×
การแก้ไขช่วงน้ำหนัก หรือราคา ที่ต้องการกำหนดราคาค่าจัดส่งสินค้า

        ในกรณีที่ต้องแก้ไขช่วงน้ำหนัก หรือช่วงราคา และราคาค่าขนส่งของวิธีคิดค่าขนส่งแบบตามน้ำหนัก และวิธีคิดค่าขนส่งแบบตามยอดรวมออเดอร์ สามารถทำได้โดยให้คุณเข้ามาที่หน้า “รายการวิธีการจัดส่งสินค้า” ที่วิธีคิดค่าจัดส่งแบบตามน้ำหนัก และวิธีคิดค่าขนส่งแบบตามยอดรวมออเดอร์ คุณจะพบข้อความ “อัตราน้ำหนัก” หรือ “ราคาตามยอดรวม” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ข้อความอัตราน้ำหนัก หรือ ราคายอดรวมออเดอร์

        จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่ “อัตราค่าส่งตามน้ำหนักสุทธิของการซื้อ” หรือ “อัตราค่าส่งตามราคาสุทธิของการซื้อ” (ขึ้นอยู่กับลิงค์ข้อมูลที่คุณคลิกเข้ามาเพื่อแก้ไข) (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2)

รูปที่ 2 พื้นที่อัตราค่าส่งตามน้ำหนักสุทธิของการซื้อ

        โดยระบบจะแสดงลำดับขั้นของน้ำหนักสินค้า หรือลำดับขั้นของช่วงราคายอดรวมออเดอร์ ประกอบกับค่าขนส่งสินค้าในแต่ละลำดับขั้น ให้คุณคลิก "แก้ไข" ท้ายลำดับขั้นที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูล ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อมูลในพื้นที่เดิมได้เลย จากนั้นคลิก "บันทึก" ท้ายลำดับขั้นนั้นๆ (ดังตัวอย่าง รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การบันทึกลำดับขั้นของช่วงราคายอดรวมออเดอร์ 


        ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกอัตราน้ำหนักการขนส่งเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการแก้ไขลำดับขั้นของน้ำหนักและค่าขนส่งสินค้า
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.