×
การจัดการหมวดหมู่สินค้า

        ในเบื้องต้นร้านค้าออนไลน์ควรมีการแบ่งหมวดหมู่ของสินค้า และนำสินค้าเข้าไปยังหมวดสินค้าที่ถูกต้อง เพื่อให้คุณนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามหมวดสินค้าที่ต้องการ และทำให้ลูกค้าสามารถค้นหา หรือเลือกชมสินค้าในหมวดสินค้าที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้นเช่นกัน

        ในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถแสดงหมวดสินค้าต่างๆ ภายใต้เมนู “สินค้า” โดยการปรากฏหมวดหมู่สินค้า จะแบ่งออกเป็นลำดับชั้น โดยมีตั้งแต่หมวดสินค้าหลัก ลดหลั่นให้มีหมวดสินค้าย่อยภายในได้ ดังแสดงในตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงเมนูหมวดสินค้า

        โดยการจัดการหมวดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ที่คุณต้องการ สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)

        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “แคตตาล๊อก” เลือกเมนูย่อย “หมวดสินค้า” รูปที่ 2

รูปที่ 2 เมนูหมวดสินค้า

        3. ระบบจะแสดงหน้ารายการหมวดสินค้า หากมีหมวดสินค้าจะแสดงชื่อหมวดสินค้าที่มีในระบบ 

รูปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงรายการหมวดสินค้าที่มีในระบบ

โดยรายละเอียดที่แสดงมีดังนี้

        ชื่อ : แสดงชื่อหมวดสินค้า โดยหมวดสินค้าที่แสดงจะแสดงทั้งหมวดหลักและหมวดย่อย โดยวงเล็บตัวเลขด้านท้ายเป็นเลข ID ของหมวดสินค้า ไม่สามารถแก้ไขได้

รูปที่ 4 การแบ่งหมวดสินค้าหลัก หรือหมวดสินค้าย่อย

        เปิดใช้งาน : แสดงสถานะการใช้งานของหมวดสินค้า หากหมวดสินค้าถูกแสดงในหน้าร้านค้าจะแสดงเครื่องหมายถูก แต่ถ้าหมวดสินค้าไม่แสดงในหน้าร้านค้าจะแสดงเครื่องหมายกากบาท

        แก้ไข : คุณสามารถคลิกเข้าไปเพื่อใช้แก้ไขรายละเอียดหมวดสินค้า

โดยคุณสามารถจัดการหมวดสินค้าได้ดังนี้

        - การเพิ่มหมวดสินค้า

        - การลบหมวดสินค้า

        - การแก้ไขหมวดสินค้า

        - การจัดลำดับหมวดสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.