×
การแก้ไขออเดอร์

        ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขรายการสินค้าในออเดอร์ที่ต้องการสามารถทำได้ โดยเมื่อคุณอยู่ที่หน้ารายการออเดอร์ที่ต้องการก็จะพบรายการสินค้าของออเดอร์ดังกล่าว ดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างหน้าแก้ไขออเดอร์

คุณสามารถแก้ไขออเดอร์ โดยสามารถเพิ่ม-ลบรายการสินค้าได้ รายละเอียดมีดังนี้

        - เมนู “เพิ่ม” : เมื่อลูกค้าต้องการเพิ่มสินค้าในการสั่งซื้อ เมื่อคุณคลิกเพิ่ม 

รูปที่ 2 ปุ่มเพิ่ม


        ระบบจะแสดงส่วนการเพิ่มสินค้า ให้คุณทำการใส่รายละเอียดสินค้าที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิกที่ “เพิ่มสินค้า” เพื่อบันทึกสินค้าที่เพิ่มใหม่

รูปที่ 3 การเพิ่มสินค้าในออเดอร์

        ภายหลังที่คลิก “เพิ่มสินค้า” ระบบจะแสดงรายการชื่อสินค้าที่เพิ่มใหม่ ดังตัวอย่าง

รูปที่ 4 รายการชื่อสินค้าที่เพิ่มใหม่

        - เมนู “ลบ” : ในกรณีที่ต้องการลบสินค้าที่ไม่ต้องการ หรือลูกค้าต้องการยกเลิกสินค้าบางรายการ สามารถทำได้ โดยการทำเครื่องหมายด้านหน้าสินค้าที่ต้องการลบ และคลิกที่ “ลบ”

รูปที่ 5 เมนูลบสินค้า

        จากนั้นระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบสินค้าตามที่เลือก ในกรณีที่ยืนยันการลบสินค้า ให้คลิกที่ “ตกลง”

รูปที่ 6 ข้อความเตือนถึงการลบสินค้าตามที่เลือก

        ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลบสินค้า และรายการสินค้าที่ลบจะหายไปจากรายการออเดอร์

รูปที่ 7 ระบบแสดงข้อความยืนยันการลบสินค้า

        - เมนู “แก้ไข” : ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสินค้าในรายการออเดอร์ สามารถทำได้โดย คลิกที่ สัญลักษณ์แก้ไข ของรายการที่ต้องแก้ไข 

รูปที่ 8 เมนูแก้ไขข้อมูลสินค้าในรายการออเดอร์

        ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขข้อมูลสินค้า โดยคุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ และเมื่อแก้ไขข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยให้คลิกที่ “บันทึกสินค้า” 

รูปที่ 9 หน้าแก้ไขข้อมูลสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.