×
การตั้งค่าอีเมล์เพื่อการติดต่อ
        เนื่องจากระบบร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline ไม่มีระบบอีเมล์ของตนเองรองรับ คุณจำเป็นต้องใช้บริการอีเมล์จากผู้ให้บริการภายนอก

เช่น Hotmail หรือ Gmail เป็นต้น โดยคุณต้องทำการตั้งค่าอีเมล์ให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากระบบจะใช้อีเมล์นี้

ส่งข้อความไปหาลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน และท่านจะได้รับข้อความจากระบบเช่นกัน 

        โดยขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์มีดังนี้
        
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 
          
        2. มาที่ส่วนของเมนู เลือกที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” และเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” 


 
        3. คุณจะพบรายละเอียดของการระบุข้อมูลร้านค้า แต่ในกรณีนี้ให้คุณทำการคลิกเลือกที่หัวข้อ “อีเมล์” ระบบจะแสดงส่วนการกำหนดค่าอีเมล์         4. ทำการกำหนดข้อมูลเพื่อตั้งค่าอีเมล์ โดยมีตัวอย่างของการตั้งค่าอีเมล์ ดังนี้

                - ตัวอย่างการตั้งค่าอีเมล์เพื่อใช้บริการของ Hotmail                1. เลือกผู้ให้บริการอีเมล์ที่ชื่อ “Hotmail”
   
                2. อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ (SMTP) - smtp.live.com
              
                3. Port - 587
     
                4. ต้องการข้อมูลผู้ใช้อีเมล์ - เปิด
          
                        o ชื่อผู้ใช้ - อีเมล์แอดเดรสของคุณ เช่น (example@hotmail.com) จำเป็นต้องระบุ
          
                        o รหัสผ่าน – รหัสผ่านของอีเมล์แอดเดรสของคุณ จำเป็นต้องระบุ
    
                5. เปิดใช้ SSL – เปิด
     
                6. คลิกบันทึก


        - ตัวอย่างการตั้งค่าอีเมล์เพื่อใช้บริการของ Gmail


                1. เลือกผู้ให้บริการอีเมล์ที่ชื่อ “Gmail”
     
                2. อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ (SMTP) - smtp.gmail.com
     
                3. Port - 25 หรือ 465
     
                4. ต้องการข้อมูลผู้ใช้อีเมล์ - เปิด
          
                        o ชื่อผู้ใช้ - อีเมล์แอดเดรสของคุณ เช่น (example@gmail.com) จำเป็นต้องระบุ
          
                        o รหัสผ่าน – รหัสผ่านของอีเมล์แอดเดรสของคุณ จำเป็นต้องระบุ
     
                5. เปิดใช้ SSL – เปิด
     
                6. คลิกบันทึก

     
        5. ในกรณีที่คุณใช้อีเมล์จากผู้ให้บริการรายอื่นให้เลือกผู้ใช้บริการ “อื่นๆ” โดยข้อมูลที่ต้องทำการกำหนดเพิ่มเติมคือ

ค่าอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ (SMTP) และ Port ตามที่คุณใช้งาน

***หมายเหตุ : ชื่อผู้ใช้ (ชื่ออีเมล) ต้องไประบุไว้ที่ส่วนข้อมูลบริษัท และต้องเป็นชื่อเดียวกัน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.