×
การสร้างรูปแบบภาษีที่ต้องการใช้งาน

        คุณสามารถสร้างรูปแบบภาษีที่ต้องการให้มีภายในระบบร้านค้าออนไลน์ได้มากกว่า 1 รูปแบบ ตัวอย่างเช่นคุณทำการค้าขายเฉพาะประเทศไทย อาจจะมีรูปแบบภาษีที่ต้องการใช้งานเพียงรูปแบบเดียวคือการจัดเก็บภาษี 7% (ตามอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ. ปัจจุบัน) ทั่วประเทศไทย

         ดังนั้นรูปแบบภาษีภายในร้านค้าของคุณ อาจมีรูปแบบภาษี 7% เพียงอย่างเดียวให้ใช้งาน แต่เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มขยายการค้าออกไปยังประเทศต่างๆ อัตราการเก็บภาษีก็จะต้องมีอัตราที่แตกต่างกันไป ดังนั้นคุณต้องมีการสร้างรูปแบบภาษีที่ต้องการใช้งานไว้ภายในระบบร้านค้าออนไลน์    

โดยการสร้างรูปแบบภาษีที่ต้องการมีขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ แล้วไปที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" เลือกเมนูย่อย "ภาษี" (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เมนูภาษี

        2. คุณจะพบหน้ารายการภาษี ให้คุณคลิก "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มรูปแบบการใช้งานภาษีที่ต้องการ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 การใช้เมนูเพิ่มภาษี

        3. ระบบจะให้คุณตั้งชื่อให้กับรูปแบบภาษีที่กำลังทำการเพิ่ม ในช่อง “ชื่อ” (1) ซึ่งชื่อตรงนี้เป็นการระบุเพื่อให้เจ้าของร้านค้าออนไลน์ทราบได้ว่ารูปแบบภาษีนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร หรือจะใช้กับสินค้าชิ้นใด (รูปแบบภาษีที่คุณสร้างขึ้นนี้จะไม่ปรากฎในหน้าร้านค้าออนไลน์) เมื่อคุณกำหนดชื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิก "เพิ่ม" ท้ายชื่อรูปแบบภาษีที่กำลังสร้าง (2) ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ขั้นตอนการสร้างรายการภาษี

        4. ระบบจะแสดงข้อความ "เพิ่มรายการภาษีเรียบร้อยแล้ว" ขั้นตอนต่อมาคือการกำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของรูปแบบภาษีที่ได้เพิ่มไว้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่และอัตราภาษีที่ต้องการ โดยให้คุณคลิก "กฎ" (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 การเพิ่มเงื่อนไขให้กับรายการภาษี

        5. โดยภาษีที่สร้าง คุณสามารถกำหนดได้ว่าเปอร์เซ็นต์ภาษีที่ต้องการเรียกเก็บกับลูกค้าจะเป็นเท่าไหร่ และพื้นที่ใดที่จะถูกเรียกเก็บภาษีดังกล่าว ซึ่งการกำหนดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขคุณสามารถกำหนดพื้นที่และอัตราภาษีที่ต้องการจัดเก็บ ค่ามาตรฐานเมื่อคุณสร้างภาษีเสร็จสิ้น ระบบจะกำหนดให้ทุกประเทศทั่วโลกถูกคิดอัตราภาษีที่ 0 เปอร์เซ็นต์ (ทุกประเทศทั่วโลก และ % ภาษี = 0) ดังนั้นในการเพิ่มเติมรายละเอียดข้อกำหนดภาษี เพื่อการใช้งาน ให้คุณคลิก "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มรายการพื้นที่และอัตราภาษี (รูปที่ 5)

        หมายเหตุ รายการพื้นที่ที่คุณเพิ่มเข้าไปยังรูปแบบภาษี ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ในประเทศเดียวกัน เพราะคุณสามารถกำหนดขอบเขตพื้นที่และอัตราภาษีของแต่ละพื้นที่ได้

รูปที่ 5 การเพิ่มข้อกำหนดภาษี

        6. ภายหลังที่คุณคลิกเพิ่ม ระบบจะแสดงรายการให้เพิ่มข้อมูลของพื้นที่และอัตราภาษีที่ต้องการ ดังรูปตัวอย่างที่ 6

รูปที่ 6 การเพิ่มข้อมูลพื้นที่ และอัตราภาษีให้กับรายการภาษีที่ต้องการ

        โดยข้อมูลที่คุณสามารถกำหนดได้มีด้วยกัน 4 ส่วนคือ ชื่อประเทศ, ชื่อจังหวัด/รัฐ, รหัสไปรษณีย์ และ%ภาษี ดังนั้นคุณสามารถกำหนดพื้นที่ได้ 4 รูปแบบ ดังนี้

