×
การลบแบนเนอร์

        ในกรณีที่คุณต้องการลบแบนเนอร์ที่ไม่ต้องการออกจากรายการแบนเนอร์ สามารถทำได้ โดยทำเครื่องหมายด้านหน้าแบนเนอร์ที่ต้องการลบ (หมายเลข 1 ) จากนั้นคลิกที่ “ลบ” (หมายเลข 2 ) ดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 การลบแบนเนอร์

        ระบบจะแสดงข้อความเตือนเพื่อให้คุณยืนยันความต้องการที่จะลบแบนเนอร์ ให้คุณคลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบแบนเนอร์ และในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบแบนเนอร์ให้เลือกคลิกที่ “ยกเลิก” (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ข้อความแจ้งเตือนการลบแบนเนอร์

        จากนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งถึงผลการลบแบนเนอร์เป็นที่เรียบร้อย ในส่วนรายการแบนเนอร์ ชื่อแบนเนอร์ที่ลบจะหายไปจากรายการและที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์แบนเนอร์นั้นจะหายไป (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การแจ้งผลการลบแบนเนอร์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.