×
การปรับเปลี่ยนโฆษณา

        ในส่วนของหน้าร้านค้าออนไลน์ มีการแบ่งพื้นที่ให้เจ้าของร้านค้าสามารถใส่โฆษณาเพิ่มเติมได้ โดยพื้นที่ของการโฆษณาจะแสดงอยู่ภายใต้แบนเนอร์ หรือด้านขวามือต่อจากแบนเนอร์ (ขึ้นอยู่กับรูปแบบร้านค้าที่ใช้งาน) และจำนวนโฆษณาสามารถใส่ได้ไม่เกิน 3 ภาพโฆษณา ดังตัวอย่างในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 พื้นที่การแสดงโฆษณาที่หน้าร้านค้าออนไลน์


โดยเจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถจัดการโฆษณาได้ดังนี้

        1. คลิกเลือกที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” จากนั้นเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” ดังแสดงในรูปที่ 2 

รูปที่ 2 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น

        2. คุณจะพบรายละเอียดของการกำหนดค่าข้อมูลบริษัท จากนั้นให้คลิกเลือกที่แท็บหัวข้อ “การแสดงผล”  คุณจะพบรายการคุณสมบัติต่างๆ ที่สามารถเลือกเปิด หรือปิดใช้งาน จากนั้นเลื่อนหาข้อมูลของโฆษณา โดยข้อมูลที่สามารถจัดการมีข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 พื้นที่การจัดการโฆษณา


        3. ในกรณีที่ต้องการ “เปิด-ปิด” การแสดงโฆษณาที่ด้านหน้าเว็บไซต์ร้านค้า ให้ใช้งานที่ส่วน “โฆษณา” เมื่อมีการเลือกเปิดใช้โฆษณา คุณต้องกำหนดจำนวนโฆษณาที่ต้องการใช้งาน โดยกำหนดที่ข้อมูล “จำนวนของโฆษณา” ใช้งานได้สูงสุดไม่เกิน 3 โฆษณา 

        4. ในการจัดการโฆษณา คุณสามารถใส่เป็นรูปภาพ หรือคลิปวีดีโอจาก YouTube โดยการจัดการสามารถทำได้ดังนี้

        4.1 กรณีต้องการใส่รูปภาพ 

                1. เลือก “รูปภาพ” ที่พื้นที่รูปแบบของรูปโฆษณาที่ต้องการ 

                2. จากนั้นทำการอัพโหลดรูปภาพ ที่ส่วนรูปโฆษณา โดยขนาดของรูปภาพโฆษณาที่เหมาะสมคือ กรณีใช้รูปแบบ Bright ขนาดของรูปคือ 305x165 px. กรณีใช้รูปแบบ TakraOnline ขนาดของรูปคือ 323x200 px. 

                3. ในกรณีที่ต้องการใส่ลิงค์ที่โฆษณา ให้ระบุลิงค์ที่ลิงค์ของโฆษณา/Youtube

                4. จากนั้นทำการบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่ “บันทึก”

        4.2 กรณีต้องการใส่คลิปวีดีโอจาก YouTube

                1. เลือก “Youtube” ที่พื้นที่รูปแบบของรูปโฆษณาที่ต้องการ 

                2. นำ URL คลิปวีดีโอจาก Youtube ที่ต้องการ มาระบุที่ “ลิงค์ของโฆษณา/Youtube”

                3. จากนั้นทำการบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่ “บันทึก” 

        ***หมายเหตุ : ต้องการเปลี่ยนแปลงโฆษณาที่พื้นที่โฆษณาใด ให้สังเกตตัวเลขด้านท้ายโฆษณา เช่น คุณต้องการเปลี่ยนโฆษณา 1 พื้นที่การจัดการจครอบคลุมตั้งแต่รูปแบบของรูปโฆษณา1 ถึงลิงค์ของโฆษณา/Youtube1 ดังตัวอย่างรูปที่ 4

รูปที่ 4 พื้นที่การจัดการโฆษณาสำหรับการแสดงผลที่โฆษณา1


        5. คุณสามารถตรวจสอบการปรากฏโฆษณาได้ที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ (ตัวอย่างรูปที่ 5)

รูปที่ 5 ตัวอย่างการแสดงโฆษณาที่หน้าร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.