×
การแก้ไขที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน

        คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขที่อยู่ในใบเสร็จรับเงินได้ โดยมาที่ส่วน “ที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน” คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ได้ตามต้องการ

รูปที่ 1 การแก้ไขที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.