×
การลบรายการการชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขาย

        ในกรณีที่คุณเพิ่มรายการการชำระเงินค่าสินค้าผิดพลาด คุณสามารถลบบันทึกดังกล่าวได้ (ไม่สามารถแก้ไขได้) และทำการเพิ่มเติมบันทึกรายการการชำระเงินใหม่เข้าไปได้

        ดังนั้นในกรณีที่คุณต้องการลบรายการยอดบัญชีใด สามารถทำได้โดยคลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายการที่ต้องการลบ (หมายเลข 1) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ลบ” (หมายเลข 2)  ดังตัวอย่างรูปที่ 1 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการลบรายการบัญชีที่ไม่ต้องการ


        โดยระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนถึงการลบรายการบัญชีที่คุณเลือกไว้ ดังนั้นให้คุณยืนยันการลบด้วยการคลิกที่ “OK” แต่ถ้าในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกการลบ ให้คุณคลิกที่ “Cancel” ดังตัวอย่างในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวอย่างแจ้งเตือนการลบรายการบัญชี

        ภายหลังที่ยืนยันการลบรายการบัญชีที่เลือก ระบบจะลบรายการบัญชีนั้นออกจากหน้ารายการยอดในบัญชีทันที พร้อมทั้งแสดงข้อความผลการลบรายการบัญชี (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ตัวอย่างผลลัพธ์การลบรายการบัญชี

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.