×
การเพิ่มส่วนลดเชิงปริมาณ

        เมื่อคุณต้องการเพิ่มรายการส่วนลดเชิงปริมาณแบบใหม่ ให้คลิกที่ “เพิ่ม” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 ปุ่มเพิ่มส่วนลดเชิงปริมาณ

        จากนั้นระบบจะแสดง ส่วนการระบุข้อมูลให้กับส่วนลดเชิงปริมาณที่ต้องการเพิ่ม ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 การเพิ่มส่วนลดเชิงปริมาณ

        1. ข้อมูลที่คุณต้องกำหนดให้กับส่วนลดเชิงปริมาณที่ต้องการเพิ่ม มีดังนี้

                - ชื่อกลุ่ม : ให้คุณตั้งชื่อส่วนลดเชิงปริมาณ เป็นชื่อที่สื่อให้คุณเข้าใจความหมาย

                - ประเภทของการลดราคา : ให้คุณเลือกประเภทของการลดราคาที่ต้องการ โดยระบบมีตัวเลือกให้ 2 ประเภทคือ 

                        Price : เมื่อต้องการลดราคาสินค้าตามราคาที่กำหนด

                        Percentage : เมื่อต้องการให้การลดราคาสินค้าตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด

                        ลดตัวเลือกของสินค้าด้วย? : ให้คุณเลือกว่าจะลดราคาให้กับสินค้าที่มีตัวเลือกของสินค้าด้วยหรือไม่ 

        2. เมื่อกำหนดข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยให้คลิกที่ “เพิ่ม”

        จากนั้นระบบจะดำเนินการสร้างส่วนลดเชิงปริมาณตามที่ได้กำหนดไว้ โดยแสดงข้อความแจ้งผลการเพิ่มสำเร็จ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3

รูปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงผลการเพิ่มส่วนลดเชิงปริมาณ

ซึ่งรายละเอียดที่แสดงในตารางรายการส่วนลดเชิงปริมาณ มีดังนี้

        - ID : แสดง ID ของรายการส่วนลดเชิงปริมาณ โดยระบบเป็นผู้กำหนดให้

        - ชื่อกลุ่ม : แสดงชื่อส่วนลดที่คุณได้กำหนดไว้

        - ประเภทของการลดราคา : แสดงประเภทของการลดราคา โดยมี 2 ประเภท คือ Price (ลดด้วยราคาคงที่) หรือ Percentage (ลดเป็นเปอร์เซ็นต์)

        - ลดตัวเลือกของสินค้าด้วย? : ในกรณีที่สินค้ามีตัวเลือกของสินค้าและต้องการให้การลดราคามีผลต่อตัวเลือกหรือไม่ หากต้องการให้การลดราคามีผลต่อตัวเลือก ให้เปลี่ยนสถานะเป็น “Yes”

        - แก้ไข : เมื่อต้องการแก้ไขชื่อกลุ่ม, ประเภทของการลดราคา และลดตัวเลือกของสินค้าด้วย? 

        - ดูรายละเอียด : เมื่อต้องการจัดการรายละเอียดจำนวนสินค้า และจำนวนการลดราคา

จากนั้นให้คุณคลิกที่ “ดูรายละเอียด” ด้านท้ายของชื่อส่วนลดที่เพิ่มใหม่ เพื่อทำการกำหนดรายละเอียดการลดราคา ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 4

รูปที่ 4 ปุ่มดูรายละเอียด

        คุณจะพบหน้ารายการข้อกำหนดส่วนลดเชิงปริมาณ  โดยระบบจะแสดงชื่อส่วนลดเชิงปริมาณที่คุณเลือก และรายการข้อกำหนดส่วนลดเบื้องต้น (ในที่นี้จะเริ่มจากการไม่มีส่วนลดราคาให้กับสินค้า) ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 5

