×
การสร้างและลบคูปอง

        คุณสามารถสร้างคูปองให้ลูกค้าใช้งาน โดยกำหนดเงื่อนไขส่วนลดหรือกลุ่มสินค้าที่ต้องการใช้งานได้ด้วยตัวคุณเอง โดยขั้นตอนการสร้างและลบคูปอง มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการสร้างคูปอง
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)

           2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “การตลาด” เลือกเมนูย่อย “คูปอง” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 การเข้าใช้งานเมนูคูปอง

           3. จากนั้นระบบจะแสดงหน้ารายการคูปอง ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงรายการคูปอง

           4. ในการเพิ่มคูปองที่ต้องการใช้งาน ให้คุณคลิกที่ “เพิ่ม” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3

รูปที่ 3 การใช้ปุ่มเพิ่มในการเพิ่มคูปอง

           5. ระบบจะทำการแสดงหน้า “เพิ่มคูปอง” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 4

รูปที่ 4 หน้าข้อมูลการเพิ่มคูปอง

        โดยรายละเอียดที่ต้องกำหนดให้กับคูปองที่สร้าง มีดังนี้

                - รหัสคูปอง : คุณสามารถกำหนดรหัสคูปองได้ด้วยตัวเอง หรือจะให้ระบบออกรหัสคูปองแบบสุ่มให้ได้

                - ประเภทของการลดราคา : เลือกประเภทของการลดราคา จากรายการที่ระบบมีให้ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 5

รูปที่ 5 รูปแบบส่วนลดที่ระบบมีให้

                - ประเภทของการลดราคามีให้เลือกใช้งานดังนี้

                        ราคาส่วนลด : ต้องการให้ส่วนลด ลดตามราคาที่กำหนด ในกรณีที่เลือกใช้งาน คุณต้องระบุจำนวนเงินที่ใช้เป็นส่วนลด ที่ช่อง “จำนวนส่วนลด” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 6

รูปที่ 6 ตัวอย่างการใช้งานคูปองส่วนลดแบบราคาส่วนลด

                         เปอร์เซ็นต์ : ต้องการให้ส่วนลด ลดราคาโดยใช้เปอร์เซ็นต์ตามที่กำหนด ในกรณีที่เลือกใช้ส่วนลดรูปแบบเปอร์เซ็นต์ คุณสามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการลดราคาได้ที่ช่อง “จำนวนเปอร์เซ็นต์ในการลดราคา” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 7

รูปที่ 7 ตัวอย่างการใช้งานคูปองส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์

                        Buy X Discount Y By Price : เพื่อการอธิบายที่ชัดเจน จะขอยกตัวอย่างดังนี้ ในกรณีที่เจ้าของร้านค้าต้องการให้ลูกค้าซื้อสินค้าเป็นจำนวน 5 ชิ้น โดยให้ 3 ชิ้นแรก ลูกค้าต้องจ่ายในราคาเต็ม และราคารวมของสินค้า 2 ชิ้นที่เหลือ จะลดราคาให้เป็นจำนวนที่กำหนด (ไม่ใช่ลดราคาให้ทั้งสินค้าชิ้นที่ 4และสินค้าชิ้นที่ 5 ลด) เป็นต้น ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 8

รูปที่ 8 ตัวอย่างการใช้งานคูปองส่วนลดแบบ Buy X Discount Y By Price

                เมื่อคุณต้องการใช้เงื่อนไข Buy X Discount Y By Price ข้อมูลที่ต้องกำหนดต่อมาคือ

                            จำนวนสินค้าขั้นต่ำ : ระบุจำนวนสินค้าขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องซื้อก่อนได้รับส่วนลด (จากตัวอย่างหมายถึงสินค้า 3 ชิ้นแรก)

                      จำนวนสินค้าที่มีโปรโมชั่น : ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องซื้อเพื่อจะได้รับส่วนลด (จากตัวอย่างหมายถึงสินค้า 2 ชิ้นต่อมา)

        หมายเหตุ : สรุปจำนวนสินค้าชนิด และตัวเลือกเดียวกันที่ลูกค้าต้องซื้อขั้นต่ำ จะเท่ากับ จำนวนสินค้าขั้นต่ำ จำนวนสินค้าที่มีโปรโมชั่น

                            จำนวนส่วนลด : ระบุจำนวนเงินที่เป็นส่วนลด สำหรับสินค้าที่ได้ส่วนลด

                        Repeat Discount : กรณีทำเครื่องหมายที่ส่วน Repeat Discount จะเป็นการกำหนดว่าในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนชิ้นที่กำหนดจะได้ลดราคาเป็นจำนวนคูณสอง แต่ในกรณีที่ไม่ทำเครื่องหมาย เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนชิ้นที่กำหนด ก็จะได้ลดราคาเท่าจำนวนส่วนลดเดิม 

ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 9

รูปที่ 9 ตัวอย่างการกำหนดการใช้งานคูปองแบบ Buy X Discount Y By Price 

        จากรูปตัวอย่าง เมื่อลูกค้านำคูปองมาใช้งานลูกค้าจะต้องซื้อสินค้าก. ทั้งหมด 5 ชิ้น (ราคาขายของสินค้าอยู่ที่ 400 บาท/ชิ้น) โดยลูกค้าจะจ่ายราคาเต็มจำนวน 3 ชิ้น (= 1200 บาท) และได้รับส่วนลด 200 บาท สำหรับสินค้า 2 ชิ้นต่อมา (800-200 = 600 บาท) สรุปลูกค้าต้องชำระเงินทั้งหมด 1800 บาทสำหรับสินค้า 5 ชิ้น

                        Buy X Discount Y By Percentage : เป็นการกำหนดเงื่อนไขส่วนลด ขอยกตัวอย่างดังนี้ เจ้าของร้านกำหนดให้ลูกค้าซื้อสินค้าแบบเดียวกันจำนวน 5 ชิ้น อาจกำหนดไว้ว่า สินค้า 3 ชิ้นแรกลูกค้าต้องซื้อในราคาปกติ ส่วนสินค้าชิ้นที่ 4 และ ชิ้นที่ 5 ต่อมาได้ส่วนลด 10% (ของราคาสินค้าชิ้นที่ 4 และชิ้นที่ 5 บวกกัน) เป็นต้น ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 10

รูปที่ 10 ตัวอย่างการใช้งานคูปองส่วนลดแบบ Buy X Discount Y By Percentage

        เมื่อคุณต้องการใช้เงื่อนไข Buy X Discount Y By Percentage ข้อมูลที่ต้องกำหนดต่อมาคือ

                        จำนวนสินค้าขั้นต่ำ : ระบุจำนวนสินค้าขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องซื้อก่อนได้รับส่วนลด 

                             จำนวนสินค้าที่มีโปรโมชั่น : ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องซื้อเพื่อจะได้รับส่วนลด

        หมายเหตุ : สรุปจำนวนสินค้าชนิด และตัวเลือกเดียวกันที่ลูกค้าต้องซื้อขั้นต่ำ จะเท่ากับ จำนวนสินค้าขั้นต่ำ จำนวนสินค้าที่มีโปรโมชั่น

                              จำนวนจำนวนเปอร์เซ็นต์ในการลดราคา : ระบุเปอร์เซ็นต์ที่ใช่ลดราคาสำหรับสินค้าที่ได้ส่วนลด

                             Repeat Discount : กรณีทำเครื่องหมายที่ส่วน Repeat Discount จะเป็นการกำหนดว่าในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนชิ้นที่กำหนดจะได้ลดราคาเป็นจำนวนคูณสอง แต่ในกรณีที่ไม่ทำเครื่องหมาย เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนชิ้นที่กำหนด ก็จะได้ลดราคาเท่าจำนวนส่วนลดเดิม ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 11

รูปที่ 11 ตัวอย่างการกำหนดการใช้งานคูปองแบบ Buy X Discount Y By Percentage

        จากรูปตัวอย่าง เมื่อลูกค้านำคูปองมาใช้งานลูกค้าจะต้องซื้อสินค้า ก. ทั้งหมด 3 ชิ้น (ราคาขายของสินค้าอยู่ที่ 400บาท/ชิ้น) โดยลูกค้าจะจ่ายราคาเต็มจำนวน 2 ชิ้น (= 800 บาท) และได้รับส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับสินค้า 1 ชิ้นต่อมา [400-40 (ส่วนลด 10%) = 360 บาท] สรุปลูกค้าต้องชำระเงินทั้งหมด 1,160 บาท สำหรับสินค้า 3 ชิ้น

                        ฟรีค่าขนส่ง : คูปองที่ใช้เพื่อให้ลูกค้าไม่ถูกจัดเก็บค่าขนส่ง ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 12

รูปที่ 12 ตัวอย่างการใช้งานคูปองส่วนลดแบบฟรีค่าขนส่ง

        โดยระบบจะให้กำหนดประเภทของการส่งฟรี ระบบจะมีรายการให้เลือก 2 แบบคือ 

                        For Matching Items Only คือลูกค้าจะใช้คูปองได้เมื่อสินค้าที่ซื้อทั้งหมดเป็นสินค้าที่ร่วมรายการ 

                       For Shipment With Matching Items คือลูกค้าจะใช้คูปองได้เมื่อสินค้าที่ซื้อบางชิ้นเป็นสินค้าที่ร่วมรายการ

                - ประเภทของการหมดอายุ : เลือกประเภทของการหมดอายุคูปองจากรายการที่ระบบมีให้ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 13

