×
การจัดการหมวดหมู่ข่าวสารและประกาศ

        การเพิ่มเนื้อหาข่าวสารและประกาศ คุณจะต้องทำการจัดหมวดหมู่ของข่าวสารที่ต้องการ ในกรณีที่คุณต้องการจัดการหมวดหมู่ข่าวสารและประกาศ สามารถทำได้ดังนี้
        1. ให้คุณเลือกที่เมนู “บทความ” เลือกเมนูย่อย “หมวดข่าวสาร”


        2. ระบบจะแสดง “รายการหมวดหมู่ข่าวสาร” ตัวอย่างที่ระบบมีไว้ให้

        3. จากนั้นคุณสามารถดำเนินการจัดการหมวดหมู่ข่าวสารและประกาศได้ดังนี้
        - การเพิ่มหมวดหมู่ข่าวสาร
        - การแก้ไขหมวดหมู่ข่าวสาร
        - การลบหมวดหมู่ข่าวสาร
        - การจัดลำดับการแสดงหมวดหมู่ข่าวสาร

การเพิ่มหมวดหมู่ข่าวสาร
        1. ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มหมวดหมู่ ที่หน้ารายการหมวดหมู่ข่าวสารให้คุณคลิกที่ “เพิ่ม”

        2. จากนั้น ระบบจะให้คุณกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหมวดหมู่ข่าวสารใหม่ ที่คุณต้องการเพิ่มเข้าไปในระบบ

        3. เมื่อคุณกำหนดรายละเอียดให้กับหมวดหมู่ข่าวสารที่จะเพิ่มใหม่เป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิก "เพิ่มหมวดของข่าวสาร" เพื่อให้ระบบสร้างหมวดหมู่ของข่าวสาร

        4. หลังจากที่คุณคลิกเพิ่มหมวดหมู่ข่าวสาร ระบบจะแสดงผลการเพิ่มหมวดหมู่ข่าวสาร จากนั้นให้คุณคลิก “รายการหมวดหมู่ข่าวสาร” จะพบหมวดหมู่ข่าวสารที่คุณเพิ่มเข้ามาใหม่ในระบบ

การแก้ไขหมวดหมู่ข่าวสาร
        1. ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขหมวดหมู่ข่าวสารที่ได้สร้างไว้ สามารถทำได้โดยคลิก “แก้ไข” ด้านท้ายชื่อหมวดหมู่ข่าวสารที่ต้องการแก้ไข

        2. ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขหมวดหมู่ข่าวสาร โดยแสดงรายละเอียดเดิมที่ระบุไว้ดังตัวอย่าง คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของหมวดหมู่ และยังสามารถ เปิด-ปิด การใช้งานหมวดหมู่ข่าวสารที่เลือกได้เช่นกัน

        3. หลังจากที่คุณแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้กับหมวดหมู่เป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิก “บันทึกหมวดของข่าวสาร” เพื่อให้ระบบทำการบันทึกผลที่เปลี่ยนแปลง และเมื่อระบบบันทึกผลเป็นที่เรียบร้อยจะแสดงข้อความแจ้งถึงผลการบันทึก

การลบหมวดหมู่ข่าวสาร
        1. ในกรณีที่คุณต้องการลบหมวดหมู่ข่าวสารที่จะไม่ให้ปรากฎในร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถทำได้โดยการทำเครื่องหมายด้านหน้าชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการลบ และคลิก “ลบ”

        2.  ระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบหมวดหมู่ข่าวสาร ในกรณีที่คุณยืนยันการลบหมวดหมู่ข่าวสาร ให้คลิก “ตกลง” แต่ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบหมวดหมู่ข่าวสาร ให้คลิก “ยกเลิก”

        3. ในกรณีที่คุณคลิก "ตกลง" ระบบจะดำเนินการลบหมวดหมู่ของข่าวสาร และแสดงข้อความแจ้งผลการลบ และหมวดหมู่ข่าวสารนั้นจะหายไปจากรายการหมวดหมู่ของข่าวสาร

การจัดลำดับหมวดหมู่ข่าวสาร
        1. ในกรณีที่คุณต้องการเรียงลำดับการแสดงหมวดหมู่ข่าวสารภายในหน้าร้านค้าออนไลน์ สามารถทำได้ โดยการคลิก “Sorting”

        2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส่วนการจัดลำดับ

         โดยการเรียงลำดับการแสดงหมวดหมู่ข่าวสารมี 3 ทางเลือก ดังนี้
                - Sort By Name : ระบบจัดเรียงตามอักษรแรกของชื่อหมวดหมู่ข่าวสาร
                - Sort By ID : ระบบจัดเรียงตามเลข ID ของหมวดหมู่ข่าวสาร
                - จัดลำดับด้วยตนเอง : โดยการคลิกเม้าส์ค้างไว้ที่ชื่อหมวดหมู่ข่าวสารที่ต้องการเปลี่ยนลำดับ และลากมายังลำดับที่ต้องการ
        เมื่อจัดลำดับหมวดหมู่ข่าวสารที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจัดลำดับให้คลิก “ยกเลิก”
        3. ระบบจะทำการบันทึกผลการจัดลำดับที่เปลี่ยนแปลง โดยแสดงผลการบันทึกการเปลี่ยนแปลง และเมื่อมาที่หน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณ จะพบว่าหมวดหมู่ข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงลำดับตามที่คุณได้จัดเรียงไว้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.