×
การจัดการแบนเนอร์ (Banner)

        โดยปรกติแบนเนอร์จะเป็นพื้นที่ของการโฆษณาสินค้าหรือบริการของร้านค้า ที่สามารถนำพาลูกค้าไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการได้ และแบนเนอร์จะถูกจัดวางไว้หน้าหลักของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ในตำแหน่งตรงกลางเพื่อความโดดเด่น เป็นที่สังเกตได้ง่าย

        ในส่วนของแบนเนอร์ที่ระบบ TakraOnline พื้นที่ของแบนเนอร์หลักจะอยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นภาพแรกที่เห็นได้ชัดเจน และมีรูปแบบของการวนการแสดงภาพแบนเนอร์ ทำให้คุณสามารถใช้ภาพแบนเนอร์ในการนำเสนอได้มากกว่า 1 ภาพ

รูปที่ 1 ตำแหน่งการแสดงแบนเนอร์หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์


โดยการจัดการที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพแบนเนอร์ คุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ 

        1. ให้คุณจัดเตรียมรูปภาพเพื่อนำมาใช้เป็นแบนเนอร์ โดยขนาดที่เหมาะสมต่อการนำมาเป็นแบนเนอร์ควรมีขนาด 900x332 px สำหรับรูปแบบ TakraOnline และ 660x332 px สำหรับรูปแบบ Bright ในส่วนของจำนวนรูปแบนเนอร์ให้เตรียมไว้ตามที่คุณต้องการ

        2. จากนั้นให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านค้ามาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 

        3. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “ปรับแต่งหน้าร้าน” และเลือกเมนูย่อย “แบนเนอร์” 

รูปที่ 2 เมนูแบนเนอร์


        4. คุณจะพบส่วนรายการแบนเนอร์ ในเบื้องต้นระบบจัดให้มีแบนเนอร์ตัวอย่างอยู่ 2 ภาพ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 พื้นที่การแสดงรายการแบนเนอร์ในระบบ


รายละเอียดที่แสดงในรายการแบนเนอร์มีดังนี้

        - ID : แสดงเลข ID ของแบนเนอร์ (ระบบสร้างให้อัตโนมัติ)

        - รูปภาพ: แสดงรูปภาพแบนเนอร์

        - ชื่อ: แสดงชื่อของแบนเนอร์

        - ตำแหน่ง : แสดงตำแหน่งของแบนเนอร์ที่จะปรากฏหน้าร้านค้าออนไลน์

        - Theme : แสดงรูปแบบร้านค้า (Theme) ที่แบนเนอร์ไปปรากฏ ในกรณีที่คุณซื้อรูปแบบร้านค้าเพิ่มเติม ต้องเลือกใช้รูปแบบร้านค้าที่ต้องการให้แบนเนอร์ไปปรากฏทุกครั้ง

        - วันที่สร้าง : แสดงวันที่สร้างแบนเนอร์

        - วันที่สิ้นสุด : แสดงวันที่สุดท้ายของการแสดงแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

        - เปิดใช้งาน : แสดงสถานะการใช้งานของแบนเนอร์ หากขึ้นคำว่า “เปิด” แสดงว่าแบนเนอร์นั้นถูกแสดงในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ และถ้าแสดงคำว่า  “ปิด” แสดงว่าแบนเนอร์นั้นไม่แสดงในหน้าร้านในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

        - แก้ไข : คุณสามารถคลิกเข้าไปเพื่อแก้ไขแบนเนอร์นั้นๆ


โดยคุณสามารถดำเนินการจัดการแบนเนอร์ได้ดังนี้

        1. การเพิ่มภาพแบนเนอร์

        2. การลบภาพแบนเนอร์

        3. การแก้ไขรายละเอียดแบนเนอร์ 

        4. การจัดลำดับการแสดงแบนเนอร์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.