×
การตั้งค่าอีเมล์เพื่อการติดต่อ

        เนื่องจากระบบร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline ไม่มีระบบอีเมล์ของตนเองรองรับ คุณจำเป็นต้องใช้บริการอีเมล์จากผู้ให้บริการภายนอก เช่น Hotmail หรือ Gmail เป็นต้น โดยคุณต้องทำการตั้งค่าอีเมล์ให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากระบบจะใช้อีเมล์นี้ส่งข้อความไปหาลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน และท่านจะได้รับข้อความจากระบบเช่นกัน

โดยขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์มีขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 

        2. มาที่ส่วนของเมนู เลือกที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” และเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น

        3. คุณจะพบรายละเอียดของการระบุข้อมูลร้านค้า แต่ในกรณีนี้ให้คุณทำการคลิกเลือกที่หัวข้อ “อีเมล์” ระบบจะแสดงส่วนการกำหนดค้าอีเมล์ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 ส่วนการกำหนดค่าอีเมล์

        4. ทำการกำหนดข้อมูลเพื่อตั้งค่าอีเมล์ โดยระบบมีข้อมูลอีเมล์จากผู้ให้บริการ Gmail และ Hotmail ไว้เบื้องต้น แต่ถ้ากรณีที่คุณมีอีเมล์จากผู้ให้บริการอื่นสามารถใช้เชื่อมต่อได้ เพียงแต่ข้อมูลบางอย่างคุณต้องเป็นผู้หามาด้วยตนเอง โดยการตั้งค่าอีเมล์ในแต่ละผู้ให้บริการ มีดังนี้

        ตัวอย่างการตั้งค่าอีเมล์เพื่อใช้บริการของ Hotmail (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การกำหนดค่าอีเมล์ของผู้ให้บริการ Hotmail

        - เลือกผู้ใช้บริการอีเมล์ ที่ชื่อ “Hotmail”

        - อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ (SMTP) - smtp.live.com (ไม่ต้องแก้ไข)

        - Port – 587 (ไม่ต้องแก้ไข)

        - ต้องการข้อมูลผู้ใช้อีเมล์ - เปิด

                o ชื่อผู้ใช้ - อีเมล์แอดเดรสของคุณ เช่น (example@hotmail.com) จำเป็นต้องระบุ

                o รหัสผ่าน – รหัสผ่านของอีเมล์แอดเดรสของคุณ จำเป็นต้องระบุ

        - เปิดใช้ SSL – เปิด

        - คลิก “บันทึก”


        ตัวอย่างการตั้งค่าอีเมล์เพื่อใช้บริการของ Gmail (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 การกำหนดค่าอีเมล์ของผู้ให้บริการ Gmail

        - เลือกผู้ใช้บริการอีเมล์ที่ชื่อ “Gmail”

        - อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ (SMTP) - smtp.gmail.com (ไม่ต้องแก้ไข)

        - Port - 25 หรือ 465 (ไม่ต้องแก้ไข)

        - ต้องการข้อมูลผู้ใช้อีเมล์ - เปิด

                o ชื่อผู้ใช้ - อีเมล์แอดเดรสของคุณ เช่น (example@gmail.com) จำเป็นต้องระบุ

                o รหัสผ่าน – รหัสผ่านของอีเมล์แอดเดรสของคุณ จำเป็นต้องระบุ

        - เปิดใช้ SSL – เปิด


        5. ในกรณีที่คุณใช้อีเมล์จากผู้ให้บริการรายอื่นให้เลือกผู้ใช้บริการ “อื่นๆ” (รูปที่ 5)โดยข้อมูลที่ต้องทำการกำหนดเพิ่มเติมคือ ค่าอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ (SMTP) และ Port ตามที่คุณใช้งาน

รูปที่ 5 การกำหนดค่าอีเมล์ของผู้ให้บริการอื่นๆ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.