        - กำหนดการใช้งานภาษีตามพื้นที่เป็นรายประเทศ : ในกรณีนี้คือคุณต้องการให้มีการใช้งานภาษีตามรายประเทศที่ต้องการ คุณสามารถดำเนินการได้โดยเลือกชื่อประเทศเพียงอย่างเดียว (1) และระบุอัตราภาษีที่ต้องการใช้งานที่ข้อมูล %ภาษี (2) และคลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” (3)

รูปที่ 7 ตัวอย่างขั้นตอนการกำหนดพื้นที่การใช้งานภาษี

        ระบบจะแสดงข้อมูลรายการประเทศ และ%ภาษีที่ใช้งาน คุณสามารถเพิ่มประเทศที่ต้องการใช้งานได้มากกว่า 1 ประเทศ

โดยที่เปอร์เซ็นต์ภาษีแตกต่างกันได้

รูปที่ 8 ตัวอย่างการแสดงเงื่อนไขที่เพิ่มให้กับรายการภาษีที่ต้องการ

        จากรูปตัวอย่างหากลูกค้าระบุที่อยู่ในการจัดส่งว่าอยู่ในประเทศไทย จะถูกคิดราคาสินค้าด้วยอัตราภาษี 7 เปอร์เซ็นต์ และคิดอัตราภาษี 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อที่อยู่จัดส่งเป็นประเทศอื่นๆ


        - กำหนดการใช้งานภาษีตามประเทศและจังหวัด: ในกรณีนี้คือคุณต้องการให้มีการใช้งานภาษีตามประเทศ และจังหวัดที่ต้องการ ในการดำเนินการ ให้ทำการเลือกชื่อประเทศ (1), ชื่อจังหวัด (สำหรับวิธีนี้ คุณต้องทำการเพิ่มรายการจังหวัดของประเทศนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อน) (2), ระบุอัตราภาษีที่ต้องการใช้งานที่ข้อมูล %ภาษี (3) และคลิกที่ปุ่มเพิ่ม (4)

รูปที่ 9 ตัวอย่างกำหนดการใช้งานภาษีตามประเทศและจังหวัด

        ระบบจะแสดงข้อมูลรายการประเทศ และ%ภาษีที่ใช้งาน คุณสามารถเพิ่มประเทศ และจังหวัดที่ที่ต้องการใช้งานได้มากกว่า 1 รายการ โดยที่เปอร์เซ็นต์ภาษีแตกต่างกันได้

รูปที่ 10 ตัวอย่างการแสดงผลภายหลังการกำหนดประเทศและจังหวัดให้กับรายการภาษี


        จากรูปตัวอย่างหากลูกค้าระบุที่อยู่ในการจัดส่งว่าอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ลูกค้าจะถูกคิดราคาสินค้าด้วย

อัตราภาษี 7 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าหากที่อยู่ในการจัดส่งเป็นจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ และเป็นประเทศไทย จะถูกคิดราคาสินค้าด้วยอัตราภาษี 7.5 เปอร์เซ็นต์และคิดอัตราภาษี 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อที่อยู่จัดส่งเป็นจังหวัด และประเทศอื่นๆ


        - กำหนดการใช้งานภาษีตามประเทศ, และรหัสไปรษณีย์: ในกรณีนี้คือคุณต้องการให้มีการใช้งานภาษีตามรายประเทศ และรหัสไปรษณีย์ที่ต้องการ

        ในการดำเนินการ ให้ทำการเลือกชื่อประเทศ จากนั้นระบุรหัสไปรษณีย์ในพื้นที่ที่ต้องการ และระบุอัตราภาษีที่ต้องการใช้งานที่ข้อมูล %ภาษี

รูปที่ 11 กำหนดการใช้งานภาษีตามประเทศ, และรหัสไปรษณีย์

        ระบบจะแสดงข้อมูลรายการประเทศ และ% ภาษีที่ใช้งาน คุณสามารถเพิ่มประเทศ และรหัสไปรษณีย์ที่ต้องการใช้งานได้มากกว่า 1 รายการ โดยที่เปอร์เซ็นต์ภาษีแตกต่างกันได้


