×
การแก้ไขสถานะออเดอร์

        ในการแก้ไขสถานะออเดอร์ของลูกค้า ให้คุณมาที่ส่วนของ “สถานะออเดอร์” 

รูปที่ 1 แถบสถานะออเดอร์

โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้มีดังนี้

        - ดำเนินการ? : ในกรณีมีการดำเนินการเกิดขึ้นกับออเดอร์ ให้ทำเครื่องหมายที่ดำเนินการ

        - สถานะ : เลือกสถานะของออเดอร์ โดยระบบมีตัวเลือก ดังนี้ 

รูปที่ 2 สถานะของออเดอร์

                New :  เป็นออเดอร์ที่มาใหม่

                Waiting Payment : เป็นออเดอร์ที่รอการชำระสินค้า

                Shipped : เป็นออเดอร์ที่มีการส่งสินค้าเรียบร้อย

        - ยกเลิกแล้ว? : ในกรณีที่ออเดอร์ถูกยกเลิก 

        - วันที่ออเดอร์ : กรณีต้องการแก้ไขวันที่ออเดอร์สินค้า

        - วิธีการติดตามสินค้า : ในกรณีที่มีวิธีการติดตามสินค้าเพิ่มเติม

        - หมายเลขพัสดุ : ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าตามออเดอร์ และได้ต้องการแจ้งหมายเลขพัสดุให้กับลูกค้าทราบ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.