×
การจัดการการเงินของ AFFILIATE

        ในกรณีที่เจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องการทราบค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน Affiliate ที่ถึงเกณฑ์ในการจ่ายค่าคอมมิชชั่น สามารถเรียกดูข้อมูลค่าคอมมิชชั่นได้ที่ส่วนจัดการการเงินของ Affiliate 
        โดยค่าคอมมิชชั่นคำนวณมาจากราคาของสินค้า ถ้าในกรณีที่มีส่วนลด จะคิดจากราคาหักส่วนลดเรียบร้อยแล้ว และค่าคอมมิชชั่นนี้ไม่รวมภาษีและไม่รวมค่าจัดส่ง 
และตัวแทน Affiliate จะได้รับค่าคอมมิชชั่นก็ต่อเมื่อสินค้าไม่ได้ถูกยกเลิก, ลูกค้ามีการชำระเงินเรียบร้อย และที่ออเดอร์มีสถานะดำเนินการแล้ว และไม่รวมค่าคอมมิชชั่นที่รอการตรวจสอบ 
เจ้าของร้านสามารถเรียกดูยอดค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระแก่ตัวแทนจำหน่ายได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 
        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “AFFILIATE” เลือกเมนูย่อย “จัดการการเงินของ AFFILIATE”


        3. จากนั้นระบบจะแสดงหน้า "จัดการการเงินของ Affiliate" จะแสดงเฉพาะรายชื่อของตัวแทนจำหน่ายที่มียอดรวมของค่าคอมมิชชั่นเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ (กำหนดในข้อมูลการตั้งค่ายอดค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำในการชำระเงิน ในหัวข้อการตั้งค่าเปิดใช้งานระบบ Affiliate)


        4. โดยการเลือกดูข้อมูลการเงินสามารถเลือกให้แสดงเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการได้


        โดยช่วงเวลาที่ต้องการแสดงสามารถเลือกได้ดังต่อไปนี้
                • จนถึงเดือนที่แล้ว - เลือกตัวเลือกนี้ระบบจะทำการคำนวณค่าคอมมิชชั่นที่ยังไม่ได้ชำระจนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่แล้ว
                • จนถึงเดือนนี้ - เลือกตัวเลือกนี้ระบบจะทำการคำนวณค่าคอมมิชชั่นที่ยังไม่ได้ชำระจนถึงวันที่ปัจจุบัน
                • ระบุวัน - เลือกตัวเลือกนี้ระบบจะทำการคำนวณค่าคอมมิชชั่นที่ยังไม่ได้ชำระ ตามช่วงเวลาที่กำหนด
ค่ามาตรฐานที่ระบบแสดงจะเป็นค่าคอมมิชชั่นจนถึงเดือนที่แล้ว เนื่องจากเจ้าของร้านออนไลน์ปกติจะทำการชำระค่าคอมมิชชั่นเป็นเดือนๆ และจะสรุปยอดค่าคอมมิชชั่นทุกๆ สิ้นเดือน
        5. ในการชำระเงินค่าคอมมิชชั่น ทางเจ้าของร้านค้าออนไลน์และตัวแทน Affiliate ต้องดำเนินการชำระเงินภายนอกระบบ แต่ทางเจ้าของร้านสามารถจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินไว้ในระบบได้
        การเก็บประวัติการชำระเงิน
        ภายหลังการชำระเงินค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทน Affiliate ทางเจ้าของร้านจำเป็นต้องกลับมาบันทึกข้อมูลการชำระเงินผ่านระบบ เพื่อให้ระบบคำนวณยอดเงินคงเหลือ และใช้เป็นการบันทึกประวัติการชำระเงิน โดยทางเจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถดำเนินการได้ดังนี้
        1. เมื่อเจ้าของร้านค้าออนไลน์เข้าใช้งานเมนู “จัดการการเงินของ Affiliate” ให้คลิกที่ "ดู/แก้ไข" ที่คอลัมน์ “คอมมิชชั่น” ของตัวแทน Affiliate ที่ต้องการบันทึกข้อมูล เพื่อที่จะเข้าถึงรายละเอียดของค่าคอมมิชชั่น ในหน้ารายการค่าคอมมิชชั่น


