×
การลบช่วงราคา หรือช่วงน้ำหนักที่ไม่ต้องการภายในวิธีคิดค่าจัดส่ง

        ในกรณีที่คุณต้องการลบอัตราค่าส่งตามน้ำหนักสุทธิของการซื้อ หรืออัตราค่าส่งตามราคาสุทธิของการซื้อให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลนของคุณ แล้วคลิกที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" เลือกเมนูย่อย "ขนส่ง" (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เมนูขนส่ง

        จากนั้นคุณจะพบรายการวิธีคิดค่าขนส่งทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้คุณคลิกที่ “อัตราน้ำหนัก” หรือ “ราคาตามยอดรวม” ด้านท้ายชื่อวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้าที่ต้องการ (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2)

รูปที่ 2 รายการวิธีคิดค่าขนส่งทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ


        ระบบจะแสดงข้อมูลอัตราค่าส่งตามน้ำหนักสุทธิของการซื้อ หรืออัตราค่าส่งตามราคาสุทธิของการซื้อ ให้คุณทำเครื่องหมายด้านหน้าอัตราที่ต้องการลบออก (1) และคลิกที่ “ลบ” (2) (ดังตัวอย่าง รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ระบบแสดงข้อมูลอัตราค่าส่งตามน้ำหนัก หรือ อัตราค่าส่งตามราคาสุทธิของการซื้อ

        ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนถึงการลบอัตราที่เลือก หากคุณยืนยันการลบให้คลิกที่ “OK” แต่ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกที่ “Cancel” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนถึงการลบอัตราที่เลือก

        ภายหลังการลบระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลการลบช่วงอัตราที่เลือก และภายใต้รายการอัตราค่าส่งจะพบว่าช่วงราคา หรือช่วงน้ำหนักที่เลือกไว้จะหายไป (ดังตัวอย่าง รูปที่ 5)

รูปที่ 5 ช่วงน้ำหนักที่เลือกไว้หายไป

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.