×
การจัดการเนื้อหาของข่าวสารและประกาศ

        เมื่อคุณเตรียมหมวดข่าวสารเป็นที่เรียบร้อย คุณสามารถสร้าเนื้อหา หรือจัดการการนำเสนอข่าวสารได้ตามต้องการ เมื่อคุณต้องการจัดการเนื้อหาข่าวสารและประกาศ สามารถทำได้ โดยเลือกที่เมนู “บทความ” เลือกเมนูย่อย “ข่าวสาร”

        จากนั้นคุณสามารถดำเนินการจัดการเนื้อหาข่าวสารและประกาศได้ดังนี้
        - การเพิ่มเนื้อหาข่าวสาร
        - การแก้ไขเนื้อหาข่าวสาร
        - การลบเนื้อหาข่าวสาร
  
การเพิ่มเนื้อหาข่าวสารและประกาศ
        เมื่อคุณต้องการสร้างเนื้อหาเพื่อให้ไปปรากฏในส่วนของข่าวสารและประกาศ หรือในส่วนหมวดหมู่ข่าวสารอื่นๆ ที่ได้สร้างไว้ สามารถทำได้ดังนี้
        1.  ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหาข่าวสาร คุณสามารถทำได้โดยคลิก “เพิ่ม” 

        2.  จากนั้นระบบจะแสดงส่วน “เพิ่มข่าวสาร”

        โดยมีรายละเอียดที่คุณต้องกำหนดให้กับเนื้อหาข่าวสารที่เพิ่มใหม่ ซึ่งรายละเอียดของการเพิ่มเนื้อหาข่าวสารมีดังนี้
                -  ชื่อเรื่อง : กำหนดชื่อเรื่องให้ข่าวสารที่เพิ่มใหม่
                - หมวดของข่าวสาร : เลือกหมวดหมู่ให้กับข่าวสารที่เพิ่มใหม่ ในกรณีที่บทความที่เพิ่มเป็นข่าวหรือประกาศ (เลือกหมวดหมู่ ข่าวและประกาศ)    
                - เนื้อหาแบบย่อ : กำหนดเนื้อหาอย่างย่อให้กับข่าวสาร โดยเนื้อหานี้จะอธิบายไว้พร้อมกับหัวข้อข่าวสาร เพื่อใช้เกริ่นนำเนื้อหาทั้งหมด

                - เนื้อหาของข่าวสาร : ใส่เนื้อหาของข่าวสารแบบข้อมูลเต็ม
 

                - รูปภาพ : คุณสามารถใส่รูปภาพให้กับข่าวสารได้
                - เปิดใช้งาน : ในกรณีที่คุณต้องการเปิดใช้งานข่าวสารทันทีให้ทำเครื่องหมายถูกไว้ แต่ถ้ากรณีที่คุณยังไม่ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ให้คุณคลิกนำเครื่องหมายถูกออก ( แต่ข่าวสารยังจะถูกบันทึกอยู่ในระบบ )
                - แท็ค (Tag) : เป็นการใส่คำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของข่าวสาร
                - Meta Title : กำหนดหัวข้อให้กับข่าวสาร ในกรณีที่คุณไม่ระบุ ระบบจะใช้ชื่อเรื่อง
                - Meta Keyword : กำหนดคำสำคัญให้กับข่าวสาร
                - Meta Description : กำหนดเนื้อหาที่อธิบายข่าวสารที่เพิ่ม
                - วันที่สร้าง : กำหนดวันที่สร้างข่าวสาร ในเบื้องต้นระบบจะใช้วันที่เพิ่มจริง
        เมื่อคุณกำหนดรายละเอียดให้กับข่าวสารที่จะเพิ่มใหม่เป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิกที่ “เพิ่มข่าวสาร” เพื่อให้ระบบสร้างข่าวสาร

***หมายเหตุ : ข้อมูลของข่าวสารที่เพิ่มใหม่ ระบบจะนำไปแสดงในส่วนพื้นที่ด้านล่างของหน้าหลักเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ให้อัตโนมัติ


การแก้ไขเนื้อหาข่าวสารและประกาศ
        1.  ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขเนื้อหาข่าวสารที่ได้สร้างไว้ สามารถทำได้โดยคลิก "แก้ไข" ด้านท้ายรายการข่าวสารและประกาศที่คุณต้องการแก้ไข

        2.  ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขข่าวสาร โดยแสดงรายละเอียดเดิมที่ระบุไว้ดังตัวอย่าง คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของข่าวสาร และยังสามารถ เปิด-ปิด การใช้งานข่าวสารที่เลือกได้เช่นกัน

        3.  ภายหลังที่คุณแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้กับข่าวสารเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิก “บันทึกข่าวสาร” เพื่อให้ระบบทำการบันทึกผลที่เปลี่ยนแปลง และเมื่อระบบบันทึกผลเป็นที่เรียบร้อยจะแสดงข้อความแจ้งถึงผลการบันทึก


การลบเนื้อหาข่าวสารและประกาศ
        1.  ในกรณีที่คุณต้องการลบรายการข่าวสารที่จะไม่ใช้ในร้านค้าออนไลน์ สามารถทำได้โดยทำเครื่องหมายด้านหน้าชื่อรายการข่าวสารที่ต้องการลบ และคลิก “ลบ”

        2.  ระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบรายการข่าวสาร ในกรณีที่คุณยืนยันการลบรายการข่าวสารให้คลิก "ตกลง" แต่ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบรายการข่าวสาร ให้คลิกยกเลิก"

        3.  ในกรณีที่คุณคลิก "ตกลง" ระบบจะดำเนินการลบรายการของข่าวสาร และแสดงข้อความแจ้งผลการลบข่าวสารนั้นจะหายไปจากรายการของข่าวสาร

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.