×
การสร้างสินค้าที่ต้องการให้เป็นสินค้าประกอบ

        เจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องทำการสร้างสินค้าที่ต้องการใช้งานเพื่อเป็นสินค้าประกอบ โดยวิธีการจะเหมือนกับการเพิ่มสินค้าที่ต้องการขายตามปรกติ (อ่านวิธีการเพิ่มสินค้าได้ที่นี่) แต่อย่าลืมว่าเมื่อเป็นสินค้าประกอบ สินค้านั้นห้ามมีการใช้งานตัวเลือกของสินค้าโดยเด็ดขาด ดังนั้นจากตัวอย่างข้างต้น เจ้าของร้านค้าต้องทำการเพิ่มสินค้าแก้วน้ำแบบที่ 1, แบบที่ 2, แบบที่3 และแบบที่ 4 โดยแต่ละแบบกำหนดราคาขายใบละ 250 บาท และเพิ่มสินค้าช้อนส้อม แบบที่ 1, แบบที่ 2,...,แบบที่ 5 โดยแต่ละแบบกำหนดราคาขายคู่ละ 150 บาท เพราะฉะนั้นเจ้าของร้านค้าจะมีรายการสินค้าเพิ่มมาทั้งหมด 9 ชิ้นสินค้า ดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงรายสินค้าที่ต้องการใช้เพื่อเป็นสินค้าประกอบ

 หมายเหตุ : - ในการเพิ่มสินค้าประกอบต้องกำหนดราคาขายให้กับสินค้าประกอบเหมือนการกำหนดราคาสินค้าแบบปรกติ

        ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหลัก หรือสินค้าประกอบ เมื่ออยู่ในพื้นที่รายการสินค้า ให้นับการใช้พื้นที่สินค้าเหมือนเป็นสินค้าในร้านตามปรกติ แสดงว่าเราสามารถนำสินค้าประกอบมาแสดงขายเหมือนเป็นสินค้าตามปรกติได้ แต่ถ้าเจ้าของร้านไม่ต้องการแสดงขายสินค้าประกอบเหมือนสินค้าปรกติ กล่าวคือต้องการให้ลูกค้าซื้อสินค้าประกอบควบคู่กับสินค้าหลักเท่านั้น ในขั้นตอนการสร้างสินค้าประกอบดังกล่าว ต้องปิดการใช้งานสินค้าประกอบชิ้นนั้น ดังตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 การปิดใช้งานตัวเลือกของสินค้าประกอบ

        หากเจ้าของร้านปิดการใช้งานสินค้าประกอบเรียบร้อยแล้ว สินค้าที่ถูกปิดการใช้งานจะแสดงผลในหน้ารายการสินค้าเป็นสีแดง ดังตัวอย่างรูปที่ 3 และสินค้าดังกล่าวจะไม่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

รูปที่ 3 การแสดงผลการปิดใช้งานสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.