×
การเพิ่มวิธีคิดค่าขนส่งสินค้าแบบคงที่

        เมื่อคุณต้องการคิดค่าจัดส่งสินค้าแบบค่าคงที่ กล่าวคือไม่ว่าลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของคุณในปริมาณกี่ชิ้น หรือราคารวมเท่าไหร่ก็ตาม คุณจะคิดค่าจัดส่งสินค้าด้วยราคาคงที่ราคาเดียว ในกรณีคุณสามารถใช้รูปแบบ “ค่าขนส่งแบบค่าคงที่” ได้ โดยขั้นตอนการจัดการมีดังต่อไปนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลนของคุณ แล้วไปที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" เมนูย่อย "ขนส่ง" (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1) 

รูปที่ 1 เมนู ขนส่ง

        2. จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียด “รายการวิธีจัดส่งสินค้า” ให้คุณคลิก "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มวิธีจัดส่งสินค้า (ดังตัวอย่างรูปที่ 2)

รูปที่ 2 การเพิ่มวิธีจัดส่งสินค้า

       3. ระบบจะให้คุณเลือกรูปแบบการคิดค่าจัดส่ง ให้คุณเลือก "ค่าคงที่" (1) จากนั้นคลิก "ถัดไป" (2) (ดังตัวอย่าง รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การเลือกรูปแบบค่าจัดส่งแบบคงที่

        4. จากนั้นคุณจะพบพื้นที่ที่กำหนดรายละเอียดของวิธีการคิดค่าขนส่งสินค้าแบบคงที่ (Fixed Cost) (ดังตัวอย่าง รูปที่ 4) โดยข้อมูลที่คุณต้องกำหนดมีดังนี้ (ข้อมูลที่มี * คือข้อมูลจำเป็น ต้องกำหนดเสมอ)

รูปที่ 4 การกำหนดรายละเอียดของวิธีการคิดค่าขนส่งสินค้าแบบคงที่

        - เปิดใช้งาน? : ให้คุณเลือก "เปิด" เพื่อเปิดการใช้งานวิธีคิดค่าขนส่งนี้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ (หากเลือกเป็น “ปิด” ลูกค้าจะไม่สามารถใช้รูปแบบค่าจัดส่งแบบคงที่นี้ได้) 

        - ชื่อวิธีจัดส่งสินค้า : ให้คุณตั้งชื่อให้กับวิธีคิดค่าขนส่งสินค้านี้ ซึ่งชื่อนี้จะปรากฎให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า

        - ส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก : ในกรณีที่คุณต้องการจัดส่งสินค้าฟรี เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามียอดรวมราคาออเดอร์ครบตามที่กำหนด สามารถเลือก “เปิด” เพื่อใช้งาน (ดังตัวอย่าง รูปที่ 5)

รูปที่ 5 การตั้งค่าวิธีการคิดค่าขนส่งสินค้าแบบคงที่

        - ยอดรวมราคาออเดอร์ที่สั่งซื้อ : เมื่อคุณเลือกเปิดใช้งานส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก คุณต้องทำการกำหนดยอดรวมราคาออเดอร์ที่ต้องการให้จัดส่งฟรี ให้คุณใส่จำนวนเงินยอดรวมออเดอร์ที่ต้องการให้ส่งฟรีได้ที่ช่องข้อมูลนี้

        - ค่าจัดส่งแบบคงที่ : ให้คุณระบุค่าจัดส่งสินค้าที่คุณต้องการสำหรับวิธีนี้ (สกุลเงินบาท)


        5. เมื่อคุณกำหนดข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คุณคลิกปุ่ม "เพิ่มวิธีจัดส่งสินค้า" เพื่อบันทึกรูปแบบการคิดค่าจัดส่งแบบคงที่

        6. จากนั้นคุณจะพบวิธีจัดส่งสินค้าที่คุณสร้างไว้ มาปรากฎขึ้นในส่วนรายการวิธีจัดส่งสินค้า ตัวอย่างดังรูปด้านล่าง (ดังตัวอย่าง รูปที่ 6)

รูปที่ 6 วิธีจัดส่งสินค้าที่คุณสร้างไว้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.