        2. ระบบจะแสดงหน้ารายการค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน Affiliate ที่เลือก โดยบอกข้อมูลออเดอร์ที่ทำให้เกิดค่าคอมมิชชั่น 


        3. เจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถทำเครื่องหมายถูกด้านหน้ารายการออเดอร์ที่มีการชำระค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทน Affiliate จากนั้นคลิก "ชำระเงินแล้ว"


        4. หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้า “เพิ่มการเงินของ Affiliate” 


        โดยจะมีข้อมูลให้เจ้าของร้านค้ากรอกรายละเอียด ดังต่อไปนี้
                • ออเดอร์ ID - แสดงถึง ID ของค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่รวมอยู่ใน payment นี้
                • จำนวนเงิน – แสดงถึงยอดรวมค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ต้องชำระ 
                • วันที่ – เป็นวันที่ที่เจ้าของร้านค้าทำการชำระเงินให้กับตัวแทน Affiliate
                • โน๊ต (สำหรับพ่อค้า) -  เพื่อใช้เป็นบันทึกสำหรับเจ้าของร้านเท่านั้น โน๊ตนี้จะไม่ถูกแสดงให้ตัวแทน Affiliate เห็น
        5. จากนั้นคลิกปุ่ม "เพิ่มบันทึกการเงิน" เพื่อเป็นการสร้างประวัติการชำระค่าคอมมิชชั่นสำหรับตัวแทน Affiliate เมื่อทำการเพิ่มบันทึกการเงินแล้ว ตรงคอลัม "ชำระค่าคอมมิชชั่น?" จะเปลี่ยนค่าเป็น "Yes"
        6. ยอดค่าคอมมิชชั่นคงเหลือ จะเป็นค่าคอมมิชชั่นที่ทำการลบค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับการบันทึกว่าชำระแล้ว
*** การเพิ่มรายการการเงินของ Affiliate นี้เป็นเพียงการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงการดำเนินการ ระบบไม่ได้ทำการโอนเงินไปสู้ตัวแทน Affiliate การโอนเงินไปให้ตัวแทน Affiliate เป็นหน้าที่ของเจ้าของร้านค้าเป็นผู้ดำเนินการเอง
        กรณีการชำระค่าคอมมิชชั่นไม่ครบตามจำนวน
        ในกรณีที่ทางเจ้าของร้านค้ามีการชำระค่าคอมมิชชั่นไม่ครบตามจำนวน สามารถบันทึกเฉพาะส่วนที่ได้ทำการชำระแล้ว ดังตัวอย่างที่จะกล่าวต่อไปนี้


        จากภาพตัวอย่าง ในออเดอร์ ID 1009 ทางเจ้าของร้านค้าต้องทำการชำระเงินค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทน Affiliate 150 บาท แต่การชำระเงินค่าคอมมิชชั่นจริง ต้องการชำระเพียง 100 บาท และต้องการให้ระบบหักค่าคอมมิชชั่นตามที่ชำระจริง สามารถบันทึกข้อมูลโดย
                - ระบุจำนวนเงิน ที่ช่องข้อมูล “จำนวนเงิน” ในราคา 100 บาท
                - ระบุวันที่ที่มีการชำระค่าคอมมิชชั่น
                - พิมพ์โน๊ต เพื่อเตือนเจ้าของร้านว่า ยังมียอดคงค้างชำระ เช่น ค้างชำระอยู่ 50 บาท 


        จากนั้นให้เจ้าของร้านทำการคลิก “เพิ่มบันทึกการเงิน” ภายหลังการบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงรายการการเงินของ Affiliate


        หากเจ้าของร้านค้ากลับไปที่หน้ารายการ “จัดการการเงินของ Affiliate” ค่าคอมมิชชั่นคงเหลือที่ค้างชำระ ของตัวแทน Affiliate จะแสดงยอดคงเหลือที่มีการหักค่าคอมมิชชั่นที่ชำระไปแล้ว
        รายการการเงินของ Affiliate
        เมื่อเจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องการเรียกดู หรือแก้ไขประวัติการชำระค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทน Affiliate แต่ละราย สามารถเรียกดูหรือแก้ไขการชำระเงินได้ โดยไปที่หน้ารายการ Affiliate หรือที่หน้าจัดการการเงินของ Affiliate  จากนั้นคลิกที่ "ดู/แก้ไข" ในคอลัมน์การเงิน


