×
การใช้งานบัตรของขวัญ

สำหรับการใช้งานบัตรของขวัญ  สามารถดำเนินการได้ 3 วิธี คือ

        - การใช้งานบัตรของขวัญที่แทรกอยู่ในชิ้นสินค้า

        กรณีนี้ลูกค้าต้องทำการซื้อสินค้าที่เปิดใช้งานบัตรของขวัญไว้

        - การซื้อและการใช้งานบัตรของขวัญที่ไม่ได้แทรกอยู่ในชิ้นสินค้า

        ในกรณีนี้ลูกค้าสามารถซื้อบัตรของขวัญไปใช้งานได้เลย (สืบเนื่องมาจากการสร้างบัตรของขวัญ เจ้าของร้านได้กำหนดขายบัตรของขวัญไว้ในราคา 200 บาท แต่บัตรของขวัญนี้มีมูลค่า 500 บาท)

        - การซื้อและการใช้งานบัตรของขวัญที่เจ้าของร้านเปิดโอกาสให้ลูกค้ากำหนดมูลค่าส่วนลดได้เอง

        ในกรณีนี้ เมื่อลูกค้าเข้ามาซื้อบัตรของขวัญ ลูกค้าสามารถกำหนดราคาบัตรของขวัญได้เอง (ราคาบัตรของขวัญที่กำหนดคือมูลค่าส่วนลดที่ลูกค้าจะได้รับ) 


 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.