×
การซื้อสินค้าที่ใช้งานส่วนลดเชิงปริมาณ

        เมื่อลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่มีการกำหนดส่วนลดเชิงปริมาณ ลูกค้าสามารถพบรูปแบบการใช้งาน 2 รูปแบบ ดังนี้

        - การซื้อสินค้าที่มีการกำหนดให้ใช้งานส่วนลดเชิงปริมาณแบบลดราคาสินค้าตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด

        - การซื้อสินค้าที่มีการกำหนดให้ใช้งานส่วนลดเชิงปริมาณแบบลดสินค้าตามราคาที่กำหนด


1. การซื้อสินค้าที่มีการกำหนดให้ใช้งานส่วนลดเชิงปริมาณแบบลดราคาสินค้าตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด

        เมื่อลูกค้าเข้ามายังหน้าสินค้าที่มีการเปิดใช้งานส่วนลดเชิงปริมาณ ลูกค้าจะพบหน้าต่าง “ยิ่งซื้อยิ่งลด” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงสินค้าที่มีส่วนลดเชิงปริมาณ


        ลูกค้าสามารถคลิกที่สามเหลี่ยมด้านท้าย ข้อมูล “ยิ่งซื้อยิ่งลด” เพื่อดูเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์ส่วนลดของสินค้าได้ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2 

รูปที่ 2 เงื่อนไขส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์ส่วนลด

        ลูกค้าจะทราบได้ว่าสินค้าที่กำลังเลือกซื้อจะได้รับส่วนลดเป็นจำนวนเท่าไหร่ หากซื้อในปริมาณที่ต้องการ

        และเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าตามรายการส่วนลดที่กำหนด ระบบจะทำการหักส่วนลดให้ลูกค้าอัตโนมัติ

        เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น จากรูปที่ 2 ขออธิบายดังนี้ หากลูกค้าซื้อชุดเดรสลายนก ที่มีราคาขายอยู่ที่ ชุดละ 500 บาท จำนวน 5 ชุด ราคารวม 2,500 บาท จากเงื่อนไขส่วนลดเชิงปริมาณ หากลูกค้าซื้อสินค้า 1-5 รายการจะได้ส่วนลด 5% จากราคายอดรวมทั้งหมด ดังนั้น ลูกค้าจึงได้ส่วนลด 125 บาท จากยอดเต็ม 2,500 บาท หมายความว่าลูกค้าจะต้องชำระเงินเพียง 2,500-125 = 2,375 บาท ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3

รูปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงราคาสินค้าที่หักส่วนลดเรียบร้อย


2.การซื้อสินค้าที่มีการกำหนดให้ใช้งานส่วนลดเชิงปริมาณแบบลดสินค้าตามราคาที่กำหนด

        เมื่อลูกค้าเข้ามายังหน้าสินค้าที่มีการเปิดใช้งานส่วนลดเชิงปริมาณ ลูกค้าจะพบหน้าต่าง “ยิ่งซื้อยิ่งลด” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 4

รูปที่ 4 ตัวอย่างการแสดงสินค้าที่มีส่วนลดเชิงปริมาณ


       ลูกค้าสามารถคลิกที่สามเหลี่ยมด้านท้าย ข้อมูล “ยิ่งซื้อยิ่งลด” เพื่อดูเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์ส่วนลดของสินค้าได้ ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 5

รูปที่ 5 เงื่อนไขส่วนลดแบบค่าคงที่


        ลูกค้าจะทราบได้ว่าสินค้าที่กำลังเลือกซื้อจะได้รับส่วนลดเป็นจำนวนเท่าไหร่ หากซื้อในปริมาณที่ต้องการ

       และเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าตามรายการส่วนลดที่กำหนด ระบบจะทำการหักส่วนลดให้ลูกค้าอัตโนมัติ

       เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น จากรูปที่ 5 ขออธิบายดังนี้ หากลูกค้าซื้อกระโปรงใส่ทำงานทรงเอ ราคาตัวละ 100 บาท จำนวน 10 ตัว รวมราคา 1,000 บาท จากเงื่อนไขส่วนลดเชิงปริมาณ หากลูกค้าซื้อสินค้า 6-10 รายการจะได้ส่วนลดรายการละ 5 บาท ดังนั้น ลูกค้าจึงได้ส่วนลด 50 บาท (ซื้อกระโปรง 10 ตัว ลดราคาตัวละ 5 บาท) จากยอดเต็ม 1,000 บาท หมายความว่าลูกค้าจะต้องชำระเงินเพียง 1,000-50 = 950 บาท ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 6

รูปที่ 6 ตัวอย่างการแสดงราคาสินค้าที่หักส่วนลดเรียบร้อย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.