×
การกำหนดสินค้ามาใหม่

        ในการแสดงสินค้าผ่านหน้าร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถนำเสนอสินค้าที่เพิ่มมาใหม่ ให้โดดเด่นด้วยการแนะนำให้เป็นสินค้ามาใหม่ได้ โดยการแสดงพื้นที่สินค้ามาใหม่ในหน้าร้านค้าออนไลน์จะมีผลลัพธ์แตกต่างกันคือ         

        - กรณีเลือก “ปิด” : พื้นที่ที่แสดงสินค้ามาใหม่ในหน้าหลักของร้านค้าออนไลน์จะหายไป ทั้งแถบการแสดงผลสินค้ามาใหม่

        - กรณีเลือก “เปิด” : ระบบจะแสดงพืนที่สินค้ามาใหม่ในหน้าหลักของร้านค้าออนไลน์ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 พืนที่การแสดงผลการเปิด-ปิดพื้นที่การแสดงสินค้ามาใหม่ในหน้าหลักของร้านค้าออนไลน์

1. ขั้นตอนการเลือกเปิด-ปิดพื้นที่การแสดงสินค้ามาใหม่ในหน้าหลักของร้านค้าออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)

        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น

        คุณจะพบรายละเอียดของการระบุข้อมูลร้านค้า แต่ในกรณีนี้ให้คุณทำการคลิกเลือกที่หัวข้อ “การแสดงผล” จากนั้นคุณจะพบส่วนของการแสดงคุณสมบัติที่หน้าร้าน ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3

รูปที่ 3 ส่วนการจัดการการแสดงผล

        ให้คุณเลื่อนหน้าจอ จนพบข้อมูลส่วน “แสดงสินค้ามาใหม่หน้าแรก” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 4

รูปที่ 4 พื้นที่การจัดการเพื่อแสดงสินค้ามาใหม่

        3. ในการแสดงสินค้ามาใหม่ คุณสามารถกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงที่หน้าร้านค้าออนไลน์ได้ โดยมีการทำงานดังนี้

                a.กรณีเลือก “ปิด” : (ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 5) ระบบจะไม่แสดงพื้นที่สินค้าใหม่ ที่หน้าหลักของร้านค้าออนไลน์

รูปที่ 5 การปิดใช้งานการแสดงสินค้ามาใหม่

                b. กรณีเลือก “เปิด” :  (ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 6) ระบบจะแสดงข้อมูลให้กำหนดจำนวนสินค้ามาใหม่ที่ต้องการให้แสดงในหน้าหลักของร้านค้าออนไลน์ ตัวเลือกที่ต้องกำหนดมีดังนี้

รูปที่ 6 การเปิดใช้งานการแสดงสินค้ามาใหม่

                เลือกรูปแบบการแสดงผลของสินค้ามาใหม่ : เลือกรูปแบบการการแสดงผลของสินค้ามาใหม่ที่คุณต้องการให้แสดงในหน้าหลักของร้านค้า ระหว่าง แบบหมุน (1 แถวเท่านั้น) และ แบบหลายแถว (ไม่หมุน) 

                จำนวนที่มากที่สุดของสินค้ามาใหม่ : ใส่จำนวนสินค้าที่มากที่สุดที่ต้องการให้แสดงในหน้าหลักของร้านค้า 

        4. เมื่อกำหนดข้อมูลเรียบร้อยให้คุณคลิก “บันทึก” 


2. ขั้นตอนการเลือกเปิด-ปิดสินค้าบางรายการที่จะปรากฏในรายการแสดงสินค้ามาใหม่

        ในกรณีที่คุณเลือกเปิดใช้งานพื้นที่การแสดงสินค้ามาใหม่ คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้สินค้าใดเป็นสินค้าใหม่หรือไม่ ซึ่งขั้นตอนการกำหนดให้สินค้าใดเป็นสินค้ามาใหม่มีดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 

        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “แคตตาล็อก” เลือกเมนูย่อย “สินค้า” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 7

รูปที่ 7 เมนูสินค้า

        3. จากนั้น กด “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มสินค้าลงในระบบ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 8

รูปที่ 8 ปุ่มเพิ่ม

        คุณจะพบหน้า “ข้อมูลสินค้า” ซึ่งคุณสามารถใส่ข้อมูลให้กับสินค้าใหม่ได้ตามต้องการ (ขั้นตอนการเพิ่มสินค้าอยู่ที่หัวข้อ “การเพิ่มสินค้า”) ในกรณีที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นสินค้ามาใหม่ ให้มาในส่วนของคุณสมบัติสินค้า ดังตัวอย่างรูปที่ 9

รูปที่ 9 การปิด-เปิดใช้งานการแสดงสินค้ามาใหม่

        ที่ข้อมูล “เป็นสินค้ามาใหม่” ให้คุณทำเครื่องหมายถูกกรณีต้องการให้สินค้าชิ้นนี้แสดงเป็นสินค้ามาใหม่ แต่ถ้าหากไม่ต้องการให้แสดงที่พื้นที่สินค้ามาใหม่คุณต้องเอาเครื่องหมายถูกออก

        4. เมื่อกำหนดข้อมูลเรียบร้อยให้คุณคลิก “บันทึก” 


        หมายเหตุ : กรณีที่คุณกำหนดจำนวนการแสดงสินค้ามาใหม่ไว้ที่ 15 ชิ้นสินค้า ระบบจะแสดงรายการสินค้ามาใหม่เพียงแค่ 15 ชิ้นสินค้าเท่านั้น ซึ่งสินค้าที่คุณใส่ไปชิ้นล่าสุดจะปรากฏด้านซ้ายมือเสมอ แต่หากคุณกำหนดสินค้ามาใหม่ทั้งหมด 16 รายการ สินค้าที่ใส่ไปชิ้นล่าสุดจะปรากฏด้านซ้ายมือ ส่วนสินค้ามาใหม่ชิ้นที่ 1 จะหายไปจากพื้นที่สินค้ามาใหม่ โดยอัตโนมัติ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 10 แต่ในกรณีที่คุณ เปิดใช้งานพื้นที่การแสดงสินค้ามาใหม่ แต่คุณไม่ได้เลือกให้สินค้าใดเลยเป็นสินค้ามาใหม่ พื้นที่สินค้ามาใหม่ จะไม่ปรากฏทั้งแถบ คล้ายกับการปิดการใช้งานพื้นที่แสดงสินค้ามาใหม่ในหน้าหลักของร้านค้าออนไลน์” 

รูปที่ 10 การแสดงรายการสินค้ามาใหม่

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.