×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การรับชำระเงิน

        เมื่อคุณได้กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า และสินค้าที่จะขายเป็นที่เรียบร้อย สิ่งที่จำเป็นต่อมาสำหรับร้านค้าออนไลน์นั้นคือช่องทางในการรับชำระเงินสำหรับสินค้า โดยระบบร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline สามารถกำหนดวิธีการในการรับชำระสินค้าได้มากกว่า 1 วิธี โดยคุณสามารถกำหนดได้ตามความต้องการ  

โดยขั้นตอนการกำหนดวิธีการรับชำระเงินมีดังนี้

        1. ให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 การกำหนดช่องทางการชำระเงิน

 

        2. คุณจะพบหน้าข้อมูล “ตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน” ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 หน้าข้อมูลช่องทางการชำระเงิน

 

        3. จากนั้นทำการกำหนดข้อมูลของการชำระเงิน โดยเบื้องต้นทางระบบกำหนดตัวอย่างช่องทางการรับชำระเงินไว้ ดังนี้

        - Bank Transfer : การกำหนดเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการ

       - KPayment : กำหนดการชำระเงินผ่าน Internet Banking ของทางธนาคารกสิกร

       - Custom : การชำระเงินแบบเช็คเงินสด

        - PayPal : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทาง PayPal

         - Purchase Order : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านระบบจัดซื้อ

         - BualuangiPay : กำหนดการชำระเงินผ่าน Internet Banking ของทางธนาคารกรุงเทพ

          - LinePay : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทาง LinePay

        - mPay : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทาง mPay
 

        ***หมายเหตุ : การขอใช้บริการในช่องทางการชำระเงินที่กล่าวมา ทางคุณจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินด้วยตนเอง

 

- บัญชีธนาคาร (Bank Transfer)

- ผ่านบัตรเครดิต

- ระบบชำระเงินออนไลน์

- ชำระเงินแบบไม่สมัครสมาชิก

การชำระเงินแบบ 2C2P

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.