×
การปรับเปลี่ยนโลโก้ (Logo)

        ในเบื้องต้นโลโก้ที่แสดงด้านหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นั้นจะถูกแสดงด้วยรูปตัวอย่าง เพื่อตั้งต้นไว้ให้ทางเจ้าของร้านค้าได้ทราบว่าโลโก้ หรือสัญลักษณ์ของร้านค้าจะแสดงไว้ที่ตำแหน่งใดของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (ดังรูปที่ 1)

รูปที่ 1 ตำแหน่งการแสดงโลโก้ที่หน้าร้านค้าออนไลน์

        คุณสามารถเปลี่ยนเป็นโลโก้ของร้านค้าคุณเองได้ โดยจัดเตรียมรูปภาพโลโก้ที่ต้องการ ขนาดของรูปที่เหมาะสมกับการแสดงที่เว็บไซต์หน้าร้านค้าออนไลน์คือ 200 x 80 px (กว้าง x ยาว) และเมื่อเตรียมรูปโลโก้เป็นที่เรียบร้อยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)

        2. มาที่ส่วนของเมนู ให้เลือกเมนู “ตั้งค่าระบบ” และเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” รูปที่ 2

รูปที่ 2 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น

        3. คุณจะพบรายละเอียดของการระบุข้อมูลร้านค้า แต่ในกรณีนี้ให้คุณทำการคลิกเลือกที่แท็บหัวข้อ “ตัวเลือกร้านค้า” จากนั้นคุณจะพบส่วนของการจัดการรูปโลโก้ ดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3 พื้นที่การเปลี่ยนโลโก้ 

        4. ให้คุณคลิก “Browse…” (หรือ Choose file...) เพื่อทำการเลือกรูปโลโก้ที่คุณจัดเตรียมไว้ 

        5. เมื่อคุณทำการเลือกรูปโลโก้ที่คุณต้องการเป็นที่เรียบร้อย จะปรากฏชื่อไฟล์ที่เลือกไว้ ดังแสดงในตัวอย่างรูปที่ 4 ในกรณีที่อัพโหลดไฟล์ไม่สำเร็จ จะปรากฏเป็นคำว่า “No file selected”

รูปที่ 4 ตัวอย่างการแสดงชื่อโลโก้ที่เลือกใช้ 

        6. จากนั้นทำการบันทึกข้อมูล โดยการคลิกที่ “บันทึก” เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้นจะมีการแสดงข้อความถึงผลการบันทึกเสร็จเรียบร้อย (รูปที่ 5) และรูปโลโก้จะแสดงด้วยรูปใหม่ที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง

รูปที่ 5 ตัวอย่างการแสดงและการแจ้งเตือนผลการเปลี่ยนโลโก้

        7. คุณสามารถตรวจสอบรูปโลโก้ที่เปลี่ยนแปลงได้ที่หน้าร้าน โดยคลิกที่ “เข้าสู่หน้าร้าน” คุณจะพบว่ารูปโลโก้เปลี่ยนไปตามรูปแบบที่คุณได้กำหนดไว้ ดังตัวอย่างรูปที่ 6 

รูปที่ 6 ตัวอย่างการแสดงโลโก้ที่เปลี่ยนแปลงเรียบร้อย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.