        ระบบจะแสดงหน้ารายการการเงินของตัวแทน Affiliate ที่เลือกรูปที่ 10.43 เจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถเลือกแก้ไขในออเดอร์ที่ต้องการได้ 


        ในกรณีที่ต้องการแก้ไขยอดการชำระเงิน เช่น ในออเดอร์ ID ที่ 1009 เจ้าของร้านได้มีการชำระค่าคอมมิชชั่นที่คงค้างไว้ 50 บาท และต้องการแก้ไขจำนวนเงินเพื่อให้ระบบทราบว่าได้ชำระครบทั้งหมด สามารถทำได้ โดยคลิกที่สัญลักษณ์แก้ไข ที่ท้ายออเดอร์ ID 1009 ระบบจะแสดงหน้า “แก้ไขการเงินของ Affiliate” 


        เจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถแก้ไขจำนวนเงิน และบันทึกโน๊ตใหม่ได้ ดังตัวอย่าง


        เมื่อแก้ไขข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยเจ้าของร้านสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยแบ่งเป็น 2 กรณี
                - บันทึกและส่งอีเมล์ : กรณีที่ต้องการ "ส่งอีเมล์" ไปให้ตัวแทน Affiliate เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ค่าคอมมิชชั่นได้ถูกชำระเป็นที่เรียบร้อย
                - บันทึกการเงิน : กรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลเพียงอย่างเดียว
และเมื่อเจ้าของร้านค้ากลับไปที่หน้ารายการ “จัดการการเงินของ Affiliate” ค่าคอมมิชชั่นคงเหลือที่ค้างชำระ ของตัวแทน Affiliate จะแสดงยอดคงเหลือที่มีการหักค่าคอมมิชชั่นที่ชำระไปแล้ว
 *** หมายเหตุ : บันทึกการชำระเงินนี้ ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น เจ้าของร้านค้าจำเป็นต้องทำการชำระค่านายหน้าด้วยตนเอง 
        ค่าคอมมิชชั่นที่รอการตรวจสอบ
        ค่าคอมมิชชั่นหรือค่านายหน้าที่รอการตรวจสอบ โดยปกติแล้วจะตั้งไว้สำหรับรายการสั่งซื้อที่เจ้าของร้านต้องการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปคิดเป็นค่าคอมมิชชั่นที่พร้อมชำระเงิน 
เจ้าของร้านค้าสามารถทำการตั้งค่าค่าคอมมิชชั่นที่ต้องการให้เป็นค่าคอมมิชชั่นที่รอการตรวจสอบได้ดังนี้ 
        1. เลือกเมนู AFFILIATE และเมนูย่อย จัดการการเงินของ Affiliate 
        2. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลในส่วนของการจัดการการเงินของ Affiliate ให้คลิกที่ “ดู/แก้ไข” คอลัมน์คอมมิชชั่น ของตัวแทน Affiliate ที่ต้องการ 
        3. ระบบจะแสดงข้อมูลรายการค่าคอมมิชชั่น เจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถคลิก “แก้ไข” ท้ายออเดอร์ ID ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล 


        4. ให้ทำการเปลี่ยนสถานะที่คอลัมน์ “รอการตรวจสอบ” ให้เลือก Yes จากนั้นให้คลิกที่ “บันทึก”


        5. ถ้าหากต้องการเรียกดูรายการคอมมิชชั่นที่รอการตรวจสอบ สามารถคลิกที่ "ค่าคอมมิชชั่นที่รอการตรวจสอบ" จากหน้า "รายการ Affiliate" 


        6. ระบบจะแสดงหน้าคอมมิชชั่นที่รอการตรวจสอบ และแสดงรายการค่าคอมมิชชั่น โดยเจ้าของร้านสามารถยกเลิกสถานะรอการตรวจสอบโดยการ ทำเครื่องหมายถูกหน้ารายการ จากนั้นคลิก "ผ่านการตรวจสอบ"

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.