×
การแก้ไขออเดอร์

        ในกรณีที่คุณได้ทำการส่งสินค้าเป็นที่เรียบร้อยและต้องการแจ้งหมายเลขพัสดุให้ทางลูกค้าทราบ (ในกรณีที่สงสินค้าผ่านระบบไปรษณีย์ไทย ในแบบลงทะเบียนและ EMS) เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะได้ 

        เมื่อคุณเข้ามาที่พื้นที่แก้ไขออเดอร์ ให้คุณทำการคลิกที่ “แก้ไขออเดอร์” (ดังรูปที่ 1)

รูปที่ 1 การเข้าไปแก้ไขออเดอร์เพื่อการจัดการ

        จากนั้น (รูปที่ 2) ให้คุณนำหมายเลขพัสดุที่ต้องการแจ้งให้ทางลูกค้าทราบพิมพ์ลงในช่องหมายเลขพัสดุ อีกทั้งสามารถเปลี่ยนสถานะออเดอร์จาก “NEW” มาเป็น “Shipped” ที่ช่องข้อมูลสถานะได้เช่นกัน

รูปที่ 2 การจัดการสถานะออเดอร์

        เมื่อคุณกำหนดสถานะออเดอร์ตามต้องการเป็นที่เรียบร้อย ต้องทำการคลิก “บันทึกออเดอร์” เพื่อบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย 

        ในกรณีที่คุณต้องการแจ้งหมายเลขพัสดุให้กับทางลูกค้าทราบ คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม “ส่งหมายเลขพัสดุ” (จะปรากฏให้อัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกหมายเลขพัสดุ) ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การส่งหมายเลขพัสดุให้กับลูกค้าผ่านอีเมล

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.