×
การคิดราคาสินค้าตามราคาสินค้าหลัก

        จากการยกตัวอย่าง แสดงว่าเจ้าของร้านต้องเข้าไปจัดการที่สินค้าที่ต้องการใช้เป็นสินค้าหลัก ในที่นี้คือสินค้า “จานข้าวเด็ก” และเปิดใช้งานสินค้าประกอบ โดยเลือกกลุ่มของสินค้าประกอบชื่อ “แก้วน้ำ” และ “ช้อนส้อม” โดยมีการกำหนดราคาสินค้าเป็นรายชิ้น ดังนี้

                - จานข้าวเด็ก ราคาใบละ 500 บาท (ที่มีตัวเลือกของสินค้า 4 สี)

                - แก้วน้ำ ราคาใบละ 250 บาท (ที่มีให้เลือก 4 แบบ)

                - ช้อนส้อม ราคาคู่ละ 150 บาท (ที่มีให้เลือก 5 แบบ)

        หากเจ้าของร้านค้าต้องการขายสินค้า โดยคิดราคาตามสินค้าหลัก ดังตัวอย่างเช่น

                - หากลูกค้าซื้อเฉพาะสินค้าหลัก (จานข้าวเด็ก) ราคาสินค้าที่ลูกค้าต้องชำระคือ 500 บาท

                - หากลูกค้าซื้อสินค้าหลัก (จานข้าวเด็ก) และมีการซื้อสินค้าประกอบ คือแก้วน้ำแบบที่ 1  1 ใบ เพิ่มเติมด้วย ราคาสินค้าที่ลูกค้าต้องชำระคือ 500 บาท (คิดตามราคาสินค้าหลัก)

                - หากลูกค้าซื้อสินค้าหลัก (จานข้าวเด็ก) และมีการซื้อสินค้าประกอบ คือแก้วน้ำแบบที่ 3 1 ใบ และ ช้อนส้อมแบบที่ 4  1 คู่ เพิ่มเติมด้วย ราคาสินค้าที่ลูกค้าต้องชำระคือ 500 บาท (คิดตามราคาสินค้าหลัก)

        โดยขั้นตอนการจัดการมีดังนี้

                1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)

                2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “แคตตาล็อก” เลือกเมนูย่อย “สินค้า” ดังตัวอย่างรูปที่ 1

  รูปที่ 1 เมนูสินค้า

        3. ระบบจะพาคุณมายังหน้ารายการสินค้าที่มีในร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถเลือกสินค้าที่คุณต้องการใช้งานกับสินค้าประกอบที่คุณสร้างไว้ได้โดยคลิกที่ “แก้ไข” ท้ายชื่อสินค้าที่คุณต้องการ (รูปที่ 2) หรือเพิ่มสินค้าเข้ามาใหม่หากสินค้าที่ต้องการยังไม่มีอยู่ในร้านค้าออนไลน์

  รูปที่ 2 ปุ่มแก้ไข

        4. ในกรณีนี้เจ้าของร้านต้องการคิดราคาตามสินค้าหลัก (จานข้าวเด็ก) คือ 500 บาท ดังนั้นให้เจ้าของร้านเข้าไปแก้ไขราคาสินค้าจานข้าวเด็ก ให้ตรงตามราคาที่ต้องการ โดยเลือก ในส่วนของ “คุณสมบัติสินค้า” ดังตัวอย่างรูปที่ 3

   รูปที่ 3 ส่วนของคุณสมบัติสินค้า

        5. ให้คุณเลื่อนหน้าจอจนพบข้อมูลส่วน “ราคา” และ “ราคาปลีก” ในกรณีตัวอย่างเราต้องการขายสินค้าในราคาตามสินค้าหลักกำหนดไว้ที่ 500 บาท ดังนั้นที่ส่วนราคา ต้องระบุ 500 ดังตัวอย่างรูปที่ 4

   รูปที่ 4 การปรับเปลี่ยนราคา

        6. จากนั้นให้คุณเลื่อนขึ้นไปด้านบนสุด แล้วเปลี่ยนจาก ส่วน “คุณสมบัติสินค้า” เป็น “สินค้าประกอบ” ดังตัวอย่างรูปที่ 5

   รูปที่ 5 ส่วนของสินค้าประกอบ

        ในกรณีนี้ให้คุณทำการกำหนดรายละเอียดสินค้าประกอบ (รูปที่ 6) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

                - เปิดใช้งานสินค้าประกอบ : ในกรณีนี้ให้เลือก “เปิด” (หมายเลข 1) เพื่อใช้งานสินค้าประกอบ ภายหลังการเลือกเปิดใช้งานสินค้าประกอบ ระบบจะปรากฏกลุ่มของสินค้าประกอบที่มีอยู่ในระบบร้านค้า เพื่อให้คุณเลือกใช้งาน

                - สินค้าประกอบ : (หมายเลข 2) ให้คุณเลือกกลุ่มของสินค้าประกอบที่คุณได้สร้างไว้ โดยชื่อกลุ่มของสินค้าประกอบที่มีในระบบจะปรากฏทางฝั่งซ้ายมือ หากต้องการใช้งานกลุ่มสินค้าประกอบใดให้ทำการคลิกเลือกกลุ่มของสินค้าประกอบที่ต้องการทางช่องซ้ายมือ (หมายเลข2) และคลิกที่สัญลักษณ์เลื่อนมาทางขวา (หมายเลข3) เพื่อเลือกกลุ่มของสินค้าประกอบที่ต้องการมาทางฝั่งขวามือ (กลุ่มของสินค้าประกอบที่เลือกใช้จะต้องอยู่ฝั่งขวามือเสมอ) จากกรณีตัวอย่าง เจ้าของร้านต้องกำหนดกลุ่มของสินค้าประกอบ 2 กลุ่ม คือ “แก้วน้ำ” และ “ช้อนส้อม”

   รูปที่ 6 การเลือกใช้กลุ่มของสินค้าประกอบ

        7. เมื่อกำหนดข้อมูลเรียบร้อยให้คุณคลิก “บันทึกสินค้า”
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.