารที่ระบบมีไว้ให้
                - ชื่อบัญชี : ระบุชื่อบัญชีธนาคาร
                - หมายเลขบัญชี : ระบุหมายเลขบัญชีที่ต้องการ
                - ประเภทบัญชี : เลือกประเภทบัญชี
                - สาขา : ระบุสาขาธนาคาร
                - เปิดใช้งาน? : ในกรณีที่ต้องการเปิดใช้งานธนาคารดังกล่าวให้เลือก “เปิด” แต่ถ้าต้องการปิดการใช้งานธนาคารไม่ให้ลูกค้าทราบว่ามีธนาคารดังกล่าว แต่ไม่ต้องการลบออกจากระบบให้เลือก “ปิด”
                - ปุ่มเพิ่ม : เมื่อระบุข้อมูลธนาคารเรียบร้อย ให้คลิก “เพิ่ม” เพื่อให้ระบบบันทึกธนาคาร

       
        3. ภายหลังการคลิกเพิ่ม คุณจะได้รายชื่อธนาคารที่คุณเพิ่มไว้  ซึ่งคุณสามารถเพิ่มจำนวนบัญชีธนาคารได้ตามต้องการ ดังตัวอย่างรูปที่ 4รูปที่ 4 ตัวอย่างการแสดงผลการเพิ่มบัญชีธนาคาร


        4. กรณีที่คุณเพิ่มรายชื่อธนาคารเป็นที่เรียบร้อยให้คลิกที่ “บันทึกช่องทางชำระเงิน” ดังตัวอย่างรูปที่ 5


รูปที่ 5 การบันทึช่องทางชำระเงิน


        5. ภายหลังที่คุณคลิกบันทึกช่องทางชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย ระบบจะแจ้งผลการบันทึกข้อมูล ดังตัวอย่างรูปที่ 6


รูปที่ 6 ระบบแสดงการบันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.