×
(ครบวงจร) การซื้อที่ไม่กำหนดราคาที่สินค้าหลัก

         กรณีนี้เมื่อลูกค้าเข้ามายังหน้าสินค้าที่มีการเปิดใช้งานสินค้าประกอบ ลูกค้าจะพบรายการสินค้าประกอบ ซึ่งจากรูปตัวอย่าง เจ้าของร้านเปิดใช้งานสินค้าประกอบ โดยให้ลูกค้าเลือกสินค้าในรายการมาจัด “ชุดทานอาหารเด็ก” เอง ซึ่งมีสินค้าประกอบ 2 กลุ่มให้เลือก คือ “แก้วน้ำ” (มีให้เลือก 4 แบบ ราคา 250 บาท/ใบ) และ “ช้อนส้อม” (มีให้เลือก 5 แบบ ราคา 150 บาท/คู่) ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างสินค้าที่ใช้งานสินค้าประกอบ

         หมายเหตุ : ลูกค้าซื้อสินค้าในกลุ่มของสินค้าประกอบใดบ้าง ก็ชำระค่าสินค้า ตามราคาตัวเลือกของสินค้าประกอบแต่ละรายการ ที่เจ้าของร้านได้ระบุไว้ ซึ่งราคาตัวเลือกของสินค้าประกอบแต่ละรายการจะแสดงอยู่ท้ายตัวเลือกของสินค้าประกอบนั้นๆ (เนื่องจากกรณีนี้ไม่มีการกำหนดสินค้าหลัก ระบบแสดงราคาสินค้าหลัก 0.00 บาท)

รูปที่ 2 ตัวอย่างสินค้าที่ใช้งานสินค้าประกอบ

เงื่อนไขการซื้อสินค้าประกอบที่ไม่มีการกำหนดราคาที่สินค้าหลัก

         1. เงื่อนไขที่กำหนดโดยระบบ เมื่อสินค้าประกอบในกรณีนี้ ไม่มีการกำหนดสินค้าหลัก (ระบบแสดงราคาเป็น 0.00 บาท) ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าประกอบแต่ละรายการมาประกอบกันได้ โดยมีการคิดราคา ตามราคาตัวเลือกของสินค้าประกอบที่ลูกค้าเลือกมาประกอบกัน (ราคาสามารถดูได้จากท้ายตัวเลือกของสินค้าประกอบ)

         2. เงื่อนไขที่กำหนดโดยเจ้าของร้าน โดยปรกติแล้วในขั้นตอนการสร้างสินค้าประกอบ เจ้าของร้านสามารถกำหนดเงื่อนไขในการซื้อสินค้าประกอบได้ ในกรณีนี้เจ้าของร้านได้มีการกำหนดเงื่อนไขในการซื้อสินค้าประกอบไว้ 

         - ลูกค้าต้องเลือกซื้อ “แก้วน้ำ” แบบใดแบบหนึ่งด้วย จึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ซึ่งลูกค้าสามารถดูได้จาก“จุดสีแดง” ท้ายชื่อกลุ่มของสินค้าประกอบ “แก้วน้ำ” (หมายเลข 1) 

         - แต่จะเห็นได้ว่า ด้านท้ายชื่อกลุ่มของสินค้าประกอบ “ช้อนส้อม” “ไม่มีจุดสีแดง” หมายถึง ลูกค้าจะเลือกซื้อช้อมส้อมหรือไม่ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ (หมายเลข 2)

         - ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าประกอบแต่ละกลุ่มตามจำนวนที่เจ้าของร้านกำหนด กรณีนี้เจ้าของร้านกำหนดให้ลูกค้าสามารถซื้อ “แก้วน้ำ” ได้สูงสุดเพียงแค่แบบเดียว/การสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง (หมายเลข 3) แต่กลุ่ม “ช้อนส้อม” ลูกค้าสามารถเลือกซื้อช้อนส้อมได้ มากว่า 1 แบบ (หมายเลข 4)

สรุปจากเงื่อนไข 

        • กลุ่มของสินค้าประกอบ “แก้วน้ำ” : ลูกค้าต้องซื้อแก้วน้ำจะแบบใดก็ได้ เป็นจำนวน 1 ชิ้น  จึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้

        • กลุ่มของสินค้าประกอบ “ช้อนส้อม” : ลูกค้าจะซื้อสินค้าในกลุ่มนี้หรือไม่ก็สามารถสั่งซื้อได้ / หรือถ้าเลือกซื้อ จะซื้อกี่แบบก็ได้ไม่จำกัดจำนวนแบบ (แต่จำกัดจำนวนคู่ คือ ซื้อช้อนส้อมแบบที่ 1 ทั้งหมด 2 คู่ไม่ได้ แต่ซื้อ ช้อนส้อมแบบที่ 1 และ แบบที่ 2 อย่างละ 1 คู่ได้) 

         หมายเหตุ : หากลูกค้าไม่เลือกแก้วน้ำแบบใดแบบหนึ่ง ลูกค้าจะไม่สามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ (ตามเงื่อนไขที่เจ้าของร้านกำหนด) ระบบจะมีข้อความเตือน “กรุณาเลือก” เพื่อให้ลูกค้าเลือกแก้วน้ำก่อนสั่งซื้อสินค้า ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3

รูปที่ 3 ข้อความ “กรุณาเลือก”

         ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าประกอบได้ตามต้องการ โดยการคลิกในช่องด้านหน้ารายการสินค้าประกอบที่ต้องการ ขอยกตัวอย่างเพื่ออธิบายดังนี้ นาย A ซื้อ สินค้าประกอบ “ชุดทานอาหารเด็ก” โดยเลือกซื้อแก้วน้ำ (แบบที่ 1) และ ช้อนส้อม (แบบที 1) ระบบจะมีการคิดราคารวมของสินค้าตามสินค้าที่ลูกค้าเลือก คือ แก้วน้ำ ราคา 250 บาท และ ช้อมส้อม ราคา 150 บาท สำหรับราคาที่แสดงเป็นราคาเฉพาะสินค้าหลักเท่านั้น กรณีนี้ไม่การกำหนดสินค้าหลัก ระบบจึงแสดงเป็น 0.00 ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 4

รูปที่ 4 ตัวอย่างการเลือกซื้อสินค้า

         หมายเหตุ : ระบบจะคำนวณยอดชำระทั้งหมด (ที่รวมสินค้าประกอบแล้ว) ก็ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า เมื่อลูกค้าคลิกที่ “สั่งซื้อสินค้า” ระบบจะมีการแจ้งสินค้าทุกรายการที่ลูกค้าได้เลือกไว้และมีการแจ้งยอดชำระทั้งหมดที่ลูกค้าเลือกยอดรวมเท่ากับ 400 บาท “แก้วน้ำ” (แบบที่ 1) ราคา 250 บาท และ “ช้อมส้อม” (แบบที่ 1) ราคา 150 บาท ให้ท่านทราบก่อนการสั่งซื้อ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 5

รูปที่ 5 ตัวอย่างใบสั่งซื้อสินค้าที่มีการเลือกสินค้าประกอบ

         หลังจากนี้ลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าได้ตามวิธีการปรกติ
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.