×
การจัดการโปรโมชั่นหลัก

        เมื่อคุณเพิ่มโปรโมชั่นย่อย (เซ็ทสินค้าที่ต้องการให้เป็นตัวเลือก) เป็นที่เรียบร้อย ให้คุณมาสร้างโปรโมชั่นหลัก เพื่อจับคู่โปรโมชั่นย่อยที่ใช้ในการจับคู่ซื้อสินค้า

โดยขั้นตอนการจัดการโปรโมชั่นหลักมีดังนี้

        ให้คุณมาที่รายการโปรโมชั่น คุณจะพบหน้ารายการโปรโมชั่น ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างโปรโมชั่นหลัก

        ในการจัดการโปรโมชั่นหลักคุณสามารถเพิ่มหรือลบโปรโมชั่นหลักที่ต้องการได้ โดยขั้นตอนการเพิ่ม หรือลบโปรโมชั่นหลักมีดังนี้

                - การเพิ่มโปรโมชั่นหลัก

                - การลบโปรโมชั่นหลัก

                - การแก้ไขโปรโมชั่นหลัก

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.