×
การตั้งค่าอีเมล์เพื่อการติดต่อ

        เนื่องจากระบบ Marketplace ของ TakraOnline ไม่มีพื้นที่อีเมล์รองรับ คุณจำเป็นต้องใช้บริการอีเมล์จากผู้ให้บริการภายนอก เช่น Hotmail หรือ Gmail เป็นต้น โดยคุณต้องทำการตั้งค่าอีเมล์ให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากระบบจะใช้อีเมล์นี้ส่งข้อความไปหาลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน และท่านจะได้รับข้อความจากระบบเช่นกัน


โดยขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์มีขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณมาที่ส่วนของเมนู เลือกที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” และเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น


        2. คุณจะพบรายละเอียดของการระบุข้อมูลร้านค้า แต่ในกรณีนี้ให้คุณทำการคลิกเลือกที่หัวข้อ “อีเมล์” ระบบจะแสดงส่วนการกำหนดค่าอีเมล์ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 ส่วนการกำหนดค่าอีเมล์

        3. ทำการกำหนดข้อมูลเพื่อตั้งค่าอีเมล์ โดยมีตัวอย่างของการตั้งค่าอีเมล์ ดังนี้

ตัวอย่างการตั้งค่าอีเมล์เพื่อใช้บริการของ Hotmail

รูปที่ 3 การกำหนดค่าอีเมล์ของผู้ให้บริการ Hotmail

        - เลือกผู้ให้บริการอีเมล์ที่ชื่อ - “Hotmail”

        - อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ (SMTP) - จะปรากฏเป็น smtp.live.com

        - Port – จะปรากฏเป็น 587

        - ต้องการข้อมูลผู้ใช้อีเมล์ – เปิด

        - ชื่อผู้ใช้ - อีเมล์แอดเดรสของคุณ เช่น (example@hotmail.com) จำเป็นต้องระบุ

        - รหัสผ่าน – รหัสผ่านของอีเมล์แอดเดรสของคุณ จำเป็นต้องระบุ

        - เปิดใช้ SSL – เปิด

        - จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก”

ตัวอย่างการตั้งค่าอีเมล์เพื่อใช้บริการของ Gmail

รูปที่ 4 การกำหนดค่าอีเมล์ของผู้ให้บริการ Gmail

        - เลือกผู้ให้บริการอีเมล์ที่ชื่อ - “Gmail”

        - อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ (SMTP) - จะปรากฏเป็น smtp.gmail.com

        - Port - 25 หรือ 465

        - ต้องการข้อมูลผู้ใช้อีเมล์ – เปิด

        - ชื่อผู้ใช้ - อีเมล์แอดเดรสของคุณ เช่น (example@gmail.com) จำเป็นต้องระบุ

        - รหัสผ่าน – รหัสผ่านของอีเมล์แอดเดรสของคุณ จำเป็นต้องระบุ

        - เปิดใช้ SSL – เปิด

        - จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก”

        ในกรณีที่คุณใช้อีเมล์จากผู้ให้บริการรายอื่นที่นอกเหนือจาก Gmail และ Hotmail ให้เลือกที่ผู้ใช้บริการ “อื่นๆ” โดยข้อมูลที่คุณต้องทำการหาข้อมูลเพิ่มเติมคือ ค่าอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ (SMTP) และ Port ตามผู้ให้บริการที่คุณใช้งาน

รูปที่ 5 การกำหนดค่าอีเมล์ของผู้ให้บริการอื่นๆ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.