×
บทนำ

        1. ให้คุณคลิกที่เมนู “ผู้ขาย” และเลือกเมนูย่อย “รายการผู้ขาย” (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การใช้งานเมนูรายการผู้ขาย


        2. จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่รายการผู้ขาย ในกรณีที่มีผู้ขายสมัครผ่านหน้าหลัก Marketplace รายชื่อผู้ขายนั้นๆ จะปรากฏที่หน้ารายการผู้ขายดังตัวอย่างรูปที่ 2 

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงรายการผู้ขาย


โดยข้อมูลที่ปรากฏจะแสดงดังนี้

        - ID : แสดงเลข ID ของผู้ขาย โดย ID จะมาจากระบบกำหนดให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

        - รหัสผู้ใช้ : แสดงชื่อผู้ใช้ของผู้ขายแต่ละรายที่ใช้งาน เป็นรหัสที่ทางผู้ขายเป็นผู้กำหนดด้วยตนเอง  

        - ชื่อ : แสดงชื่อจริงของผู้ขาย

        - นามสกุล : แสดงนามสกุลจริงของผู้ขาย

        - อีเมล์ : แสดงอีเมล์ที่ทางผู้ขายใช้ในการติดต่อ

        - แก้ไข : การเข้าไปแก้ไขข้อมูลของผู้ขาย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.