×
การลบการใช้งานวิธีการจัดส่งสินค้า

        ในกรณีที่คุณไม่ต้องการใช้งานวิธีการคิดค่าจัดส่งสินค้ารูปแบบใดก็ตาม คุณสามารถลบวิธีการนั้นๆออกจากระบบร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ โดยให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลนของคุณ แล้วคลิกที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" เลือกเมนูย่อย "ขนส่ง" (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูขนส่ง

        จากนั้นคุณจะพบรายการวิธีคิดค่าขนส่งทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้คุณคลิกในช่องสี่เหลี่ยมหน้ารายการขนส่งที่คุณต้องการลบ (1) จากนั้นคลิก "ลบ" (2) (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2)

รูปที่ 2 การเลือกรายการวิธีคิดค่าขนส่งที่ต้องการลบ

        3. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนถึงการลบรายการคิดค่าขนส่งสินค้านั้น หากคุณต้องการลบ คลิก "ตกลง" หากคุณต้องการยกเลิกการลบ คลิก "ยกเลิก" (ดังตัวอย่าง รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ข้อความแจ้งเตือนถึงการลบรายการคิดค่าขนส่งสินค้านั้น

        4. จากนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลของการลบ และวิธีการจัดส่งสินค้าที่เลือกจะถูกลบออกจากรายการเป็นที่เรียบร้อย (ดังตัวอย่าง รูปที่ 4)

รูปที่ 4 วิธีการจัดส่งสินค้าที่เลือกจะถูกลบออกจากรายการ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.