×
หน้าหลัก>การเพิ่มตัวเลือกของสินค้าประกอบให้กับกลุ่มสินค้าประกอบ
การเพิ่มตัวเลือกของสินค้าประกอบให้กับกลุ่มสินค้าประกอบ

        เมื่อเจ้าของร้านสร้างกลุ่มสินค้าประกอบเรียบร้อยแล้ว เจ้าของร้านต้องทำการเพิ่มสินค้าเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับกลุ่มสินค้าประกอบที่คุณสร้างขึ้น โดยสินค้าที่เพิ่มจะปรากฏเป็นตัวเลือกในกลุ่มสินค้าประกอบที่สินค้าหลักหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

        จากกรณีตัวอย่าง เจ้าของร้านต้องทำการเพิ่มสินค้าประกอบ คือสินค้าแก้วน้ำแบบที่1,...,แบบที่ 4 ลงในกลุ่มสินค้าประกอบชื่อ “แก้วน้ำ” และเพิ่มสินค้าประกอบ ช้อนส้อมแบบที่ 1,...,แบบที่ 5 ลงในกลุ่มสินค้าประกอบชื่อ “ช้อนส้อม” ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

                1. ให้คุณมาที่เมนู “แคตตาล็อก” เลือกเมนูย่อย “สินค้าประกอบ” ดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 เมนูสินค้าประกอบ

                2. คุณจะพบรายการกลุ่มของสินค้าประกอบ ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์ “ตัวเลือกย่อย” ด้านท้ายรายการกลุ่มสินค้าประกอบที่ต้องการใส่สินค้าประกอบ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 สัญลักษณ์ตัวเลือกย่อย

                3. ระบบจะพาคุณมายังหน้า “รายการสินค้าย่อย” โดยคุณจะพบส่วนข้อมูล 2 ส่วนคือ

                        - Product Kit Group Item : แสดงรายการสินค้าที่เป็นตัวเลือกสินค้าประกอบให้กับกลุ่มที่เลือก

                        - Product Lists : แสดงรายการสินค้าทั้งหมดที่มีภายในร้านค้าออนไลน์

        โดยคุณจะอยู่ที่พื้นที่ “Product Kit Grop Item” ให้คุณคลิกที่  “Add Product Kit Group Item” (รูปที่ 3) เพื่อเพิ่มสินค้าที่ต้องการให้เป็นตัวเลือกสินค้าประกอบที่คุณต้องการ

  รูปที่ 3 ปุ่ม Add Product Kit Group Item

                4. ระบบจะพามาที่ส่วน “Product Lists” ที่แสดงรายการสินค้าที่มีทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการให้เป็นตัวเลือกของสินค้าประกอบที่ต้องการให้อยู่ในกลุ่มสินค้าประกอบที่คุณกำลังดำเนินการได้ โดยการคลิกที่ “Add” ด้านหลังสินค้าที่ต้องการเพิ่ม ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 4

หมายเหตุ : ระบบไม่อนุญาตให้สินค้าที่มีการใช้งานตัวเลือกของสินค้า เป็นสินค้าประกอบในกลุ่มของสินค้าประกอบได้

  รูปที่ 4 การเพิ่มสินค้าที่ต้องการให้เป็นสินค้าประกอบ

        จากนั้นระบบจะแสดงกล่องข้อมูล (รูปที่ 5) ให้คุณกำหนดข้อมูลตัวเลือกของสินค้าประกอบที่คุณเลือก

  รูปที่ 5 การเพิ่มตัวเลือกของสินค้าประกอบ

        โดยมีรายละเอียดดังนี้

                Product Price : แสดงราคาขายของสินค้า

                Quantity : จำนวนของสินค้าประกอบที่ลูกค้าจะได้รับในการสั่งซื้อสินค้าต่อ 1 ครั้ง

                Is User Defined Quantity : ทำเครื่องหมายถูกกรณีต้องการให้ลูกค้าเป็นผู้กำหนดจำนวนของสินค้าที่ต้องการ

                Is Default : ทำเครื่องหมายถูกกรณีต้องการตั้งเป็นค่ามาตรฐาน

                4. เมื่อกำหนดข้อมูลครบถ้วนให้คลิกที่ “Add Product Item” เพื่อเพิ่มสินค้านี้เป็นตัวเลือกหนึ่งในกลุ่มของสินค้าประกอบ ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการเพิ่มสินค้าให้คลิกที่ “Cancel”

                5. กรณีที่คลิก Add Product Item ระบบจะมีข้อความแสดงผลการเพิ่มสินค้า และคุณจะพบสินค้าที่คุณเลือกมาปรากฏในเป็นตัวเลือกหนึ่งในกลุ่มของสินค้าประกอบ ดังตัวอย่างรูปที่ 6

 รูปที่ 6 ผลการเพิ่มตัวเลือกของสินค้าประกอบ

                6. จากกรณีตัวอย่าง เจ้าของร้านค้า A ต้องทำการเพิ่มสินค้าแก้วน้ำแบบที่ 2,...,แบบที่ 4 ตามขั้นตอนที่ 1-5 เมื่อเพิ่มแก้วน้ำครบทั้ง 4 แบบเรียบร้อยแล้ว ในกลุ่มสินค้าประกอบแก้วน้ำจะปรากฏตัวเลือกของสินค้าประกอบ 4 รายการ คือ สินค้าแก้วน้ำ แบบที่ 1 ถึงแก้วน้ำแบบที่ 4 ดังตัวอย่างรูปที่ 7

  รูปที่ 7 ตัวเลือกของสินค้าประกอบในกลุ่มแก้วน้ำ

                7. แต่จากกรณีตัวอย่าง การขายสินค้า “จานข้าวเด็ก” ต้องการให้ลูกค้าเลือกซื้อแก้วน้ำ และ/หรือ ช้อนส้อมควบคู่ได้ด้วย ดังนั้นกลุ่มของสินค้าประกอบต้องมี 2 กลุ่ม คือ “แก้วน้ำ” และ “ช้อนส้อม” เมื่อเจ้าของร้าน A ได้เพิ่มตัวเลือกสินค้าให้กับกลุ่มสินค้าประกอบแก้วน้ำเรียบร้อย เจ้าของร้าน A ต้องทำการเพิ่มสินค้าประกอบที่เป็นสินค้าช้อนส้อมแบบที่ 1,...,ช้อนส้อมแบบที่ 5 ให้กับกลุ่มสินค้าประกอบ “ช้อนส้อม” ด้วยวิธีการเดียวกัน เมื่อคุณเพิ่ม สินค้าช้อนส้อมครบทั้ง 5 แบบ เรียบร้อยแล้ว ในกลุ่มสินค้าประกอบ “ช้อนส้อม” จะปรากฏรายการสินค้าประกอบ 5 รายการ ดังตัวอย่างรูปที่ 8

  รูปที่ 8 รายการสินค้าย่อยในกลุ่มช้อนส้อม

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.