×
(ครบวงจร) การซื้อสินค้าประกอบที่คิดตามสินค้าหลัก

         กรณีนี้เมื่อลูกค้าเข้ามายังหน้าสินค้าที่มีการเปิดใช้งานสินค้าประกอบ ลูกค้าจะพบตัวเลือกของสินค้าประกอบ ซึ่งจากรูปตัวอย่าง เจ้าของร้านเปิดใช้งานสินค้าประกอบ ที่คิดตามราคาสินค้าหลัก คือ 500 บาท โดยให้ลูกค้าเลือกสินค้าหลัก คือ “จานข้าวเด็กลายมิกกี้เมาส์” (มีให้เลือก 4 สี) และสามารถเลือกสินค้าประกอบเพิ่มเติมจาก 2 กลุ่มสินค้าประกอบที่เจ้าของร้านกำหนดไว้ คือ “แก้วน้ำ” (มีให้เลือก 4 แบบ) และ “ช้อนส้อม” (มีให้เลือก 5 แบบ)

         หมายเหตุ : ลูกค้าจะเลือกสินค้าประกอบเพิ่มเติมหรือไม่ ก็ต้องชำระเงินในยอดเดียวกัน ซึ่งตัวเลือกของสินค้าประกอบแต่ละรายการจะไม่มีราคาปรากฏ เพราะกรณีนี้เป็นการคิดราคาสินค้าตามราคาสินค้าหลัก ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างสินค้าที่ใช้งานสินค้าประกอบ

         เงื่อนไขการซื้อสินค้าประกอบที่มีการคิดตามราคาสินค้าหลัก ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวอย่างการเลือกซื้อสินค้า

         1. เงื่อนไขที่กำหนดโดยระบบ เมื่อมีการใช้งานสินค้าประกอบ หากสินค้ารายการนั้นมีสินค้าหลัก ระบบจะกำหนดให้ลูกค้าต้องทำการซื้อสินค้าหลักทุกครั้งโดยอัตโนมัติ หากไม่ซื้อสินค้าหลัก เลือกซื้อแต่สินค้าประกอบเท่านั้น ระบบไม่อนุญาตให้ทำรายการสั่งซื้อ กรณีที่สินค้าหลักมีตัวเลือกย่อย ลูกค้าต้องทำการระบุตัวเลือกย่อย (หมายเลข 1)

         2. เงื่อนไขที่กำหนดโดยเจ้าของร้าน โดยปรกติแล้วในขั้นตอนการสร้างสินค้าประกอบ เจ้าของร้านสามารถกำหนดเงื่อนไขในการซื้อสินค้าประกอบได้ ในกรณีนี้เจ้าของร้านได้มีการกำหนดเงื่อนไขในการซื้อสินค้าประกอบไว้

         - นอกจากลูกค้าจะต้องซื้อสินค้าหลักแล้ว ลูกค้าต้องเลือกซื้อ “แก้วน้ำ” แบบใดแบบหนึ่งด้วย จึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ซึ่งลูกค้าสามารถดูได้จาก“จุดสีแดง” ท้ายชื่อกลุ่มของสินค้าประกอบ “แก้วน้ำ” (หมายเลข 2)

         - แต่จะเห็นได้ว่า ด้านท้ายชื่อกลุ่มของสินค้าประกอบ “ช้อนส้อม” “ไม่มีจุดสีแดง” หมายถึง ลูกค้าจะเลือกซื้อช้อมส้อมหรือไม่ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ (หมายเลข 3)

         - ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าประกอบแต่ละกลุ่มตามจำนวนที่เจ้าของร้านกำหนด กรณีนี้เจ้าของร้านกำหนดให้ลูกค้าสามารถซื้อ “แก้วน้ำ” ได้สูงสุดเพียงแค่แบบเดียว/การสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง (หมายเลข 4) แต่กลุ่ม “ช้อนส้อม” ลูกค้าสามารถเลือกซื้อช้อนส้อมได้ มากว่า 1 แบบ (หมายเลข 5)

สรุปจากเงื่อนไข 

        • สินค้าหลัก “จานข้าวเด็กลายมิกกี้เมาส์” : ระบบกำหนดให้ลูกค้าต้องซื้อสินค้าหลักทุกครั้งโดยอัตโนมัติ หากไม่ซื้อสินค้าหลัก ระบบไม่อนุญาตให้ทำรายการสั่งซื้อ 

        • รายการกลุ่ม “แก้วน้ำ” : ลูกค้าต้องซื้อแก้วน้ำแบบใดแบบหนึ่ง จำนวน 1 แบบ จึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ (ตามเงื่อนไขที่เจ้าของร้านกำหนด)

        • รายการกลุ่ม “ช้อนส้อม” : ลูกค้าจะซื้อสินค้าในกลุ่มนี้หรือไม่ก็สามารถสั่งซื้อได้ / หรือถ้าเลือกซื้อ จะซื้อกี่แบบก็ได้ไม่จำกัดจำนวนแบบ (แต่จำกัดจำนวนคู่ คือ ซื้อช้อนส้อมแบบที่ 1 ทั้งหมด 2 คู่ไม่ได้ แต่ซื้อ ช้อนส้อมแบบที่ 1 และ แบบที่ 2 อย่างละ 1 คู่ได้) 

         หมายเหตุ : หากลูกค้าไม่เลือกแก้วน้ำแบบใดแบบหนึ่ง ลูกค้าจะไม่สามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ (ตามเงื่อนไขที่เจ้าของร้านกำหนด) ระบบจะมีข้อความเตือน “กรุณาเลือก” เพื่อให้ลูกค้าเลือกแก้วน้ำก่อนสั่งซื้อสินค้า ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3

รูปที่ 3 ข้อความ “กรุณาเลือก”

         ลูกค้าสามารถต้องทำการเลือกสินค้าที่ต้องการ (ตามตัวอย่าง สินค้าหลักมีให้เลือก 4 สี) โดยการคลิกในช่องด้านหน้าตัวเลือกสีของสินค้าหลัก และเลือกสินค้าประกอบเพิ่มเติมที่ต้องการ โดยการคลิกในช่องด้านหน้าตัวเลือกของสินค้าประกอบ ขอยกตัวอย่างเพื่ออธิบายดังนี้ นาย A ซื้อ “จานข้าวเด็กสีดำ” (สินค้าหลัก) โดยเลือก “แก้วน้ำ” (แบบที่ 1) จำนวน 1 ใบ แต่ไม่เลือก “ช้อนส้อม” สำหรับราคาที่แสดงเป็นราคาที่คิดตามราคาสินค้าหลัก คือ 500 บาท ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 4

รูปที่ 4 ตัวอย่างการเลือกซื้อสินค้า

         เมื่อลูกค้าคลิก “สั่งซื้อสินค้า” ระบบจะมีการแจ้งสินค้าทุกรายการที่ลูกค้าได้เลือกไว้ ทั้งสินค้าหลัก และ สินค้าประกอบ และมีการแจ้งยอดชำระตามราคาสินค้าหลักที่เจ้าของร้านได้กำหนดไว้ คือ 500 บาท ให้ลูกค้าทราบก่อนการสั่งซื้อ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 5

รูปที่ 5 ตัวอย่างใบสั่งซื้อสินค้าที่มีการเลือกสินค้าประกอบ

         หลังจากนี้ลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าได้ตามวิธีการปรกติ
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.