×
การแก้ไขและการอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ขาย

        หากคุณต้องการเข้าไปแก้ไขข้อมูลผู้ขาย หรือต้องการอนุมัติผู้ขายให้สามารถเริ่มต้นประกาศขายสินค้าใน Marketplace เมื่อมีผู้สมัครขอเป็นผู้ขายผ่าน Marketplace และคุณมีการกำหนด “ยืนยันตัวผู้ขายอัตโนมัติ” เป็น “ปิด” แสดงว่าผู้ขายรายนั้นยังไม่สามารถลงข้อมูลสินค้าเพื่อขายบน Marketplace ได้ ต้องรอให้ทางคุณตรวจสอบและอนุมัติการเป็นผู้ขายให้เรียบร้อยก่อน 

        ดังนั้นให้คุณทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย ตามเงื่อนไขของคุณเอง เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยและต้องการอนุญาตให้ผู้ขายสามารถเข้ามาขายสินค้าลงบน Marketplace ได้ คุณสามารถเริ่มขั้นตอนดังนี้


        เมื่อคุณเข้ามาที่รายการผู้ขายคุณจะพบรายชื่อผู้ขายที่มีอยู่ใน Marketplace ของคุณ โดยการแสดงข้อมูลผู้ขายจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

        - การแสดงชื่อผู้ขายด้วยตัวอักษรสีแดง : คือผู้ขายที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติสิทธิ์ในการขายสินค้าบน Marketplace

        - การแสดงชื่อผู้ขายด้วยตัวอักษรสีดำ : คือผู้ขายที่ผ่านการอนุมัติสิทธิ์ในการขายสินค้าบน Marketplace

        จากนั้นให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์ “แก้ไข” ด้านท้ายชื่อผู้ขายที่ต้องการแก้ไข หรืออนุมัติสิทธิ์ดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 การคลิกเมนูแก้ไขผู้ขายที่ต้องการอนุมัติ


        ต่อมาระบบจะแสดงข้อมูลพื้นที่แก้ไขผู้ขาย (ดังรูปที่ 2) โดยข้อมูลที่แสดงคือข้อมูลที่ทางผู้ขายได้ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ขายผ่านหน้า Marketplace

        ในรายละเอียดของการแก้ไขผู้ขาย จะเป็นข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลที่ต้องระบุในการเพิ่มผู้ขายนั้นเอง ดังนั้นคุณสามารถเลือกแก้ไขในพื้นที่ข้อมูลที่ต้องการได้ทันที

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงพื้นที่แก้ไขผู้ขาย


        และหากเป็นการอนุมัติสิทธิ์ให้กับผู้ขาย ให้คุณเลื่อนหน้าจอจนกระทั่งเจอข้อมูล “เปิดการใช้งาน (ยืนยันตนเรียบร้อย)”  ให้คุณทำสัญลักษณ์ที่กล่องสีเหลี่ยมด้านท้าย (ดังรูปที่ 3) 

รูปที่ 3 พื้นที่การอนุญาตผู้ขายทีรอการอนุมัติ


        และในกรณีที่ต้องการกำหนดค่านายหน้าเฉพาะผู้ขายรายนี้ สามารถทำได้โดยทำสัญลักษณ์ที่กล่องสีเหลี่ยมด้านท้ายข้อความ “เปิดใช้งานค่านายหน้ารายบุคคล” จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลให้ระบุรูปแบบของการคิดค่านายหน้า (มีรูปแบบค่าคงที่ และแบบเปอร์เซ็นต์) และปริมาณค่านายหน้าที่ต้องการเรียกเก็บ ดังตัวอย่างรูปที่ 4

รูปที่ 4 การกำหนดค่านายหน้าเฉพาะผู้ขาย


        เมื่อกำหนดข้อมูลครบถ้วนคุณต้องทำการคลิก “บันทึกบัญชีผู้ขาย” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง เมื่อคุณกลับมาที่หน้ารายการผู้ขาย คุณจะพบว่ารายชื่อผู้ขายรายนั้นจะแสดงด้วยตัวอักษรสีดำ (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 ตัวอย่างการแสดงรายชื่อผู้ขายที่ผ่านการอนุมัติ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.