×
บทนำการจัดการออเดอร์

        เมื่อมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านทาง Marketplace คุณสามารถเข้ามาจัดการออเดอร์เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า หรือแก้ไขออเดอร์ในบางข้อมูล ในการจัดการออเดอร์ให้คุณคลิกที่เมนู “ออเดอร์” ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 เมนูเข้าใช้งานออเดอร์

        ภายหลังการคลิกเข้ามาที่เมนูออเดอร์ คุณจะพบรายการออเดอร์ ดังตัวอย่างรูปที่ 2 โดยข้อมูลที่ปรากฎจะแยกตามออเดอร์ที่เข้ามา ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงรายการออเดอร์

        - ID : แสดง ID ของออเดอร์ (ระบบกำหนดให้อัตโนมัติ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้)

        - ชื่อผู้ใช้ : แสดงชื่อผู้ใช้ของผู้ซื้อในแต่ละออเดอร์

        - วันที่สั่งซื้อ : แสดงวันและเวลาที่มีการสั่งซื้อสินค้า

        - รวมทั้งหมด : แสดงยอดรวมของออเดอร์

        - ดำเนินการ : แสดงสถานะการดำเนินการ

        - ชำระเงิน : แสดงสถานะการชำระเงิน ที่ทางเจ้าของ Marketplace ได้ทำการตรวจสอบว่ามีการจ่ายเงินมาจากทางผู้ซื้อจริง

        -  เมนูแก้ไข : ช่องทางในการเข้าไปแก้ไข ปรับปรุงรายละเอียดในออเดอร์ของสินค้านั้น

        - ติดตามออเดอร์ : ช่องทางในการติดต่อกับทางผู้ซื้อ

        ในการเรียกดูรายการออเดอร์ คุณสามารถแยกดูออเดอร์ตามสถานะการดำเนินการ และสถานะการชำระเงินได้ โดยใช้งานที่พื้นที่ “รายการออเดอร์” (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การใช้งานเมนูรายการออเดอร์

        เมื่อพบรายการออเดอร์ที่ต้องการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า คุณสามารถคลิกที่ “แก้ไข” ด้านท้ายออเดอร์ที่ต้องการ

รูปที่ 4 การเข้าไปแก้ไขที่ออเดอร์ที่ต้องการ

        ภายหลังการคลิกที่แก้ไข คุณจะพบพื้นที่การแก้ไขออเดอร์นั้นๆ (ดังรูปที่ 5) โดยแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับออเดอร์ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของสินค้าที่สั่งซื้อ, สถานะออเดอร์, สถานะการชำระเงิน, ที่อยู่ในใบเสร็จและที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ทำให้คุณสามารถทราบได้ว่าสินค้า และสถานที่ในการจัดส่งเป็นอย่างไร 

รูปที่ 5 ตัวอย่างการแสดงออเดอร์ที่ต้องการแก้ไข

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.