×
บทนำการจัดการวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้า

          ในการขายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ในบางครั้งต้องมีการกำหนดราคาค่าจัดส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อสั่งซื้อสินค้า และในบางครั้งการกำหนดค่าจัดส่งสินค้าทางเจ้าของร้านค้าต้องการมีช่องทางให้ลูกค้าได้เลือกใช้งาน ทำให้ระบบร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline มีวิธีการคิดค่าจัดส่งสินค้ารองรับให้คุณเจ้าของร้านค้าได้เลือกใช้มากกว่า 1 วิธี โดยรูปแบบค่าจัดส่งสินค้าที่คุณสามารถกำหนดได้มีดังนี้
          - กำหนดค่าขนส่งแบบค่าคงที่
กรณีที่คุณต้องการคิดค่าจัดส่งสินค้าแบบค่าคงที่ กล่าวคือไม่ว่าลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณในปริมาณกี่ชิ้น หรือราคารวมเท่าไหร่ก็ตาม คุณจะคิดค่าจัดส่งสินค้าด้วยราคาคงที่ราคาเดียว
          - กำหนดค่าขนส่งแบบคิดตามจำนวนสินค้า
กรณีที่คุณต้องการคิดค่าจัดส่งสินค้าตามจำนวนชิ้นสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อสามารถกำหนดได้โดยใช้ค่าจัดส่งสินค้าแบบคิดตามจำนวนสินค้า ในการกำหนดค่าจัดส่งคุณต้องตั้งราคาจัดส่งสินค้าของสินค้าชิ้นแรก และเมื่อลูกค้ามีการเพิ่มจำนวนสินค้า คุณจะคิดราคาค่าจัดส่งเพิ่มชิ้นละเท่าไหร่สามารถกำหนดได้
          - กำหนดค่าขนส่งตามน้ำหนักรวมของสินค้า
กรณีที่คุณต้องการคิดค่าจัดส่งสินค้าตามน้ำหนักรวมของสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อสามารถกำหนดได้ ในการกำหนดค่าจัดส่ง คุณสามารถกำหนดช่วงน้ำหนักของสินค้ากับราคาค่าจัดส่งที่ต้องการได้หลากหลายช่วงน้ำหนักตามที่คุณต้องการ
          - กำหนดค่าขนส่งตามยอดรวมของออเดอร์
กรณีที่คุณต้องการคิดค่าจัดส่งสินค้าตามยอดออเดอร์รวมของสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อสามารถกำหนดได้ ในการกำหนดค่าจัดส่ง คุณสามารถกำหนดช่วงราคายอดออเดอร์รวมของสินค้ากับราคาค่าจัดส่งที่ต้องการได้หลากหลายช่วงราคายอดออเดอร์รวมตามที่คุณต้องการ
          ทางเจ้าของร้านค้าสามารถเลือกใช้งานในรูปแบบที่ต้องการได้ โดยขั้นตอนในการจัดการค่าจัดส่งสินค้าในแต่ละรูปแบบ คุณสามารถเลือกใช้งานได้ตามต้องการ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.