×
บทนำการจัดการสินค้าประกอบ

        การใช้งานสินค้าประกอบ เจ้าของร้านค้าสามารถกำหนดการขายสินค้าหลักแล้ว สามารถกำหนดสินค้าอื่นมาประกอบเข้าคู่กันได้

        ยกตัวอย่างเช่น เจ้าของร้านค้าต้องการขาย "จานข้าวเด็ก" แต่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อแก้วน้ำ และช้อนส้อมเข้าชุดกับจานข้าวเด็กได้ ซึ่งการขายลักษณะดังกล่าว "จานข้าวเด็ก" คือสินค้าหลักที่ลูกค้าต้องซื้อ โดยมี "แก้วน้ำ และช้อนส้อม" เป็นสินค้าประกอบที่ลูกค้าจะซื้อหรือไม่ก็ได้

        เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานคุณสมบัติสินค้าประกอบจะขอยกตัวอย่างการขายสินค้าที่มีสินค้าประกอบ ดังนี้

        เจ้าของร้าน A ต้องการขายสินค้า “จานข้าวเด็ก” (มีตัวเลือกสีให้เลือก 4 สี) ในราคา 500 บาท และถ้าลูกค้าสนใจอยากได้ “แก้วน้ำ” (มีให้เลือก 4 แบบ ในราคาใบละ 250 บาท) และ/หรือ “ช้อนส้อม” (มีให้เลือก 5 แบบ ในราคาใบละ 150 บาท) เข้าคู่กันก็สามารถเลือกซื้อได้

        โดยจานข้าวเด็ก ระบบจะถือเป็นสินค้าหลักของการขาย ส่วนแก้วน้ำและช้อนส้อมคือกลุ่มสินค้าประกอบ (2 กลุ่ม) ในกลุ่มสินค้าประกอบแก้วน้ำ จะมีตัวเลือกย่อยเป็นแก้วน้ำ 4 แบบ และกลุ่มสินค้าประกอบช้อนส้อม จะมีตัวเลือกย่อยเป็นช้อนส้อม 5 แบบภายใน   

        ซี่งการจัดการการขายสินค้าประกอบตามตัวอย่างดังกล่าว สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

        1. การสร้างสินค้าที่ต้องการให้เป็นสินค้าประกอบ : เจ้าของร้าน A ต้องสร้างสินค้าเพื่อจะนำมาเป็นสินค้าประกอบ ตามวิธีการสร้างสินค้าตามปรกติ แต่สินค้าที่จะนำมาเป็นสินค้าประกอบจะต้องไม่มีการใช้งานตัวเลือกของสินค้า ดังนั้นจากตัวอย่าง เจ้าของร้านค้า A จะต้องสร้างสินค้าทั้งหมด 9 ครั้ง คือ แก้วน้ำแบบที่ 1 ถึงแบบที่ 4 และช้อนส้อมแบบที่ 1 ถึงแบบที่ 5

        2. การสร้างกลุ่มสินค้าประกอบ : เจ้าของร้าน A ต้องสร้างกลุ่มสินค้าประกอบ 2 กลุ่ม จากตัวอย่างคือกลุ่มสินค้าประกอบของแก้วน้ำ และกลุ่มสินค้าประกอบช้อนส้อม

        3. การเพิ่มสินค้าให้กับกลุ่มสินค้าประกอบ : เจ้าของร้าน A ต้องทำการเพิ่มสินค้า (จากขั้นตอนที่ 1) ลงในกลุ่มสินค้าประกอบที่ได้สร้างไว้ (จากขั้นตอนที่ 2) จากตัวอย่าง คือ เพิ่มสินค้าแก้วน้ำ แบบที่ 1 ถึงแบบที่ 4 ลงในกลุ่มสินค้าประกอบ “แก้วน้ำ” และเพิ่มสินค้าช้อนส้อม แบบที่ 1 ถึง แบบที่ 5 ลงในกลุ่มสินค้าประกอบ “ช้อนส้อม”

        4. กำหนดสินค้าหลักที่ต้องการใช้สินค้าประกอบ : เมื่อคุณกำหนดรูปแบบสินค้าประกอบที่ต้องการได้แล้ว ให้คุณเปิดใช้งานสินค้าประกอบ และเลือกกลุ่มสินค้าประกอบที่คุณต้องการใช้งาน โดยเข้าไปจัดการในสินค้าหลักที่คุณกำหนดขึ้น (เข้าไปแก้ไขที่ตัวสินค้า "จานข้าวเด็ก")

        5. รูปแบบการใช้งานสินค้าประกอบ : เจ้าของร้านค้า A ต้องทำการกำหนดรูปแบบการใช้งานสินค้าประกอบ ว่าต้องการจะให้การซื้อสินค้าประกอบในรูปแบบใด เช่นต้องซื้อสินค้าประกอบคู่กับสินค้าหลักเสมอ หรือไม่ต้องซื้อสินค้าประกอบคู่กับสินค้าหลักก็ได้ เป็นต้น ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงสินค้าประกอบ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.