×
หน้าหลัก>การแก้ไขสินค้าในกลุ่มของสินค้าประกอบ
การแก้ไขสินค้าในกลุ่มของสินค้าประกอบ

        ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขรายการสินค้าประกอบในกลุ่มของสินค้าประกอบที่ต้องการ สามารถทำได้โดยการคลิกสัญลักษณ์ “ตัวเลือกย่อย” ท้ายชื่อกลุ่มของสินค้าประกอบ ดังตัวอย่างรูปที่ 1

  รูปที่ 1 ปุ่มตัวเลือกย่อย

        ระบบจะแสดงรายการของสินค้าทั้งหมดที่เป็นตัวเลือกในกลุ่มของสินค้าประกอบ ดังตัวอย่างรูปที่ 2

  รูปที่ 2 ตัวเลือกสินค้าประกอบในกลุ่มของสินค้าประกอบ

        ให้คุณคลิกที่ “แก้ไข” ด้านท้ายสินค้าประกอบที่คุณต้องการแก้ไข ดังตัวอย่างรูปที่ 3

รูปที่ 3 การแก้ไขสินค้าประกอบที่อยู่ในกลุ่มสินค้าประกอบ

        จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่ข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ ให้คุณทำการแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ และคลิก “บันทึก” ด้านท้ายตัวเลือกของสินค้าประกอบ เพื่อบันทึกข้อมูล หรือถ้าต้องการยกเลิกให้เลือกที่ยกเลิก ดังตัวอย่างรูปที่ 4

  รูปที่ 4 การแก้ไขตัวเลือกของสินค้าประกอบ

        ในกรณีที่คลิก “บันทึก” ระบบจะมีการแสดงข้อความแจ้งผลการแก้ไขดังตัวอย่างรูปที่ 5

  รูปที่ 5 ผลการแก้ไขตัวเลือกของสินค้าประกอบ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.