รูปที่ 13 ประเภทของการหมดอายุคูปอง

                        วัน : ในกรณีที่คุณต้องการใช้วันเป็นตัวกำหนดอายุการใช้งานคูปอง ให้เลือกประเภทการหมดอายุเป็น วัน จากนั้นทำการเลือกวันที่ ที่ต้องการให้คูปองหมดอายุ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 14

รูปที่ 14 การเลือกวันที่ที่ต้องการให้หมดอายุการใช้งานคูปอง

                      จำนวน : กำหนดด้วยจำนวนของคูปอง โดยคุณสามารถระบุจำนวนของคูปองที่สามารถใช้งานได้ที่ “หมดอายุตามจำนวน” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 15

รูปที่ 15 การเลือกจำนวนคูปองที่สามารถใช้งานได้

                         ทั้งวันและจำนวน : กำหนดด้วยวันที่และจำนวนคูปอง คุณต้องทำการกำหนดวันที่ที่หมดอายุและ จำนวนคูปองที่สามารถใช้งานได้ที่ หมดอายุตามจำนวน ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 16

รูปที่ 16 การกำหนดประเภทของการหมดอายุด้วยวันและจำนวน

        หมายเหตุ : การหมดอายุของคูปองจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่งก่อนกัน

                - จำนวนที่มีอยู่ : คุณสามารถกำหนดจำนวนคูปองที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันได้ โดยเมื่อจำนวนที่มีอยู่มีจำนวนตรงกับจำนวนคูปองในประเภทของการหมดอายุ คูปองนี้จะไม่สามารถใช้งานได้

                - ยอดรวมขั้นต่ำที่ต้องการสำหรับการใช้คูปองนี้ : สามารถกำหนดยอดของการซื้อของขั้นต่ำสำหรับการใช้คูปอง ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 17

 

รูปที่ 17 การกำหนดยอดรวมขั้นต่ำที่ต้องการใช้งานคูปอง

                - ยอดรวมขั้นต่ำที่ต้องการสำหรับการใช้คูปองนี้  ระบบมีตัวเลือกให้ 2 รูปแบบคือ

                        รวมราคาสินค้าจาก สินค้าทั้งหมดในรถเข็น  หรือ

                        รวมราคาสินค้าจาก เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (Only coupon-eligible products)

                - โน๊ต (สำหรับพ่อค้า) : คุณสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการได้

                - คูปองนี้สามารถใช้ได้กับ : ระบบสามารถให้คุณกำหนดว่าคุณจะให้คูปองใช้ได้ที่ตัวสินค้า หรือลูกค้ารายใด ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 18

รูปที่ 18 การกำหนดเงื่อนไขการใช้งานคูปองกับสินค้า หรือลูกค้าที่ต้องการ

        6. เมื่อคุณทำการระบุรายละเอียดให้กับคูปองที่สร้างเป็นที่เรียบร้อยให้คุณคลิกที่ “เพิ่มคูปอง” เพื่อให้ระบบทำการสร้างคูปอง

          7. จากนั้นระบบจะทำการสร้างคูปอง และแสดงข้อความถึงผลการสร้างคูปอง และสรุป Coupon ID ที่สร้างให้ทราบ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 19

รูปที่ 19 ตัวอย่างการแสดงผลการสร้างคูปอง

        8. คุณสามารถตรวจสอบรายการคูปองที่มีอยู่ในระบบร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ โดยการกลับมาที่หน้า รายการคูปอง คุณก็จะพบคูปองทั้งหมด ดังตัวอย่างรูปที่ 20

รูปที่ 20 การแสดงรายการคูปอง

ขั้นตอนการลบคูปอง

        ในกรณีที่คุณไม่ต้องการใช้งานคูปองที่มีอยู่ในระบบร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณเข้ามาที่หน้ารายการคูปอง จากนั้นให้ทำเครื่องหมายด้านหน้าคูปองที่ต้องการลบ และคลิกที่ “ลบ” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 21

รูปที่ 21 ขั้นตอนการลบคูปอง

        2. ระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบคูปอง ในกรณีที่ยืนยันการลบคูปองให้คลิกที่ “ตกลง” แต่ถ้าต้องการยกเลิกการลบให้คลิกที่ “ยกเลิก”ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 22

รูปที่ 22 ข้อความแจ้งเตือนการลบคูปอง

        3. ในกรณีที่คุณคลิกตกลงเพื่อลบคูปองที่เลือก ระบบจะทำการลบคูปองออกจากร้านค้าของคุณ และแสดงข้อความถึงผลการลบคูปอง ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 23

รูปที่ 23 ผลการลบรายการคูปอง

        4. เมื่อดูที่รายการคูปองคุณก็จะพบว่าคูปองดังกล่าวไม่มีอยู่ในระบบร้านค้าออนไลน์ของคุณอีกต่อไป

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.