×
เริ่มต้นใช้งานแบนเนอร์ (Banner) ของร้านค้า

        โดยปรกติแบนเนอร์จะเป็นพื้นที่ของการโฆษณาสินค้าหรือบริการของร้านค้า หรือนำเสนอโปรโมชั่น ซึ่งแบนเนอร์จะถูกจัดวางไว้หน้าหลักของร้านค้าเพื่อความโดดเด่นและเป็นที่สังเกตได้ง่าย ในส่วนของร้านค้าของ TakraOnline พื้นที่ของแบนเนอร์หลักจะอยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นภาพแรกที่เห็นได้ชัดเจน และมีรูปแบบของการวนการแสดงภาพแบนเนอร์ ทำให้คุณสามารถใช้ภาพแบนเนอร์ในการนำเสนอได้มากกว่า 1 ภาพ

        โดยการจัดการแบนเนอร์ คุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

        1. จัดเตรียมรูปภาพเพื่อนำมาใช้เป็นแบนเนอร์ โดยขนาดที่เหมาะสมต่อการนำมาเป็นแบนเนอร์ (กว้างxยาว) ควรมีขนาด 980 x 332 px. สำหรับรูปแบบร้าน TakraOnline และ 660 x 332 px. สำหรับรูปแบบร้าน Bright  ส่วนจำนวนรูปแบนเนอร์เตรียมไว้ตามที่คุณต้องการ

        2. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)

        3. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “ปรับแต่งหน้าร้าน” และเลือกเมนูย่อย “แบนเนอร์”

        4. คุณจะพบส่วนรายการแบนเนอร์ ในเบื้องต้นระบบมีแบนเนอร์ตัวอย่างแสดงไว้อยู่ 2 ภาพ

รายละเอียดที่แสดงในรายการแบนเนอร์มีดังนี้

                • ID : แสดงเลข ID ของแบนเนอร์ (ระบบสร้างให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้)

                • รูปภาพ : แสดงรูปภาพแบนเนอร์ที่ใช้

                • ชื่อ : แสดงชื่อของแบนเนอร์

                • ตำแหน่ง : แสดงตำแหน่งของแบนเนอร์ที่จะปรากฏหน้าร้านค้าออนไลน์

                • Theme : แสดงรูปแบบร้านค้า (Theme) ที่แบนเนอร์ไปปรากฏ ในกรณีที่คุณซื้อรูปแบบร้านค้าเพิ่มเติม ต้องเลือกใช้รูปแบบร้านค้าที่ต้องการทุกครั้ง

                • วันที่สร้าง : แสดงวันที่สร้างแบนเนอร์

                • วันที่สิ้นสุด : แสดงวันที่สุดท้ายของการแสดงแบนเนอร์บนหน้าเว็บ

                • เปิดใช้งาน : แสดงสถานะการใช้งานของแบนเนอร์ หากขึ้นคำว่า “เปิด” แสดงว่า แบนเนอร์นั้นถูกแสดงในหน้าร้าน และถ้าแสดงคำว่า "ปิด" แสดงว่าแบนเนอร์นั้นไม่แสดงในหน้าร้าน

                • แก้ไข: คุณสามารถคลิกเข้าไปเพื่อแก้ไขแบนเนอร์นั้นๆ

        ให้ทำเครื่องหมายด้านหน้าแบนเนอร์ที่ต้องการ และคลิกที่ “ลบ”

        ระบบแสดงข้อความเตือนถึงการลบแบนเนอร์ ให้คุณคลิก "ตกลง" เพื่อยืนยันการลบ แต่ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบแบนเนอร์ ให้คลิกที่ "ยกเลิก"

        ระบบจะทำการลบแบนเนอร์ออกจากรายการ และแสดงข้อความผลลัพธ์การลบแบนเนอร์

กรณีที่ต้องการเพิ่มแบนเนอร์

        เริ่มต้นโดยการคลิกที่ “เพิ่ม” ที่หน้ารายการแบนเนอร์

        คุณจะพบหน้าจอการเพิ่มแบนเนอร์ โดยรายละเอียดที่คุณสามารถกำหนดให้กับแบนเนอร์ใหม่มีดังนี้

