×
การจัดการโปรโมชั่นย่อย

        ในการจัดโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า ทางเจ้าของร้านค้าต้องทำการกำหนดเซ็ทสินค้าย่อยที่ต้องการให้ลูกค้าเลือกสินค้า ในกรณีตัวอย่างคือ สร้างเซ็ทเดรสแฟชั่น และเซ็ทกระโปรงทำงาน โดยการทำเป็นโปรโมชั่นย่อย เพื่อนำมาใช้เป็นเซ็ทในการทำโปรโมชั่นหลัก

        ขั้นตอนในการจัดการโปรโมชั่นย่อย มีดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 

        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “การตลาด” เลือกเมนูย่อย “โปรโมชั่น” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 เมนูโปรโมชั่น

        คุณจะพบหน้ารายการโปรโมชัน ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 หน้ารายการโปรโมชั่น

        คุณสามารถทำการ เพิ่ม, ลบ หรือจัดลำดับของโปรโมชั่นย่อย เพื่อใช้ในการจัดกลุ่มสินค้าในการนำมาจับเข้าคู่ได้ โดยรายละเอียดของการดำเนินงานมี ดังนี้

        - การเพิ่มโปรโมชั่นย่อย

        - การลบโปรโมชั่นย่อย

        - การแก้ไขโปรโมชั่นย่อย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.