รูปที่ 12 ตัวอย่างกำหนดการใช้งานภาษีตามประเทศ, และรหัสไปรษณีย์

        จากรูปตัวอย่างหากลูกค้าระบุที่อยู่ในการจัดส่งว่ามีรหัสไปรษณีย์ 10600 และอยู่ในประเทศไทย จะถูกคิดราคาสินค้าด้วยอัตราภาษี 7 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าหากที่อยู่ในการจัดส่งเป็นรหัสไปรษณีย์อื่นๆ แต่อยู่ในประเทศไทย จะถูกคิดราคาสินค้าด้วยอัตราภาษี 5 เปอร์เซ็นต์ และคิดอัตราภาษี 10 เปอร์เซ็นต์เมื่อที่อยู่จัดส่งเป็นประเทศอื่นๆ

        - กำหนดการใช้งานภาษีตามประเทศ, จังหวัดและรหัสไปรษณีย์: ในกรณีนี้คือคุณต้องการให้มีการใช้งานภาษีตามรายประเทศ, จังหวัดและรหัสไปรษณีย์ที่ต้องการ ในการดำเนินการ ให้ทำการเลือกชื่อประเทศ, ชื่อจังหวัด (สำหรับวิธีนี้ คุณต้องทำการเพิ่มรายการจังหวัดของประเทศนั้นๆให้เรียบร้อยก่อน) และรหัสไปรษณีย์ที่ต้องการ จากนั้นระบุอัตราภาษีที่ต้องการใช้งานที่ข้อมูล % ภาษี

รูปที่ 13 กำหนดการใช้งานภาษีตามประเทศ, จังหวัดและรหัสไปรษณีย์

        ระบบจะแสดงข้อมูลรายการประเทศ และ% ภาษีที่ใช้งาน คุณสามารถเพิ่มประเทศ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ที่ต้องการใช้งานได้มากกว่า 1 รายการ โดยที่เปอร์เซ็นต์ภาษีแตกต่างกันได้

รูปที่ 14 ตัวอย่างการกำหนดการใช้งานภาษีตามประเทศ, จังหวัดและรหัสไปรษณีย์

        จากรูปตัวอย่างหากลูกค้าระบุที่อยู่ในการจัดส่งว่ามีรหัสไปรษณีย์ 10600 หรือ 10100, จังหวัดกรุงเทพฯ ในประเทศไทย จะถูกคิดราคาสินค้าด้วยอัตราภาษี 7 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าหากที่อยู่ในการจัดส่งเป็นรหัสไปรษณีย์อื่นๆ แต่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย จะถูกคิดราคาสินค้าด้วยอัตราภาษี6.5 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้ารหัสไปรษณีย์และจังหวัดอื่นๆ และอยู่ในประเทศไทยจะถูกคิดราคาสินค้าด้วยอัตราภาษี 6 เปอร์เซ็นต์ และคิดอัตราภาษี 10 เปอร์เซ็นต์เมื่อที่อยู่จัดส่งเป็นประเทศอื่นๆ

        7. โดยการกำหนดรายละเอียดของพื้นที่ ไม่ว่าจะระบุในรูปแบบไหน คุณต้องคลิก "เพิ่ม" ท้ายรายการพื้นที่นั้นๆ ทุกครั้ง เพื่อบันทึกข้อมูล

รูปที่ 15 การบันทึกข้อมูล


        8. ระบบจะแสดงข้อความ "เพิ่มกฎเรียบร้อยแล้ว" คุณจะพบรายการพื้นที่และ % ภาษี ที่คุณกำหนดปรากฎขึ้น และคุณสามารถเพิ่มรายการพื้นที่และ % ภาษี ตามที่ต้องการได้

รูปที่ 16 ข้อมูลหลังการเพิ่มกฏการใช้ภาษี


        9. โดย % ภาษี รายการสุดท้าย จะปรากฏเป็นค่า 0 ซึ่งคุณสามารถแก้ไขเป็นอัตราที่ต้องการได้ โดยคลิกที่แก้ไขด้านท้าย % ภาษีที่ต้องการให้คุณระบุตัวเลขอัตราภาษี (1) จากนั้นคลิก "บันทึก" (2)

รูปที่ 17 การแก้ไขเปอร์เซ็นต์ภาษี

        10. ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกกฎเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการกำหนดพื้นที่ และอัตราภาษีที่ต้องการ

รูปที่ 18 ผลลัพธ์การบันทึกกฏภาษี

        11. เมื่อกลับมาที่รายการภาษีคุณจะพบชื่อรูปแบบภาษีที่ทำการเพิ่มเติม พร้อมที่จะนำมาใช้งานในการคำนวณราคาสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.