×
การกำหนดวิธีการรับชำระเงิน

     เมื่อคุณได้กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า และสินค้าที่จะขายเป็นที่เรียบร้อย สิ่งที่จำเป็นต่อมาสำหรับร้านค้าออนไลน์นั้นคือช่องทางในการรับชำระเงินสำหรับสินค้า โดยระบบร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline สามารถกำหนดวิธีการในการรับชำระสินค้าได้มากกว่า 1 วิธี โดยคุณสามารถกำหนดได้ตามความต้องการ
     ขั้นตอนการกำหนดวิธีการรับชำระเงินมีดังนี้
          1. ให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “ช่องทางชำระเงิน” 
          2. คุณจะพบหน้าข้อมูล “ช่องทางชำระเงิน”
          3. คุณสามารถกำหนดสกุลเงินได้  2 สกุลเงิน โดยสกลุเงินจะแสดงในทุกช่องทางของการแสดงค่าเงิน
          4. จากนั้นทำการกำหนดข้อมูลของการชำระเงิน โดยเบื้องต้นทางระบบกำหนดตัวอย่างช่องทางการรับชำระเงินไว้ ดังนี้
             - Bank Transfer : การกำหนดเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการ
             - KPayment : กำหนดการชำระเงินผ่าน Internet Banking ของทางธนาคารกสิกร
             - Custom : การชำระเงินแบบเช็คเงินสด
             - PayPal : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทาง PayPal
             - Purchase Order : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านระบบจัดซื้อ
             - Paysbuy : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทาง Paysbuy
*หมายเหตุ : การขอใช้บริการในช่องทางการชำระเงินที่กล่าวมา ทางคุณจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินด้วยตนเอง
          5. ในกรณีที่คุณต้องการกำหนดเลขที่บัญชีเพื่อให้ลูกค้าโอนเงิน สำหรับการชำระค่าสินค้า ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์แก้ไขของข้อมูล  Bank Transfer
          6. คุณจะพบหน้าแก้ไขช่องทางการชำระเงิน ให้คุณทำการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
        - เปิดใช้งาน : ใช้ในกรณีที่ต้องการ เปิด-ปิด การใช้งานช่องทางการชำระเงิน
        - ชื่อช่องทางการชำระเงิน : คุณสามารถกำหนดใหม่ได้ตามต้องการ
        - คำบรรยาย : คุณสามารถกำหนดใหม่ได้ตามต้องการ
        - รูปภาพ : คุณสามารถกำหนดใหม่ได้ตามต้องการ
        - เพิ่ม : เพื่อทำการเพิ่มธนาคารที่คุณมีบัญชีที่ต้องการให้ลูกค้าชำระเงิน
        - ลบ : เพื่อลบธนาคารที่คุณต้องการลบ
          7. ให้คุณทำการเพิ่มธนาคารที่คุณต้องการโดยการคลิก “เพิ่ม” จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่จำเป็นในการระบุบัญชีที่ต้องการ         ข้อมูลที่ต้องทำการระบุมีดังนี้
                - ชื่อธนาคาร : สามารถเลือกได้จากรายชื่อธนาคารที่ระบบมีไว้ให้
                - ชื่อบัญชี : ระบุชื่อบัญชีธนาคาร
                - หมายเลขบัญชี : ระบุหมายเลขบัญชีที่ต้องการ
                - ประเภทบัญชี : เลือกประเภทบัญชี
                - สาขา : ระบุสาขาธนาคาร
                - เปิดใช้งาน? : เลือกเลือกใช้ หรือไม่ใช้งานบัญชีที่สร้างได้
                - ปุ่มเพิ่ม : เมื่อระบุข้อมูลธนาคารเรียบร้อย ให้คลิก “เพิ่ม” เพื่อให้ระบบบันทึกธนาคาร
          8. ภายหลังการคลิกเพิ่ม คุณจะได้รายชื่อธนาคารที่คุณเพิ่มไว้  ซึ่งคุณสามารถเพิ่มจำนวนบัญชีธนาคารได้ตามต้องการ
          9. กรณีที่คุณเพิ่มรายชื่อธนาคารเป็นที่เรียบร้อยให้คลิกที่ “บันทึกช่องทางชำระเงิน”

          10. ภายหลังที่คุณคลิกบันทึกช่องทางชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย ระบบจะแจ้งผลการบันทึกข้อมูล ว่าสำเร็จเรียบร้อย

          11. คุณสามารถเพิ่มช่องทางในการรับชำระเงินให้กับลูกค้าได้ตามต้องการ โดยรายละเอียดที่ต้องระบุจะแตกต่างกันตามประเภทของการรับชำระเงิน ดังตัวอย่างของการกำหนดช่องทางการชำระเงินผ่าน KPayment  ภายหลังที่คุณติดต่อขอใช้บริการจากทางธนาคารกสิกร ให้นำ Merchant ID, Terminal ID และ เว็บไซต์ URL มาระบุในช่องข้อมูล และบันทึกช่องทางชำระเงิน

          12. โดยประเภทของการชำระเงิน จะปรากฏในส่วนขั้นตอนการชำระเงิน ในขั้นตอนที่ 4 ลูกค้าจะพบรายการวิธีการชำระเงินตามที่คุณได้กำหนด


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.