รูปที่ 5 การสร้างข้อกำหนดในส่วนลดเชิงปริมาณที่สร้าง

        3. และเพื่อให้คุณเข้าใจการกำหนดจำนวนชิ้น และราคาสินค้าที่ต้องการลดราคาที่ชัดเจน จะทำการสร้างจากโจทย์ตัวอย่างดังนี้

        โจทย์ มีสินค้าที่ต้องการขายในราคาชิ้นละ 100 บาท เมื่อลูกค้า

                - ซื้อสินค้าชิ้นที่ 1- 5 จะชำระเงินเต็มจำนวน 

                - ซื้อสินค้าชิ้นที่ 6-10 จะลดราคาสินค้าให้ทุกชิ้น ชิ้นละ 5 บาท (เหลือราคาชิ้นละ 95 บาท)

                - เมื่อซื้อชิ้นที่ 11-15 จะลดราคาสินค้าให้ทุกชิ้น ชิ้นละ 10 บาท (เหลือราคาชิ้นละ 90 บาท) 

                - และชิ้นที่ 16 ขึ้นไป จะลดราคาสินค้าให้ทุกชิ้น ชิ้นละ 15 บาท (เหลือราคาชิ้นละ 85 บาท)

        เมื่อต้องการกำหนดส่วนลดให้กับสินค้าสามารถทำได้โดย คลิกที่ “เพิ่ม” คุณจะพบช่องข้อมูลให้ระบุ

จำนวนชิ้นสินค้า และราคาส่วนลด ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 6

รูปที่ 6 ปุ่มเพิ่ม

        จากนั้นคุณจะพบ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 7

รูปที่ 7 ตัวอย่างการเพิ่มรายการส่วนลดเชิงปริมาณ

        จากโจทย์ที่กำหนดให้สินค้าชิ้นที่ 1-5 ยังไม่ถูกลดราคา ดังนั้นต้องระบุจำนวนสินค้า เป็น 5 และส่วนลดเป็น 0 

        จากนั้นให้คลิกที่ ”เพิ่ม”  ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 8

รูปที่ 8 ตัวอย่างการใส่ข้อมูลส่วนลดเชิงปริมาณ

        ต่อมาคุณจะได้รายการส่วนลดของชิ้นที่ 1-5 จากนั้นกำหนดในระดับถัดไปคือ 6-10 ชิ้น ลดราคาสินค้าทุกชิ้น ชิ้นละ 5 บาท ให้คุณใส่เลข 10 ที่ “To Item” และ 5 ที่ “ส่วนลด” และทำการคลิกที่ “เพิ่ม” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 9

รูปที่ 9 ตัวอย่างการเพิ่มส่วนลดในลำดับถัดมา

        จากนั้นทำซ้ำในระดับถัดไปคือ 11-15 ชิ้น ลดราคาสินค้าทุกชิ้น ชิ้นละ 10 บาท ส่วนระดับสุดท้ายที่ต้องกำหนดว่า ชิ้นที่ 16 ขึ้นไปจะลดราคาทุกชิ้น 15 บาท ให้คุณคลิกที่ “แก้ไข” ด้านท้ายของข้อมูล “From Item” ที่ 16  ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 10

รูปที่ 10 การกำหนดส่วนลดในลำดับสุดท้าย

        ให้คุณทำการระบุราคาที่ต้องการลด จากโจทย์ลดให้ชิ้นละ 15 บาท ดังนั้นใส่เลข 15 และคลิกที่ “บันทึก” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 11

รูปที่ 11 ขั้นตอนการกำหนดส่วนลดในลำดับสุดท้าย

        จากนั้นคุณจะได้รายการส่วนลดตามโจทย์ที่ได้กำหนดไว้ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 12

รูปที่ 12 ผลการกำหนดเงื่อนไขของส่วนลดเชิงปริมาณที่ต้องการ

        4. ในกรณีที่คุณเลือกลดราคาด้วยรูปแบบ Percentage  ในการกำหนดข้อกำหนดส่วนลดเชิงปริมาณ สามารถทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 6-8 โดยที่ส่วนลด จะเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่คุณต้องการ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.