×
การแก้ไขเนื้อหาเงื่อนไขและข้อตกลงของการเป็นตัวแทน

ในฐานะเจ้าของร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถทำการแสดงเนื้อหาเงื่อนไขและข้อตกลงของระบบตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่จะปรากฏ
ในหน้าการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เบื้องต้นระบบร้านค้าออนไลน์ ได้แสดงข้อความ “เนื้อหาของเงื่อนไขและข้อตกลงของระบบตัวแทนจำหน่ายสินค้า”
คุณสามารถใส่เงื่อนไขหรือข้อตกลงของการเป็นตัวแทนได้ตามต้องการ โดยขั้นตอนการใส่รายละเอียดมีดังนี้
1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)
2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “อีเมล์เทมเพลต”

3. คุณจะพบรายละเอียดของการตั้งค่าอีเมล์เทมเพลต แต่ในกรณีนี้ให้คุณทำการคลิกเลือกที่หัวข้อ “Affiliate Agreement”
และเลือก "Edit" เพื่อทำการแก้ไข

4. ระบบแสดงพื้นที่การใส่เนื้อหา ให้คุณทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขที่ต้องการ ในส่วนของ Body และเมื่อใส่เงื่อนไขข้อตกลง
ที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยให้คุณทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง โดยการคลิกที่ “บันทึก”

5. ภายหลังการคลิกบันทึก ระบบจะแสดงผลการบันทึก และปรากฏเนื้อหาที่คุณได้ทำการระบุไว้

6. เมื่อเข้าไปตรวจสอบที่หน้าร้านค้าออนไลน์ ในส่วนของการระบุข้อมูลผู้สมัครขอเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า
คุณจะพบเนื้อหาเงื่อนไขที่คุณได้ทำการกำหนดไว้ ดังตัวอย่าง

โดยผู้สมัครขอเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าสามารถดาวน์โหลดข้อตกลงได้ โดยการคลิกที่ "ดาวน์โหลดข้อตกลง"

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.