×
การเพิ่มวิธีคิดค่าขนส่งแบบตามยอดรวมออเดอร์

        เมื่อคุณต้องการคิดค่าจัดส่งสินค้าแบบตามยอดรวมออเดอร์ คุณสามารถกำหนดราคายอดรวมออเดอร์ที่ต้องการกำหนดราคาจัดส่งสินค้าได้ โดยให้คุณเลือกรูปแบบการคิดค่าจัดส่ง ให้คุณเลือก "ตามยอดรวมของออเดอร์" จากนั้นคลิก "ถัดไป"

        จากนั้นคุณจะพบพื้นที่ที่กำหนดรายละเอียดของวิธีการคิดค่าขนส่งสินค้าแบบตามยอดรวมของออเดอร์ (By Order Total) โดยข้อมูลที่คุณต้องกำหนดมีดังนี้ (ข้อมูลที่มี * คือข้อมูลจำเป็น ต้องกำหนดเสมอ)

รูปที่ 1 การกำหนดวิธีคิดค่าส่งสินค้าแบบตามยอดรวมออเดอร์


        - เปิดใช้งาน : ให้คุณเลือก "เปิด" เพื่อเปิดการใช้งานวิธีคิดค่าขนส่งนี้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ (หากเลือกเป็น “ปิด” ลูกค้าจะไม่สามารถใช้รูปแบบค่าจัดส่งแบบตามยอดรวมของออเดอร์นี้ได้) 

        - ชื่อวิธีจัดส่งสินค้า : ให้คุณตั้งชื่อให้กับวิธีคิดค่าขนส่งสินค้านี้ ซึ่งชื่อนี้จะปรากฎให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า

        - ส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก : ในกรณีที่คุณต้องการจัดส่งสินค้าฟรี เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามียอดรวมราคาออเดอร์ครบตามที่กำหนด สามารถเลือก “เปิด” เพื่อใช้งาน

        - ยอดรวมราคาออเดอร์ที่สั่งซื้อ : เมื่อคุณเลือกเปิดใช้งานส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก คุณต้องทำการกำหนดยอดรวมราคาออเดอร์ที่ต้องการให้จัดส่งฟรี ให้คุณใส่จำนวนเงินยอดรวมออเดอร์ที่ต้องการให้ส่งฟรีได้ที่ช่องข้อมูลนี้

        เมื่อคุณกำหนดข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คุณคลิกปุ่ม "เพิ่มวิธีจัดส่งสินค้า" เพื่อบันทึกรูปแบบการคิดค่าจัดส่งแบบตามยอดรวมออเดอร์ จากนั้นคุณจะพบวิธีจัดส่งสินค้าที่คุณสร้างไว้ มาปรากฎขึ้นในส่วนรายการวิธีจัดส่งสินค้า


        ต่อมาคุณต้องกำหนดช่วงราคายอดรวมออเดอร์ และราคาที่ต้องการคิดค่าจัดส่งในแต่ละช่วงของยอดรวมออเดอร์ โดยให้คุณคลิก "ราคาตามยอดรวม" เพื่อเพิ่มลำดับขั้นของยอดรวมออเดอร์และค่าขนส่งสินค้าในแต่ละลำดับขั้น (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 การเข้าไปจัดการค่าขนส่งตามยอดรวมออเดอร์


        ระบบจะแสดงพื้นที่ “อัตราค่าส่งตามราคาสุทธิของการซื้อ” ให้คุณสร้างลำดับขั้นของราคาสุทธิของการซื้อและค่าขนส่งสินค้า โดยการคลิก "เพิ่ม" (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การเพิ่มค่าขนส่งตามช่วงยอดรวมออเดอร์ที่ต้องการ


        ระบบจะแสดงพื้นที่ให้คุณกำหนดช่วงราคาสุทธิของการซื้อ (ที่ช่องของข้อมูล จาก และ ถึง) และค่าขนส่งสินค้าในลำดับขั้นแรก ในตัวอย่างรูปที่ 4 เป็นการกำหนดช่วงราคาสุทธิ 0 ถึง 299 บาท (หมายเลข 1) คิดค่าขนส่ง 50 บาท (หมายเลข 2) เมื่อคุณกำหนดรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้คุณคลิก "เพิ่ม" ท้ายรายการนั้นๆ (หมายเลข 3)

รูปที่ 4 ตัวอย่างการกำนดข้อมูลช่วงออเดอร์และราคาค่าขนส่ง


        ระบบจะแสดงข้อความ "เพิ่มอัตรายอดรวมของออเดอร์เรียบร้อยแล้ว" และลำดับขั้นแรกของยอดรวมของออเดอร์และค่าขนส่งสินค้าที่คุณกำหนดเอาไว้จะปรากฎขึ้น ซี่งคุณสามารถเพิ่มลำดับขั้นต่อๆ ไปได้ด้วยวิธีการเดียวกัน (จากรูปตัวอย่างการคิดค่าขนส่ง หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่มียอดรวมของออเดอร์ที่อยู่ระหว่าง 0 – 299 บาท จะถูกคิดราคาจัดส่งที่ 50 บาท และถ้าสั่งสินค้าเกิน 299 บาทขึ้นไป จะคิดราคาจัดส่งที่ 0 บาท)

รูปที่ 5 ตัวอย่างของข้อมูลที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว


        ***หมายเหตุ ในการเพิ่มลำดับขั้นของยอดรวมของออเดอร์และค่าขนส่งสินค้านั้น คุณสามารถเพิ่มลำดับขั้นได้ไม่จำกัด


        การแก้ไขค่าขนส่งของช่วงยอดรวมของออเดอร์สุดท้ายสามารถทำได้โดยการคลิกที่ “แก้ไข” ด้านท้าย จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนแปลงราคาขนส่งของช่วงยอดรวมของออเดอร์ได้ เมื่อแก้ไขราคาเป็นที่เรียบร้อยให้คลิกที่ “แก้ไข” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

        ถ้าหากร้านค้าออนไลน์ของคุณได้เลือกวิธีคิดค่าขนส่งสินค้าตามยอดรวมของออเดอร์เป็นที่เรียบร้อย เมื่อลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ ระบบจะทำการเลือกค่าขนส่งสินค้าให้ลูกค้าตามลำดับขั้นออเดอร์รวมที่คุณได้กำหนดเอาไว้ให้โดยอัตโนมัติ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.