×
การแก้ไขข้อมูลการติดต่อ Marketplace

        การกำหนดข้อมูลเพื่อการติดต่อกับทาง Marketplace เพื่อให้ลูกค้าทราบชื่อ Marketplace หรือสถานที่ หรือข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ โดยข้อมูลนี้จะปรากฏที่ส่วนเมนู “ติดต่อเรา” ในบริเวณหน้าเว็บไซต์ Marketplace ที่ลูกค้าเข้าใช้งานซื้อสินค้า การกำหนดข้อมูลสามารถทำได้ดังนี้


        เมื่อคุณเข้าสู่ระบบการจัดการ Marketplace เป็นที่เรียบร้อย ให้คุณเลือกเมนู “ตั้งค่าระบบ” และเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” ดังแสดงในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น


 

        คุณจะพบรายละเอียดของการระบุข้อมูล Marketplace ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งคุณสามารถระบุข้อมูลของ Marketplace โดยใช้รูปแบบตามตัวอย่างที่มีให้ 

รูปที่ 2 การกำหนดข้อมูลบริษัท***หมายเหตุ : ข้อมูลใดมีสัญลักษณ์ (เครื่องหมายบวกสีเขียวอยู่ด้านหลัง) สามารถใส่ข้อมูลได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


        ในส่วนของแผนที่ Marketplace กรณีที่ต้องการให้แสดงแผนที่ Marketplace เมื่อเลือก “เปิด” ใช้งาน ต้องทำการระบุเลข ละติจูด และลองจิจูด เพื่อกำหนดพิกัดบนแผนที่

        เมื่อคุณระบุข้อมูลครบถ้วนให้ทำการบันทึกข้อมูล โดยการคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้นจะมีการแสดงข้อความถึงผลการบันทึกสำเร็จ ดังแสดงในรูปที่ 3 

รูปที่ 3 การแสดงผลการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น

 

        ข้อมูลที่ได้ระบุไว้ สามารถตรวจสอบการแสดงผล โดยไปที่หน้าเว็บไซต์ Marketplace ของคุณ จากนั้นคลิกที่เมนู “ติดต่อเรา” ซึ่งคุณสามารถไปยังหน้าเว็บไซต์ Marketplace ได้จากทางหน้าการจัดการ Marketplace โดยการคลิกที่ “เข้าสู่หน้าร้าน” ดังแสดงในรูปที่ 4 

รูปที่ 4 เมนูเข้าสู่หน้าร้านค้าออนไลน์


 

        เมื่อมาที่หน้าเว็บไซต์ Marketplace ให้คลิกเลือกเมนู “ติดต่อเรา” ระบบจะแสดงข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ ดังแสดงในตัวอย่างรูปที่ 5 

รูปที่ 5 ตัวอย่างการแสดงผลที่เมนู ติดต่อเรา ในหน้าเว็บไซต์ Marketplace

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.