        - ชื่อแบนเนอร์ : กำหนดชื่อให้กับแบนเนอร์ (ตั้งชื่อเพื่อให้คุณทราบว่าแบนเนอร์นี้กำลังแสดงผลในเรื่องใด)
        - Theme : เลือกรูปแบบร้านค้า (Theme) ที่ต้องการให้แบนเนอร์ที่เพิ่มใหม่ไปแสดง (ในกรณีที่คุณมีรูปแบบร้านค้ามากกว่า 1 รูปแบบ)
        ตัวอย่างเช่นในกรณีที่คุณมี Theme 1 และ Theme 2 และคุณเลือกใช้ Theme 2 เป็นรูปแบบที่แสดงในหน้าร้านค้า
หากคุณเลือกให้แบนเนอร์ไปแสดงที่ Theme 1 แบนเนอร์นี้จะไม่ปรากฏในหน้าร้านค้า
        - รูปภาพ : ทำการใส่รูปแบนเนอร์ที่คุณต้องการ
                1.คลิกที่ “อัพโหลด..”
                2.ระบบจะแสดงโฟลเดอร์ปลายทาง ให้คลิกที่ “Choose File” และเลือกรูปแบนเนอร์ที่ต้องการเพิ่ม

        3.ระบบจะแสดงชื่อไฟล์แบนเนอร์ที่คุณเลือก
        - คำบรรยาย : ระบุคำบรรยายที่ต้องการให้แสดงพร้อมแบนเนอร์ในหน้าร้านค้า คุณสามารถใช้ภาษาในการบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

        - ลิงค์แบนเนอร์ : ในกรณีที่ต้องการให้ลูกค้าคลิกที่แบนเนอร์แล้วไปยังหน้าเพจที่ต้องการ
        - เปิดในหน้าต่างใหม่ : ในกรณีที่ต้องการให้คลิกที่แบนเนอร์แล้วแสดงข้อมูลในหน้าต่างใหม่
        - วันที่เริ่มต้น : กำหนดวันที่เริ่มต้นที่ให้หน้าเว็บแสดงรูปแบนเนอร์
        - วันที่สิ้นสุด : กำหนดวันที่สุดท้ายที่ให้หน้าเว็บแสดงรูปแบนเนอร์
        - ตำแหน่งที่จะแสดง : กำหนดตำแหน่งของการแสดงแบนเนอร์ที่หน้าเว็บ ***แนะนำให้เลือก "ตรงกลาง"
        - เปิดใช้งาน : คุณสามารถเลือกเปิด-ปิดการแสดงภาพแบนเนอร์ได้ตามต้องการ ถ้าต้องการให้แบนเนอร์ไปแสดงในหน้าร้านค้า ให้ทำเครื่องหมายถูก แต่ถ้าไม่ต้องการให้ภาพแบนเนอร์นี้แสดงในหน้าร้านค้าให้นำเครื่องหมายถูกออก
เมื่อคุณกำหนดข้อมูลให้แบนเนอร์ที่ต้องการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิกที่ “เพิ่มแบนเนอร์” รอจนระบบมีข้อความแจ้งถึงการเพิ่มแบนเนอร์เสร็จสิ้น

        โดยแบนเนอร์ และคำบรรยายที่เพิ่ม จะมีการแสดงในหน้าร้านค้า ดังตัวอย่าง

        ในกรณีที่คุณต้องการแสดงภาพแบนเนอร์ที่นอกเหนือจาก ตำแหน่งมาตรฐาน (ตรงกลาง) ยกตัวอย่างเช่น ในตำแหน่งด้านบนของเว็บไซต์ หรือด้านล่างของเว็บไซต์ เป็นต้น

        คุณสามารถทำได้โดย เตรียมภาพที่ต้องการใช้งาน (อัตราส่วนของภาพอยู่ที่ประมาณ 1 : 6.5) จากนั้นทำตามขั้นตอนการเพิ่มแบนเนอร์ตามปรกติ   แต่เมื่อมาถึงขั้นตอนการเลือก “ตำแหน่งที่จะแสดง” ให้เลือกเป็น “ด้านบน”

        และทำตามขั้นตอนการเพิ่มแบนเนอร์จนสิ้นสุดกระบวนการ และเมื่อคุณมาที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ คุณจะพบภาพแบนเนอร์ในตำแหน่งด้านบนของเว็บไซต์ ดังตัวอย่าง

***หมายเหตุ การนำแบนเนอร์ไว้ที่ตำแหน่งด้านบน ภาพแบนเนอร์ดังกล่าวจะปรากฏในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์

กรณีที่ต้องการแก้ไขแบนเนอร์

        เมื่ออยู่ที่รายการแบนเนอร์ หากต้องการแก้ไขแบนเนอร์ใด ให้คลิกสัญลักษณ์ “แก้ไข” ที่ด้านท้ายชื่อแบนเนอร์นั้น

        ภายหลังที่การคลิกที่ “แก้ไข” ระบบจะแสดงข้อมูลแบนเนอร์ที่ได้ระบุไว้ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ

        เมื่อแก้ไขข้อมูลที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย ต้องทำการบันทึกข้อมูลที่แก้ไขทุกครั้ง โดยการคลิกที่ “บันทึกแบนเนอร์”

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.