×
การจัดการเนื้อหาบทความ

        ในการนำเสนอบทความที่ต้องให้ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ คุณสามารถจัดการเนื้อหาบทความได้ตามต้องการ โดยขั้นตอนในการจัดการเนื้อหาบทความมีดังนี้
        1. ให้คุณทำการเลือกที่เมนู "บทความ" เลือกเมนูย่อย "บทความ"

        2. ระบบจะแสดง "รายการเนื้อหาบทความ" ที่ระบบมีไว้ให้

        3. จากนั้นคุณสามารถดำเนินการจัดการรายการเนื้อหาบทความได้ดังนี้
            - การเพิ่มรายการเนื้อหาบทความ
            - การแก้ไขรายการเนื้อหาบทความ
            - การลบรายการเนื้อหาบทความ

การเพิ่มรายการเนื้อหาบทความ
        เมื่อคุณต้องการเพิ่มบทความให้ปรากฏในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้
        1. ที่หน้ารายการเนื้อหา ให้คุณคลิกปุ่ม "เพิ่ม"

        2. จากนั้น ระบบจะแสดงส่วน "เพิ่มเนื้อหา" โดยมีรายละเอียดที่คุณต้องกำหนดให้กับรายการเนื้อหาบทความที่ต้องการเพิ่มเข้าไปในระบบ

                ซึ่งรายละเอียดของการเพิ่มบทความมีดังนี้
                    - ชื่อ : ชื่อของบทความ
                    - ชื่อเรื่อง : ชื่อของบทความที่จะปรากฎในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ เมื่อลูกค้าเข้ามาอ่านบทความ
                    - เนื้อหา : เนื้อหาของบทความที่คุณต้องการ
                    - อัพโหลดรูปภาพ : คุณสามารถใส่รูปภาพประกอบบทความได้
                    - Meta Title : กำหนดหัวข้อให้กับบทความ ในกรณีที่คุณไม่ระบุ ระบบจะใช้ชื่อเรื่อง
                    - Meta Keyword : กำหนดคำสำคัญให้กับบทความที่เพิ่มมาใหม่
                    - Meta Description : กำหนดเนื้อหาที่อธิบายบทความที่เพิ่มมาใหม่
                    - Custom URL : คุณสามารถกำหนด URL ให้กับบทความได้ โดยที่ URL นี้จะไปปรากฎต่อจากชื่อโดเมน (http://www._____.com/Custom URL)
                    - เปิดการใช้งาน : ในกรณีที่คุณต้องการเปืดใช้งานบทความทันทีให้ทำเครื่องหมายถูกไว้ แต่ถ้าคุณ ยังไม่ต้องการเผยแพร่บทความ ให้คุณคลิกเพื่อนำเครื่องหมายถูกออก
                    - อนุญาตให้เผยแพร่บนไซต์แมป : ในกรณีที่คุณต้องการให้บทความที่เพิ่มนี้ ปรากฎบนไซต์แมป (ภาพรวมของเนื้อหาเว็บไซต์) ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้ แต่ถ้าไม่ต้องการให้ปรากฎ ให้นำเครื่องหมายถูกออก
        3. เมื่อคุณกำหนดรายละเอียดให้กับรายการเนื้อหาบทความใหม่เป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิก "เพิ่มเนื้อหา" เพื่อให้ระบบสร้างรายการเนื้อหาบทความ

        4. เมื่อกลับไปที่ส่วนรายการเนื้อหา คุณจะพบชื่อบทความที่ได้ทำการสร้างไว้ แต่เมื่อเข้าไปที่เว็ฐไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณจะยังไม่ปรากฏบทความดังกล่าว คุณจะต้องทำการสร้างเมนูของบทความเพื่อนำบทความไปปรากฏ โดยอธิบายต่อที่หัวข้อ “การเพิ่มเมนูของบทความ”

การแก้ไขรายการเนื้อหาบทความ
        1. ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขรายการเนื้อหาบทความที่ได้สร้างไว้ สามารถทำได้โดยการคลิก "แก้ไข" ด้านท้ายรายการเนื้อหาบทความที่คุณต้องการแก้ไข

        2. ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขรายการเนื้อหาบทความ โดยแสดงรายละเอียดเดิมไว้ คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของรายการเนื้อหาบทความ และยังสามารถเปิด-ปิดการใช้งานรายการเนื้อหาบทความที่เลือกได้เช่นกัน

        3. ภายหลังที่คุณแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้กับรายการเนื้อหาบทความเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิก "บันทึกเนื้อหา" เพื่อให้ระบบทำการบันทึกผลที่เปลี่ยนแปลง และเมื่อระบบบันทึกผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อความ "บันทึกเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว"การลบรายการเนื้อหาบทความ
        เมื่อคุณต้องการลบบทความที่ไม่ต้องการใช้งานออกจากระบบร้านค้าออนไลน์ของคุณ สามารถจัดการได้ตามขั้นตอนดังนี้
        1. ที่หน้ารายการเนื้อหา ให้คุณทำเครื่องหมายถูกโดยคลิกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าชื่อบทความที่คุณต้องการลบ และคลิก "ลบ" 

        2. ระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบรายการเนื้อหาบทความ ในกรณีที่คุณยืนยันการลบรายการเนื้อหาบทความให้คลิก "ตกลง" แต่ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบรายการข่าวสาร ให้คลิก "ยกเลิก"

        3. ในกรณีที่คุณคลิก "ตกลง" ระบบจะดำเนินการลบเนื้อหาบทความที่เลือก และแสดงข้อความถึงผลการลบเนื่อหา "ลบรายการเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว" ชื่อเนื้อหาบทความนั้นจะหายไปจากรายการเนื้อหาในระบบ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.