×
การเพิ่มหมวดสินค้า

        ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มหมวดสินค้า ให้ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ ในหมวดหมู่ที่คุณต้องการ สามารถทำได้โดยดำเนินการดังนี้

        1. เมื่อคุณต้องการเพิ่มหมวดสินค้า ให้คลิกที่ “เพิ่ม” (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ปุ่มเพิ่มหมวดสินค้า

        2. จากนั้นคุณจะพบกับหน้าการใส่รายละเอียดให้กับหมวดสินค้าที่เพิ่ม (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ข้อมูลเพื่อการเพิ่มหมวดสินค้า

รายละเอียดที่สำคัญมีดังนี้

        - ชื่อหมวดสินค้า : ระบุชื่อหมวดสินค้า

        - คำบรรยาย : ระบุรายละเอียดให้กับหมวดสินค้า

        - รูปภาพ : ใส่รูปภาพแสดงแทนตัวหมวดสินค้า 

        - หมวดสินค้าหลัก : ในกรณีที่หมวดสินค้าที่เพิ่มเป็นหมวดสินค้าหลัก ให้เลือกตัวเลือกเป็น “Root” และในกรณีที่จะเพิ่มหมวดสินค้าย่อยในหมวดสินค้าหลักที่มีอยู่แล้วสามารถเลือกจากรายการได้ตามต้องการ

        ***หมายเหตุ : รายการหมวดสินค้าที่สามารถเพิ่มหมวดสินค้าย่อยได้ก็ต่อเมื่อ หมวดสินค้านั้นไม่มีสินค้าอยู่ภายใน

        - เปิดใช้งาน : ในกรณีที่ต้องการใช้งานหมวดสินค้าที่เพิ่มให้ทำเครื่องหมายที่เปิดใช้งาน แต่กรณีที่ยังไม่ต้องการใช้งานสามารถปิดการใช้งานไว้ก่อนได้

        - เปิดใช้ Faceted Search สำหรับหมวดสินค้านี้ : หากต้องการให้หมวดสินค้านี้สามารถถูกค้นหาด้วย Faceted Search ให้ทำเครื่องหมายถูกด้านหลังข้อความ

        - แสดงสินค้ามาใหม่ : หากต้องการแสดงสินค้ามาใหม่ ภายใต้หมวดสินค้านี้สามารถทำเครื่องหมายถูกด้านหลังข้อความ


        3. เมื่อระบุข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน ให้คุณคลิก “เพิ่มหมวดสินค้า” เพื่อทำการบันทึกหมวดสินค้าที่สร้าง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.