×
การลบรูปแบบภาษี

        คุณสามารถสร้างรูปแบบภาษีที่ต้องการมาใช้งานได้ คุณก็สามารถลบรูปแบบภาษีที่ไม่ต้องการได้เช่นกัน โดยในการลบจะมีการลบอยู่ 2 ระดับ คือการลบรายการข้อกำหนดในรูปแบบภาษี และการลบรูปแบบภาษีที่ไม่ต้องการ โดยในแต่ละแบบมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้


1. การลบรายการข้อกำหนดในรูปแบบภาษี

        ในกรณีที่คุณต้องการลบรายการข้อกำหนดในรูปแบบภาษีที่ได้สร้างไว้ ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ แล้วไปที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" เลือกเมนูย่อย "ภาษี" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 การใช้เมนูภาษี

        จากนั้นระบบจะแสดงหน้ารายการภาษี ให้คุณคลิกที่ “กฏ” ด้านท้ายชื่อรูปแบบภาษีที่ต้องการลบรายการข้อกำหนดภาษีที่ต้องการ (รูปที่ 2) 


รูปที่ 2 การเข้าไปใช้งานกฏของภาษีที่ต้องการ

        คุณจะพบรายการข้อกำหนดภาษีที่อยู่ภายใต้รูปแบบภาษีที่คุณเลือกไว้คุณสามารถทำเครื่องหมายด้านหน้ากฎเกณฑ์ที่ต้องการลบ (1) และคลิกที่ “ลบ” (2) (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 ตัวอย่างขั้นตอนการลบข้อกำหนดภาษี

        คุณจะพบข้อความแจ้งเตือนถึงการลบกฎเกณฑ์ ในกรณีที่ต้องการลบกฎเกณฑ์ที่เลือกให้คุณคลิก “ตกลง” แต่ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบกฎเกณฑ์ให้คลิกที่ “ยกเลิก” (รูปที่ 4)


รูปที่ 4 ข้อความแจ้งเตือน

        เมื่อคุณเลือกลบ ระบบจะทำการลบกฎเกณฑ์ดังกล่าวออกจากรูปแบบภาษี และแสดงข้อความแจ้งผลการลบกฎเกณฑ์ ดังแสดงในรูปที่ 5 


รูปที่ 5 ผลลัพธ์การลบข้อกำหนดภาษี


2. การลบรูปแบบภาษี 

        ในกรณีที่คุณไม่ต้องการรูปแบบภาษีใดที่ได้สร้างไว้ คุณสามารถลบออกจากหน้ารายการภาษีได้ เมื่อคุณอยู่ที่หน้ารายการภาษีให้คุณทำเครื่องหมายด้านหน้ารูปแบบภาษีที่ต้องการลบออกจากระบบ (1) จากนั้นคลิกที่ “ลบ” (2) 


รูปที่ 6 ขั้นตอนการลบรูปแบบภาษี

        ระบบจะมีการแสดงข้อความแจ้งเตือนถึงการลบรายการภาษีที่เลือก ในกรณีที่ต้องการลบรายการภาษีที่เลือกให้คุณคลิก “ตกลง” แต่ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบกฎเกณฑ์ให้คลิกที่ “ยกเลิก” (รูปที่ 7)


รูปที่ 7 ข้อความแจ้งเตือนการลบ

        เมื่อคุณเลือกลบ ระบบจะทำการลบกฎเกณฑ์ดังกล่าวออกจากรูปแบบภาษี และแสดงข้อความแจ้งผลการลบกฎเกณฑ์ ดังแสดงในรูปที่ 8 


รูปที่ 8 ผลลัพธ์การลบภาษี

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.